A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 4

1
Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom.
2
A toto boli jeho kniežatá: Azarjahu, Sadokov syn, kňaz,
3
Elichaf a Achijja, Šišovi synovia, pisári, Jehošafat, Achiludov syn, kancelár,
4
Benajahu, Jehojadov syn, veliteľ vojska, Sadok a Ebjatar, kňazi,
5
Azarjahu, Natanov syn, vedúci prefektov, Zabud, Natanov syn, dôverný priateľ kráľa,
6
Achišar, správca paláca, Eliab, Joabov syn, veliteľ vojska Adoram, syn Abdu, veliteľ nútených prác.
7
Šalamún mal dvanásť prefektov nad celým Izraelom, ktorí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mal povinnosť starať sa o zásobovanie jeden mesiac v roku.
8
Toto sú ich mená: Chúrov syn na Efraimských horách.
9
Dekerov syn v Machaci, v Šaalbime, v Bet-Šemeši, v Ajalone a v Bet-Chanane.
10
Chesedov syn v Arubote; jemu patrilo Socho a celá krajina Chefer.
11
Abinadabov syn na celom návrší Doru. Mal za ženu Šalamúnovu dcéru Tafat.
12
Baana, Achiludov syn v Tanaku, v Megidde až po Jokmeam a v celom Bet-Šeane poniže Jizreela, od Bet-Šeanu až po Abel-Mecholu, ktorá ide k Cartanu.
13
Geberov syn v galaádskom Ramote; on mal dediny Jaira, Manassesovho syna, v Galaáde; on mal územie Argobu v Bašane, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami.
14
Achinadab, Iddov syn v Machanajime.
15
Achimas v Neftalim; aj on si vzal za ženu jednu zo Šalamúnových dcér, Basmat.
16
Baana, Chušajov syn, v Ašeri a na strmom pobreží.
17
Jehošafat, Paruachov syn, v Isachare.
18
Šimei, Elov syn, v Benjamíne.
19
Geber, Uriho syn, v kraji Gad, v krajine Sichona, kráľa Amorejcov, a bašanského kráľa Oga. Okrem toho jeden prefekt bol v tom kraji.
20
Júda a Izrael boli čo do množstva početní ako piesok v mori; jedli a pili a šťastne žili.
1 Kráľov 4:1
1 Kráľov 4:2
1 Kráľov 4:3
1 Kráľov 4:4
1 Kráľov 4:5
1 Kráľov 4:6
1 Kráľov 4:7
1 Kráľov 4:8
1 Kráľov 4:9
1 Kráľov 4:10
1 Kráľov 4:11
1 Kráľov 4:12
1 Kráľov 4:13
1 Kráľov 4:14
1 Kráľov 4:15
1 Kráľov 4:16
1 Kráľov 4:17
1 Kráľov 4:18
1 Kráľov 4:19
1 Kráľov 4:20
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22