A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 21

1
Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme päťdesiatpäť rokov. Jeho matka sa menovala Chefciba.
2
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov.
3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Baalovi, dal zhotoviť posvätný stĺp, ako to predtým urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa nebeským hviezdam a slúžil im.
4
Postavil oltáre v Jahveho chráme, o ktorom Jahve povedal: "Svoje Meno vložím do Jeruzalema."
5
Na dvoch nádvoriach Jahveho chrámu postavil oltáre na kult všetkých nebeských hviezd.
6
Spálil na obetu vlastného syna, zaoberal sa veštením a čarami, držal si vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. Ustavične šiel proti Jahveho vôli a vyvolával tak Jahveho hnev.
7
Dal zhotoviť modlu Ašery a postavil ju v Chráme, o ktorom povedal Jahve Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: "Vyvolil som si Jeruzalem zo všetkých miest kmeňov Izraela a do tohto Chrámu vložím svoje Meno naveky.
8
Nenechám už blúdiť Izrael ďaleko od krajiny, ktorú som dal ich otcom, ak len budú bedlivo zachovávať všetko, čo som im prikázal, celý Zákon, ktorý im dal môj sluha Mojžiš."
9
Ale oni neposlúchli, Manasses ich zviedol, takže konali horšie ako národy, ktoré Jahve vykynožil spred Izraelcov.
10
Vtedy Jahve takto prehovoril prostredníctvom svojich sluhov prorokov:
11
"Pretože judský kráľ Manasses pácha tieto ohavnosti, horšie než všetko, čo pred ním páchali Amorejci, a že aj Júdu zviedol na hriech svojimi modlami,
12
toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Pozrite, privediem na Jeruzalem a na Júdu pohromu, že každému, kto o tom počuje, bude cvendžať v oboch ušiach.
13
Nad Jeruzalemom natiahnem meraciu šnúru ako nad Samáriou a spustím olovnicu ako na Achabov dom. Jeruzalem zničím, vytriem ho, ako sa vytiera misa. Vytrie sa a obráti hore dnom.
14
Zavrhnem zvyšok svojho dedičstva; vydám ich do rúk ich nepriateľov, budú lupom a korisťou všetkým svojim nepriateľom.
15
Všetko toto sa stane preto, že išli proti mojej vôli a ustavične ma hnevali, odkedy ich otcovia vyšli z Egypta až podnes."
16
Manasses vylial toľko nevinnej krvi, že zaplavil Jeruzalem od jedného konca po druhý, okrem hriechu, na ktorý naviedol Júdu, lebo robil, čo sa nepáči Jahvemu.
17
Ostatné Manassesove príbehy, všetko, čo vykonal, aj hriechy, ktoré popáchal, sú zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
18
Potom sa Manasses uložil ku svojim otcom, pochovali ho v záhrade jeho paláca, v Uzovej záhrade. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.
19
Amon mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme dva roky. Jeho matka sa menovala Mešulemet, Charucova dcéra, z Jotby.
20
Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako jeho otec Manasses.
21
Nasledoval vo všetkom správanie svojho otca, uctieval si modly, ktorým slúžil jeho otec, a vrhal sa pred nimi na zem.
22
Opustil Jahveho, Boha svojich otcov, a nechodil po Jahveho ceste.
23
Amonovi dôstojníci sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho paláci.
24
Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi. Miesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša.
25
Ostatné Amonove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
26
Pochovali ho do hrobky jeho otca v Uzovej záhrade. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joziáš.
2 Kráľov 21:1
2 Kráľov 21:2
2 Kráľov 21:3
2 Kráľov 21:4
2 Kráľov 21:5
2 Kráľov 21:6
2 Kráľov 21:7
2 Kráľov 21:8
2 Kráľov 21:9
2 Kráľov 21:10
2 Kráľov 21:11
2 Kráľov 21:12
2 Kráľov 21:13
2 Kráľov 21:14
2 Kráľov 21:15
2 Kráľov 21:16
2 Kráľov 21:17
2 Kráľov 21:18
2 Kráľov 21:19
2 Kráľov 21:20
2 Kráľov 21:21
2 Kráľov 21:22
2 Kráľov 21:23
2 Kráľov 21:24
2 Kráľov 21:25
2 Kráľov 21:26
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25