English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Kráľov 14
1
V druhom roku izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, sa judským kráľom stal Joasov syn Amasiáš.
2
Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jehoadan a bola z Jeruzalema.
3
Robil, čo sa Jahvemu páčilo, ale nie natoľko, ako jeho praotec Dávid. Vo všetkom nasledoval svojho otca Joasa.
4
Len výšiny neboli odstránené a ľud ďalej obetoval a pálil kadidlo na výšinách.
5
Keď sa kráľovská moc v jeho rukách upevnila, pobil všetkých sluhov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca.
6
Synov tých vrahov však nevydal na smrť, lebo je napísané v knihe Mojžišovho Zákona, kde Jahve prikázal: "Otcovia nemajú byť usmrtení za synov, ani synovia nemajú byť usmrtení za otcov, ale každý bude usmrtený za svoj vlastný hriech."
7
Porazil Edomcov v Soľnom údolí, desaťtisíc chlapov, vydobyl pevnosť zvanú Sela a dal jej meno Jokteel, meno, ktoré má ešte dnes.
8
Vtedy poslal Amasiáš poslov k izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Joachaza, syna Jehua, s odkazom: "Poď, zmerajme sa!"
9
Nato izraelský kráľ Joas odkázal Amasiášovi, kráľovi Judska: "Bodliak z Libanonu poslal posolstvo cédru z Libanonu: ‚Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi!‘ Ale divé zvery, ktoré bývajú na Libanone, tade prešli a bodliak pošliapali.
10
Edom si porazil, preto si namyslený! Teš sa zo slávy a seď doma! Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám a Júda s tebou?"
11
Ale Amasiáš neposlúchol. Preto Joas, izraelský kráľ, vytiahol a stretli sa pri Bet-Šemeši v Judsku, on i Amasiáš, judský kráľ.
12
Júda utrpel od Izraela porážku, takže utiekol do svojho domu.
13
Judského kráľa Amasiáša, Joasovho syna, Achazjahuovho syna, chytil izraelský kráľ Joas v Bet-Šemeši a odviedol ho do Jeruzalema. Prelomil jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov.
14
Pobral všetko zlato a striebro a všetky vzácne predmety, ktoré boli v Jahveho chráme a v pokladnici kráľovského paláca, aj rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie.
15
Ostatné Joasove príbehy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval proti judskému kráľovi Amasiášovi, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.
16
Joas sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom. Miesto neho sa kráľom stal jeho syn Jeroboam.
17
Judský kráľ Amasiáš, Joasov syn, žil po smrti izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, pätnásť rokov.
18
Ostatné Amasiášove príbehy sú zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
19
V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie a keď ušiel do Lachiša, poslali za ním do Lachiša a tam ho zabili.
20
Potom ho previezli na koňoch a pochovali ho pri jeho otcoch v Jeruzaleme, v Dávidovom meste.
21
Všetok judský ľud si zvolil Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amasiáša.
22
On po smrti svojho otca vrátil Júdovi Elat a znovu ho vystaval.
23
V pätnástom roku judského kráľa Amasiáša, Joasovho syna, sa stal kráľom v Samárii Jeroboam, syn izraelského kráľa Joasa: panoval štyridsaťjeden rokov.
24
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, a nasledoval hriechy Jeroboama, Nebatovho syna, ktorý zviedol Izrael na hriech.
25
On znovu dobyl izraelské územie od Vstupu do Chamatu až po more Araby podľa slov Jahveho, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho sluhu, proroka Jonáša, Amitajovho syna, z Gat-Cheferu.
26
Lebo Jahve videl veľmi trpkú biedu Izraela, všetkých bez výnimky, Izrael nemal záchrancu.
27
Jahve sa totiž nerozhodol, že vymaže meno Izraela spod nebies, a tak ho zachránil prostredníctvom Jeroboama, Joasovho syna.
28
Ostatné Jeroboamove príbehy, všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval, ako prinavrátil Damask a Chamat Júdovi a Izraelu, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľove.
29
Keď sa Jeroboam uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom a jeho syn Zachariáš kraľoval namiesto neho.