English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 19
1
Keď kráľ Ezechiáš vypočul ich správu, roztrhol si rúcho, natiahol si vrecovinu a odišiel do Jahveho chrámu.
2
Potom poslal správcu paláca Eljakima, pisára Šebnu a starších kňazov oblečených do vrecoviny, k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi,
3
aby mu povedali: "Toto hovorí Ezechiáš: Dnešný deň je dňom úzkosti, trestu a hanby. Sme ako žena, ktorá nemá sily porodiť dieťa, ktoré sa má práve narodiť.
4
Dúfam, že Jahve, ktorý počul slová veliteľa, ktorého poslal jeho pán, asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu, potresce ho za slová, ktoré Jahve, tvoj Boh, počul. Pomodli sa za zvyšok, ktorý ešte žije."
5
Keď prišli sluhovia kráľa Ezechiáša k Izaiášovi,
6
on im povedal: "Povedzte svojmu pánovi: Takto hovorí Jahve: Neboj sa slov, čo si počul, ktorými sa mi rúhali sluhovia asýrskeho kráľa.
7
Pozri, ja vložím doňho takého ducha, že on, sotva počuje istú správu, vráti sa do svojej krajiny a tam ho zrazím mečom."
8
Asýrsky veliteľ sa vrátil. Počul, že asýrsky kráľ odtiahol od Lachiša, a našiel ho útočiť na Libnu.
9
Kráľ totiž počul o etiópskom kráľovi Tirhakovi: "Vytiahol do boja proti tebe. Sennacheribov list Ezechiášovi "Sennacherib znovu poslal poslov k Ezechiášovi s posolstvom:
10
"Toto povedzte judskému kráľovi Ezechiášovi: Nedaj sa mýliť tvojmu Bohu, na ktorého sa spoliehaš, keď ti sľubuje: ‚Jeruzalem nebude vydaný do rúk asýrskeho kráľa.‘
11
Iste si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, ako pod kliatbou pozabíjali všetkých ich obyvateľov, a ty vari unikneš?
12
Či ich bohovia zachránili národy, ktoré zničili moji otcovia: Gozan, Charan, Recef a ľudí Edenu, ktorí bývali v Tell Basare?
13
Kde sú kráľ Chamatu, kráľ Arpadu a kráľ Lairu, Sefarvajimu, Heny a Ivvy?"
14
Ezechiáš vzal liste z rúk poslov a prečítal ho. Potom vyšiel do Jahveho chrámu a rozvinul ho pred Jahvem.
15
Ezechiáš predniesol Jahvemu túto modlitbu: "Jahve, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty si jediný Boh všetkých kráľovstiev zeme, ty si urobil nebo i zem.
16
Jahve, pozorne ma vypočuj, Jahve, dobre si všimni a pozoruj! Vypočuj Sennacheribovo posolstvo, ktoré poslal, aby sa rúhal živému Bohu.
17
Je pravda, Jahve, že asýrski králi znivočili všetky národy a ich krajiny
18
a pohádzali na oheň ich bohov. Pretože to neboli bohovia, lež iba výtvory ľudských rúk, drevá a kamene, preto ich mohli zničiť.
19
Ale teraz, Jahve, Bože náš, vysloboď nás z jeho ruky, úpenlivo ťa prosím o to, aby všetky kráľovstvá zeme poznali, že ty, Jahve, si jediný Boh."
20
Vtedy Izaiáš, Amosov syn, poslal Ezechiášovi odkaz: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Počul som tvoju modlitbu týkajúcu sa asýrskeho kráľa Sennacheriba.
21
Toto je prorocký výrok Jahveho, vyslovený proti nemu: Panenská dcéra Siona, tebou pohŕda, tebe sa posmieva. Dcéra jeruzalemská, hlavou pokyvuje pri tvojom ústupe.
22
Komu si sa to rúhal, posmieval? Proti komu si vykrikoval? Koho si to pyšne premeriaval zrakom? Svätého Izraelovho!
23
Poslal si svojich poslov, aby sa posmievali Pánovi. Povedal si: ‚So svojimi mnohými vozmi vystúpil som vysoko na vrchy, do najvzdialenejších zákutí Libanonu. Povytínal som jeho najvyššie cédre, jeho najkrajšie cyprusy. Dosiahol som jeho najvyššiu hranicu zalesnených húštin.
24
Vykopal som studne a pil vody nezvyklé. Pod chodidlami svojich nôh vysušil som všetky egyptské rieky.‘
25
Vari si to nepočul? Za dávnych čias som to ja určil, za minulých dní som to pripravoval a teraz to uskutočňujem. Ty si mal zmeniť na hŕbu rozvalín opevnené mestá.
26
Ich obyvatelia, zbavení síl, prestrašení a zahanbení, boli sťa poľná tráva, ako lúčna zeleň, ako tráva na streche a úhor vo východnom vetre.
27
Dobre viem, kedy vstávaš a kedy si sadáš, kedy vychádzaš a kedy sa vraciaš.
28
Preto, že zúriš proti mne a že som počul o tvojej nadutosti, svoju obrúčku prevlečiem tvojimi nozdrami a do úst ti vložím svoje zubadlo a odvediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel.
29
Tebe, Ezechiáš, toto bude znakom: Tento rok sa bude jesť úroda zo zrna vypadaného, budúci rok, čo samo narastie, ale tretieho roku sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich plody.
30
Zachránený zvyšok z Júdovho domu zapustí nové korene do zeme a prinesie ovocie nad zemou.
31
Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránení z hory Sion. Spôsobí to horlivosť Jahveho Cebaot.
32
Toto teda hovorí Jahve o asýrskom kráľovi: Do tohto mesta nevkročí, nevystrelí naň ani šíp, nebude proti nemu napredovať so štítom, ani nenavŕši proti nemu útočný val.
33
Vráti sa späť cestou, ktorou prišiel, nevkročí do tohto mesta. Toto je Jahveho prorocký výrok.
34
Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi."
35
V tú istú noc vyšiel Jahveho anjel a zabil v asýrskom tábore stosedemdesiatpäťtisíc chlapov. Ráno pri vstávaní tam boli samé mŕtvoly.
36
Sennacherib, asýrsky kráľ, zdvihol tábor a odišiel. Vrátil sa do Ninive a zostal tam.
37
Istého dňa, keď bol prestretý v poklone v chráme svojho boha Nizrocha, jeho synovia Adramelech a Šarezer ho zabili mečom a utiekli do krajiny Ararat. Jeho syn Asarhaddon sa stal kráľom namiesto neho.