English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 18
1
V treťom roku izraelského kráľa Ozeáša, Elovho syna, sa judským kráľom stal Ezechiáš, Achazov syn.
2
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Abija, Zecharjova dcéra.
3
Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako jeho otec Dávid.
4
On odstránil výšiny, rozbil stély, povytínal posvätné stĺpy a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až do tých čias mu totiž Izraelci prinášali obety. Volali ho Nechuštan.
5
Ezechiáš vždy dôveroval Jahvemu, Bohu Izraela. Po ňom nebolo jemu rovného medzi judskými kráľmi, ani medzi tými, čo boli pred ním.
6
Bol vždy verný Jahvemu, nevzdialil sa od neho a zachovával prikázania, ktoré Jahve dal Mojžišovi.
7
A Jahve bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzbúril sa proti asýrskemu kráľovi a už mu nebol poddaný.
8
Porazil Filištíncov až po Gazu a spustošil ich územie od strážnych veží až po opevnené mestá.
9
Vo štvrtom roku kráľa Ezechiáša, ktorý bol siedmym rokom izraelského kráľa Ozeáša, Elovho syna, pritiahol asýrsky kráľ Salmanasar proti Samárii a obľahol ju.
10
Po troch rokoch ju dobyl. Samária padla v šiestom roku Ezechiáša, to je v deviatom roku izraelského kráľa Ozeáša.
11
Asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a usadil ich v Chalachu a pri Chabore, pri rieke Gozan a v médskych mestách.
12
To preto, že neposlúchali slovo Jahveho, svojho Boha, a pretože porušili jeho zmluvu. Neposlúchli a neuviedli do života to, čo predpísal Mojžiš, Jahveho sluha.
13
V štrnástom roku kráľa Ezechiáša pritiahol asýrsky kráľ Sennacherib, napadol všetky opevnené judské mestá a zmocnil sa ich.
14
Vtedy judský kráľ Ezechiáš poslal asýrskemu kráľovi do Lachiša posolstvo: "Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Som ochotný znášať, čokoľvek mi uložíš." Asýrsky kráľ žiadal od judského kráľa Ezechiáša tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata.
15
Ezechiáš odovzdal všetko striebro, ktoré bolo v Jahveho chráme a v pokladniciach kráľovského paláca.
16
Vtedy dal Ezechiáš postŕhať zlaté obloženie z dverí Chrámu a z ich verají, ktoré dal obtiahnuť judský kráľa, a odovzdal to asýrskemu kráľovi.
17
Z Lachiša poslal asýrsky kráľ ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema svojho hlavného čašníka so silným oddielom vojska. Vytiahol a keď prišiel do Jeruzalema, zaujal postavenie pri vodovode Horného rybníka, ktorý je pri ceste k Valchárovmu poľu.
18
Zavolal na kráľa. Vyšiel k nim Eljakim, Chilkijahuov syn, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn.
19
Asýrsky veliteľ im povedal: "Povedzte Ezechiášovi: Veľký kráľ, kráľ Asýrska, ti odkazuje: Prečo sa cítiš taký bezpečný?
20
Nazdávaš sa, že na vedenie vojny prosté slová platia toľko ako dobrý vojnový plán alebo odvaha? Na koho sa spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne?
21
Spoliehaš sa na Egypt? Ale Egypt je zlomená trstina, vnikne do dlane, ktorá sa o ňu oprie, a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre všetkých tých, čo sa na neho spoliehajú.
22
Možno mi odpoviete: My sa spoliehame na Jahveho, svojho Boha, ale či práve jemu Ezechiáš neodstránil obetné miesta na výšinách a oltáre a nerozkázal ľuďom v Judsku a v Jeruzaleme: ‚Len pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa musíte klaňať?‘
23
Dobre teda, sprav dohodu s mojím pánom, asýrskym kráľom: dám ti dvetisíc koní, ak nájdeš jazdcov na ne.
24
Ako by si mohol odraziť čo len jediného z najmenších sluhov môjho pána? A ty sa spoliehaš, že od Egypta dostaneš vozy a jazdcov!
25
Myslíš, že som bez Jahveho vôle pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil? Nie, sám Jahve mi povedal: Napadni túto krajinu a znič ju!"
26
Eljakim, Šebna a Joach povedali hlavnému čašníkovi: "Prosíme ťa, hovor nám po aramejsky, lebo my to rozumieme, nehovor nám po judsky na dosluch ľudu na hradbách."
27
Ale asýrsky veliteľ odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?"
28
Vtedy sa asýrsky veliteľ vzpriamil a kričal veľmi hlasno po judsky: "Čujte posolstvo veľkého kráľa, kráľa asýrskeho:
29
Takto hovorí kráľ: Nedajte sa klamať Ezechiášovi! On vás nemôže zachrániť z mojej ruky.
30
Nedajte sa Ezechiášovi presvedčiť, aby ste sa spoliehali na Jahveho, keď hovorí: "Jahve nás iste vyslobodí, toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa."
31
Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: Uzavrite so mnou mier a vzdajte sa mi, potom každý z vás môže jesť ovocie vlastnej vinice a vlastného figovníka a každý môže piť vodu zo svojej cisterny,
32
kým neprídem a neprevediem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a nového vína, do krajiny chleba a viníc, do krajiny oleja a medu, aby ste mohli žiť a aby ste nezomreli. Ale nepočúvajte Ezechiáša, lebo on vás zavádza slovami: "Jahve nás vyslobodí!"
33
Vari bohovia iných národov vyslobodili svoje krajiny z rúk asýrskeho kráľa?
34
Kde sú bohovia Chamatu a Arpadu, kde sú bohovia Sefarvajimu, Heny a Ivvy? Kde sú bohovia krajiny Samárie? Vari vyslobodili Samáriu z mojej ruky?
35
Ktorý zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojich rúk vyslobodiť Jeruzalem?"
36
Oni mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: "Neodpovedajte mu!"
37
Eljakim, Chilkijahuov syn, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým rúchom a rozpovedali mu reč asýrskeho veliteľa.