English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 20
1
V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amosov syn, a povedal mu: "Takto hovorí Jahve. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť."
2
Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Jahvemu:
3
"Ach, Jahve, spomeň si, prosím, že som žil pred tvojou tvárou verne a s úprimným srdcom a robil som, čo je dobré v tvojich očiach." A Ezechiáš sa nahlas rozplakal.
4
Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu Jahveho slovo:
5
"Vráť sa a povedz Ezechiášovi, vládcovi môjho ľudu: Toto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Uzdravím ťa: na tretí deň vystúpiš do Jahveho chrámu.
6
Pridám pätnásť rokov k tvojmu životu, vyslobodím teba a toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a toto mesto budem chrániť kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi."
7
Izaiáš povedal: "Vezmite náplasť z fíg!" Vzali a položili ju na vred a kráľ sa uzdravil.
8
Ezechiáš sa pýtal Izaiáša: "Podľa akého znamenia poznám, že Jahve ma uzdraví a že o tri dni pôjdem do Jahveho chrámu?"
9
Izaiáš odpovedal: "Pozri, to bude znamením od Jahveho, že splní, čo prisľúbil: chceš, aby tieň postúpila o desať stupňov dopredu, alebo aby sa o desať stupňov vrátil?"
10
Ezechiáš povedal: "Ľahko je tieňu postúpiť o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti naspäť o desať stupňov!"
11
Prorok Izaiáš prosil Jahveho a on spôsobil, že tieň na stupňoch, po ktorých zostupovalo slnko na stupňoch k Achazovej hornej izbe, ustúpil o desať stupňov.
12
V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladan, Baladanov syn, poslal Ezechiášovi list a dar, lebo sa dopočul o jeho chorobe a o jeho uzdravení.
13
Ezechiáš sa tomu potešil a ukázal poslom svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky a vzácny olej, tiež svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo medzi jeho pokladmi. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši.
14
Vtedy prorok Izaiáš navštívil kráľa Ezechiáša a pýtal sa ho: "Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu."
15
Izaiáš pokračoval: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome: niet ničoho, čo by som im nebol ukázal medzi svojimi pokladmi."
16
Vtedy povedal Izaiáš Ezechiášovi: "Počuj Jahveho slovo:
17
Pozri, prichádzajú dni, keď všetko, čo je v tomto paláci, čo tvoji otcovia nahromadili až do tohto dňa, bude odnesené do Babylonu a nezostane nič, hovorí Jahve.
18
Vezmú aj z tvojich vlastných synov, ktorí sa ti zrodili, aby posluhovali v paláci babylonského kráľa."
19
Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Jahveho slovo, ktoré si mi oznámil, je dobré." Myslel si totiž: "Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečnosť"
20
Ostatné Ezechiášove príbehy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako urobil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je napísané v knihe Letopisov judských kráľov.
21
Ezechiáš sa uložil ku svojim otcom a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Manasses.