A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 20

1
V tých dňoch Ezechiáš ťažko ochorel. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amosov syn, a povedal mu: "Takto hovorí Jahve. Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť."
2
Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a takto sa modlil k Jahvemu:
3
"Ach, Jahve, spomeň si, prosím, že som žil pred tvojou tvárou verne a s úprimným srdcom a robil som, čo je dobré v tvojich očiach." A Ezechiáš sa nahlas rozplakal.
4
Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu Jahveho slovo:
5
"Vráť sa a povedz Ezechiášovi, vládcovi môjho ľudu: Toto hovorí Jahve, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Uzdravím ťa: na tretí deň vystúpiš do Jahveho chrámu.
6
Pridám pätnásť rokov k tvojmu životu, vyslobodím teba a toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a toto mesto budem chrániť kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi."
7
Izaiáš povedal: "Vezmite náplasť z fíg!" Vzali a položili ju na vred a kráľ sa uzdravil.
8
Ezechiáš sa pýtal Izaiáša: "Podľa akého znamenia poznám, že Jahve ma uzdraví a že o tri dni pôjdem do Jahveho chrámu?"
9
Izaiáš odpovedal: "Pozri, to bude znamením od Jahveho, že splní, čo prisľúbil: chceš, aby tieň postúpila o desať stupňov dopredu, alebo aby sa o desať stupňov vrátil?"
10
Ezechiáš povedal: "Ľahko je tieňu postúpiť o desať stupňov. Nie! Nech sa tieň vráti naspäť o desať stupňov!"
11
Prorok Izaiáš prosil Jahveho a on spôsobil, že tieň na stupňoch, po ktorých zostupovalo slnko na stupňoch k Achazovej hornej izbe, ustúpil o desať stupňov.
12
V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladan, Baladanov syn, poslal Ezechiášovi list a dar, lebo sa dopočul o jeho chorobe a o jeho uzdravení.
13
Ezechiáš sa tomu potešil a ukázal poslom svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky a vzácny olej, tiež svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachádzalo medzi jeho pokladmi. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši.
14
Vtedy prorok Izaiáš navštívil kráľa Ezechiáša a pýtal sa ho: "Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli k tebe?" Ezechiáš odpovedal: "Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu."
15
Izaiáš pokračoval: "Čo videli v tvojom dome?" Ezechiáš odpovedal: "Videli všetko, čo je v mojom dome: niet ničoho, čo by som im nebol ukázal medzi svojimi pokladmi."
16
Vtedy povedal Izaiáš Ezechiášovi: "Počuj Jahveho slovo:
17
Pozri, prichádzajú dni, keď všetko, čo je v tomto paláci, čo tvoji otcovia nahromadili až do tohto dňa, bude odnesené do Babylonu a nezostane nič, hovorí Jahve.
18
Vezmú aj z tvojich vlastných synov, ktorí sa ti zrodili, aby posluhovali v paláci babylonského kráľa."
19
Ezechiáš povedal Izaiášovi: "Jahveho slovo, ktoré si mi oznámil, je dobré." Myslel si totiž: "Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečnosť"
20
Ostatné Ezechiášove príbehy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako urobil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je napísané v knihe Letopisov judských kráľov.
21
Ezechiáš sa uložil ku svojim otcom a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Manasses.
2 Kráľov 20:1
2 Kráľov 20:2
2 Kráľov 20:3
2 Kráľov 20:4
2 Kráľov 20:5
2 Kráľov 20:6
2 Kráľov 20:7
2 Kráľov 20:8
2 Kráľov 20:9
2 Kráľov 20:10
2 Kráľov 20:11
2 Kráľov 20:12
2 Kráľov 20:13
2 Kráľov 20:14
2 Kráľov 20:15
2 Kráľov 20:16
2 Kráľov 20:17
2 Kráľov 20:18
2 Kráľov 20:19
2 Kráľov 20:20
2 Kráľov 20:21
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25