A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 191
Achab rozpovedal Jezabel všetko, čo vykonal Eliáš, i to, ako pobil mečom všetkých prorokov.
2
Jezabel poslala k Eliášovi posla s odkazom: "Nech mi bohovia urobia toto zlo a tamto ešte nech pridajú, ak do zajtra o takomto čase neurobím s tvojím životom, ako si ty urobil hociktorému z nich."
3
Eliáš sa naľakal a utiekol, aby si zachránil život. Keď prišiel do Beer-Šeby v Judsku, nechal tam svojho sluhu.
4
Sám však pokračoval v ceste púšťou na deň cesty. Nakoniec si sadol pod kručinový ker, žiadal si zomrieť a povedal: "Jahve, teraz už dosť, vezmi mi život, lebo nie som lepší ako moji otcovia."
5
Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: "Vstaň a jedz!"
6
Pozrel sa a zbadal vedľa hlavy posúch, ako sú tie upečené na žeravých kameňoch, a krčah vody. Jedol a pil a znovu zaspal.
7
Ale Jahveho anjel prišiel po druhýkrát, dotkol sa ho a povedal: "Vstaň a ešte jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu."
8
Teda jedol a pil. Potom posilnený týmto pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Choreb.
9
Tam vošiel do jaskyne a v nej prenocoval. A hľa, tu mu zaznelo Jahveho slovo: "Čo tu robíš, Eliáš?"
10
On odpovedal: "Bol som plný horlivosti za Jahveho Cebaot, lebo Izraelci porušili tvoju zmluvu, rozborili tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Ostal som už len ja sám a oni ma hľadajú a chcú ma zabiť."
11
On mu povedal: "Vyjdi a postav sa na vrchu pred Jahveho!" A hľa, Jahve prechádzal. Pred ním sa strhol obrovský mocný víchor, rozrážal vrchy a drvil bralá. Ale Jahve v tom víchre nebol. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale Jahve nebol ani v zemetrasení.
12
Po zemetrasení oheň, ale Jahve v tom ohni nebol. Po ohni tichý, lahodný vánok.
13
Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. A hľa, zaznel k nemu hlas: "Čo tu robíš, Eliáš?"
14
Odpovedal: "Bol som plný horlivosti za Jahveho Cebaot, lebo Izraelci porušili tvoju zmluvu, rozborili tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Ostal som už len ja sám a oni ma hľadajú a chcú ma zabiť."
15
Jahve mu odpovedal: "Choď, vráť sa tou istou cestou k Damašskej púšti. Vojdi do mesta a pomaž Chazaela za kráľa Aramu.
16
Potom choď a pomaž Jehua, Nimšiho syna, za kráľa Izraela a Elizea, Šafatovho syna, z Abel-Mecholy pomaž za proroka namiesto seba.
17
Kto unikne pred Chazaelovým mečom, toho zabije Jehu, a kto unikne pred Jehuovým mečom, toho zabije Elizeus.
18
Ale v Izraeli ušetrím sedemtisíc, všetkých tých, čo nesklonili svoje kolená pred Baalom a nepobozkali ho."
19
Eliáš odtiaľ odišiel a stretol Elizea, Šafatovho syna, ako oral. Bolo pred ním dvanásť párov volov a on bol pri dvanástom. Keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil naň svoj plášť.
20
Elizeus nechal voly, pobehol za Eliášom a povedal: "Dovoľ, aby som pobozkal svojho otca a matku, potom prídem za tebou." Eliáš mu odpovedal: "Len choď, ale znovu sa vráť! Veď vieš, čo som z teba spravil."
21
Elizeus odišiel od neho, vzal záprah volov, zabil ho na obetu, uvaril mäso na dreve postroja volov a urobil obed ľudu, čo bol s ním. Potom vstal, šiel za Eliášom a posluhoval mu.