English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 15
1
V dvadsiatom siedmom roku izraelského kráľa Jeroboama sa stal judským kráľom Oziáš, Amasiášov syn.
2
Keď sa stal kráľom, mal šestnásť rokov a kraľoval päťdesiatdva rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jecholja z Jeruzalema.
3
Konal, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako robil jeho otec Amasiáš.
4
Len výšiny neboli odstránené, ľud ešte vždy obetoval obety a kadidlo na výšinách.
5
Jahve ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti. Zostal oddelený v osobitnom dome. Jeho syn Jotam bol na čele kráľovského domu a spravoval ľud.
6
Ostatné Oziášove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v Letopisoch judských kráľov.
7
Keď sa Oziáš uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Dávidovom meste a jeho syn Jotam sa stal kráľom miesto neho.
8
V tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Oziáša sa kráľom nad Izraelom v Samárii stal Jeroboamov syn Zachariáš. Panoval šesť mesiacov.
9
Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako robili jeho otcovia. Neodklonil sa od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, ktorými on zviedol Izrael do hriechu.
10
Šallum, Jabešov syn, osnoval sprisahanie proti nemu. Zrazil ho a zabil v Jibleame a stal sa kráľom miesto neho.
11
Ostatné Zachariášove príbehy sú zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
12
Tak sa uskutočnilo slovo, ktoré Jahve povedal Jehuovi: "Tvoji synovia budú sedieť na izraelskom tróne až do štvrtého pokolenia." Tak sa aj stalo.
13
Šallum, Jabešov syn, sa stal kráľom v tridsiatom deviatom roku judského kráľa Oziáša a kraľoval jeden mesiac v Samárii.
14
Menachem, Gadiho syn, vyšiel z Tirce, vošiel do Samárie, zabil Šalluma, Jabešovho syna, a stal sa kráľom miesto neho.
15
Ostatné Šallumove príbehy, aj sprisahanie, ktoré zosnoval, to je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
16
Vtedy Menachem potrestal Tappuach — zabil všetkých v ňom — a jeho územie, ktoré k nemu počínajúc Tircou patrí, lebo mu neotvorili brány; potrestal mesto a všetky tehotné ženy rozpáral.
17
V tridsiatom deviatom roku judského kráľa Oziáša sa kráľom nad Izraelom stal Menachem, Gadiho syn, a panoval desať rokov v Samárii.
18
Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, neodstúpil od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, ktorý zviedol Izrael do hriechu. Za jeho čias
19
napadol krajinu asýrsky kráľ Pul. Menachem dal Pulovi tisíc talentov striebra, aby si získal jeho oporu a posilnil kráľovstvo vo svojej ruke.
20
Menachem vymohol toto striebro od Izraela, aby ho mohol dať kráľovi Asýrie, každý zámožný muž musel zaplatiť päťdesiat šeklov striebra. Potom sa asýrsky kráľ vrátil a nezostal v krajine.
21
Ostatné Menachemove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
22
Keď sa Menachem uložil ku svojim otcom, stal sa kráľom miesto neho jeho syn Pekachja.
23
V päťdesiatom roku judského kráľa Oziáša sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachja, Menachemov syn, na dva roky.
24
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, neodklonil sa od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých tento zviedol Izrael.
25
Jeho zbrojnoš Pekach, Remaljahuov syn, sa sprisahal proti nemu a s pomocou päťdesiatich Galaádčanov ho zabil v Samárii vo veži kráľovského paláca…a Keď ho usmrtil, stal sa kráľom namiesto neho.
26
Ostatné Pekachjove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
27
V päťdesiatom druhom roku judského kráľa Oziáša sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, Remaljahuov syn, na dvadsať rokov.
28
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, neodklonil sa od hriechov Jeroboama, Nebatovho syna, do ktorých tento zviedol Izrael.
29
Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Teglat-Falasar, zabral Ijon, Abel-Bet-Maachu, Janoach, Kedeš, Chacor, Galaád, Galileu, celý kraj Neftali a obyvateľov odviedol do Asýrie.
30
Hošea, Elov syn, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, Remaljahuovmu synovi, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa kráľom namiesto neho.
31
Ostatné Pekachove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
32
V druhom roku izraelského kráľa Pekacha, Remaljahuovho syna, sa Jotam, Oziášov syn, stal judským kráľom.
33
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme; jeho matka sa menovala Jeruša, Sadokova dcéra.
34
Robil, čo sa Jahvemu páčilo, celkom tak, ako robil jeho otec Oziáš.
35
Len výšiny neodstránil. Ľud ešte vždy obetoval a pálil kadidlo na výšinách. On postavil Hornú bránu Jahveho chrámu.
36
Ostatné Jotamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané knihe Letopisov judských kráľov.
37
V tých dňoch začal Jahve posielať do Judska Recina, kráľa Aramu, a Pekacha, Remaljahuovho syna.
38
Keď sa Jotam uložil ku svojim otcom, pochovali ho v meste Dávida, jeho otca, a jeho syn Achaz sa stal kráľom miesto neho.