A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 16

1
V sedemnástom roku Pekacha, Remaljahuovho syna, sa judským kráľom stal Achaz, Jotamov syn.
2
Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo sa páčilo Jahvemu, jeho Bohu, ako to robil Dávid, jeho otec.
3
Nasledoval správanie izraelských kráľov. Dokonca aj svojho syna spálil na obetu podľa ohavnej zvyklosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov.
4
Prinášal obety a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.
5
Vtedy pritiahol kráľ Aramu Recin s izraelským kráľom Pekachom, Remaljahuovým synom, do boja proti Jeruzalemu. Obliehali ho, ale nemohli nad ním zvíťaziť.
6
V tom čase edomský kráľ znovu získal Elat pre Edom; vyhnal z Elatu Júdovcov. Edomci vošli do Elatu a zostali tam až do dnešného dňa.
7
Vtedy poslal Achaz poslov k asýrskemu kráľovi Teglat-Falasarovi s týmto posolstvom: "Ja som tvoj sluha a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí ma napadli."
8
Achaz vzal striebro a zlato, ktoré bolo v Jahveho chráme a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskemu kráľovi ako dar.
9
Asýrsky kráľ prijal jeho výzvu, vyrazil proti Damasku, vydobyl ho a jeho obyvateľov odviedol do zajatia do Kiru, Recina zabil.
10
Kráľ Achaz sa vybral do Damasku na stretnutie s asýrskym kráľom Teglat-Falasarom. Keď kráľ Achaz videl oltár, ktorý bol v Damasku, poslal kňazovi Urijovi obraz oltára a jeho model, ako aj podrobnosti jeho stavby.
11
Kňaz Urija postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Achaz poslal z Damasku. Kňaz Urija to urobil skôr, než sa vrátil kráľ Achaz z Damasku.
12
Keď kráľ Achaz prišiel z Damasku, uvidel oltár, prišiel k nemu a vystúpil naň.
13
Na oltári spálil svoj celopal i nekrvavú obetu, vylial svoju nápojovú obetu a vykropil na oltár krv svojich obiet spoluúčasti.
14
Bronzový oltár, ktorý bol pred Jahvem, dal preniesť spred Chrámu, kde bol medzi novým oltárom a Jahveho chrámom, a postavil ho vedľa nového oltára k severu.
15
Kráľ Achaz dal tento príkaz kňazovi Urijovi: "Na veľkom oltári spaľuj ranný celopal a večernú nekrvavú obetu, celopal kráľa a jeho nekrvavú obetu, taktiež celopaly všetkého ľudu krajiny, ich nekrvavé obety a ich nápojové obety; vylej naň všetku krv celopalov a obiet. Bronzový oltár si vezmem na starosť ja."
16
Kňaz Urija urobil všetko tak, ako mu prikázal kráľ Achaz.
17
Kráľ Achaz dal rozlámať podvozky umývadiel a poodtŕhať panely a kotly. Bronzové more dal zložiť z bronzových býkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu.
18
Kvôli asýrskemu kráľovi odstránil z Jahveho chrámu vyvýšené miesto pre trón, ktoré bolo pristavené ku Chrámu, ako aj vonkajší vchod pre kráľa.
19
Ostatné Achazove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
20
Achaz sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste a miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
2 Kráľov 16:1
2 Kráľov 16:2
2 Kráľov 16:3
2 Kráľov 16:4
2 Kráľov 16:5
2 Kráľov 16:6
2 Kráľov 16:7
2 Kráľov 16:8
2 Kráľov 16:9
2 Kráľov 16:10
2 Kráľov 16:11
2 Kráľov 16:12
2 Kráľov 16:13
2 Kráľov 16:14
2 Kráľov 16:15
2 Kráľov 16:16
2 Kráľov 16:17
2 Kráľov 16:18
2 Kráľov 16:19
2 Kráľov 16:20
2 Kráľov 1 / 2Krá 1
2 Kráľov 2 / 2Krá 2
2 Kráľov 3 / 2Krá 3
2 Kráľov 4 / 2Krá 4
2 Kráľov 5 / 2Krá 5
2 Kráľov 6 / 2Krá 6
2 Kráľov 7 / 2Krá 7
2 Kráľov 8 / 2Krá 8
2 Kráľov 9 / 2Krá 9
2 Kráľov 10 / 2Krá 10
2 Kráľov 11 / 2Krá 11
2 Kráľov 12 / 2Krá 12
2 Kráľov 13 / 2Krá 13
2 Kráľov 14 / 2Krá 14
2 Kráľov 15 / 2Krá 15
2 Kráľov 16 / 2Krá 16
2 Kráľov 17 / 2Krá 17
2 Kráľov 18 / 2Krá 18
2 Kráľov 19 / 2Krá 19
2 Kráľov 20 / 2Krá 20
2 Kráľov 21 / 2Krá 21
2 Kráľov 22 / 2Krá 22
2 Kráľov 23 / 2Krá 23
2 Kráľov 24 / 2Krá 24
2 Kráľov 25 / 2Krá 25