A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 18

1
Po dlhom čase v treťom roku Jahveho slovo zaznelo Eliášovi: "Choď, ukáž sa Achabovi a ja pošlem dážď na zem."
2
Eliáš teda odišiel ukázať sa Achabovi. V Samárii bol veľký hlad.
3
Achab dal zavolať Obadjahua, správcu paláca. Tento Obadjahu mal úctivú bázeň pred Jahvem;
4
a keď Jezabel vraždila Jahveho prorokov, vzal sto prorokov, ukryl ich po päťdesiatich v jaskyni a tam ich živil chlebom a vodou.
5
Achab povedal Obadjahuovi: "Poď! Prejdeme krajinou, ku všetkým prameňom vôd a ku všetkým potokom, azda nájdeme trávu, aby sme tak uživili kone a mulice a nemuseli zabíjať dobytok."
6
Rozdelili si krajinu, aby ňou prešli. Achab šiel jednou cestou sám a Obadjahu šiel druhou cestou sám.
7
Keď bol Obadjahu na ceste, naraz stretol Eliáša. Obadjahu ho poznal, vrhol sa pred ním na tvár k zemi a zvolal: "Ty si tu, pán môj, Eliáš?"
8
Ten mu odpovedal: "Tu som. Choď, povedz svojmu pánovi: Eliáš je tu."
9
Nato mu odpovedal: "Čím som sa previnil, že vydávaš svojho sluhu do Achabových rúk, aby ma zabil?
10
Ako že žije Jahve, tvoj Boh! Niet národa, ani kráľovstva, kde by ťa nebol môj pán poslal hľadať, a keď mu povedali, že ťa niet, žiadal od kráľovstva a od národa prísahu, že ťa nenašli.
11
A ty mi teraz hovoríš: ‚Choď, povedz svojmu pánovi: Eliáš je tu‘?
12
Veď keď odídem od teba, Jahveho Duch ťa odnesie neviem kam; ja to pôjdem oznámiť Achabovi, on ťa nenájde a mňa zabije. A ja, tvoj sluha, som od mlada Jahveho ctiteľom.
13
Či tebe, môjmu pánovi, neoznámili, čo som urobil, keď Jezabel zabíjala Jahveho prorokov? Ukryl som sto Jahveho prorokov po päťdesiatich v jaskyni a živil som ich chlebom a vodou.
14
A ty mi teraz kážeš: ‚Choď, povedz svojmu pánovi: Eliáš je tu.‘ Veď ma zabije!"
15
Eliáš mu odpovedal: "Ako že žije Jahve Cebaot, ktorému slúžim, ešte dnes sa mu ukážem."
16
Obadjahu šiel v ústrety Achabovi, oznámil mu to a Achab sa vydal v ústrety Eliášovi.
17
Keď Achab uzrel Eliáša, povedal mu: "Tu si, ty, čo vedieš Izrael do záhuby!"
18
Eliáš odpovedal: "Izrael nevediem do záhuby ja, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili Jahveho a ty chodíš za baalmi.
19
Teraz však pošli poslov, aby zvolali celý Izrael ku mne na horu Karmel, aj štyristopäťdesiat Baalových prorokov, ktorí jedávajú pri Jezabelinom stole."
20
Achab poslal poslov ku všetkým Izraelcom a dal zhromaždiť prorokov na vrch Karmel.
21
Eliáš predstúpil pred všetok ľud a povedal: "Dokedy budete pokrivkávať jednou nohou sem, druhou tam? Ak Jahve je Bohom, nasledujte ho. Ak Baal, nasledujte jeho!" Ale ľud mu neodpovedal ani slovo.
22
Eliáš pokračoval: "Ako Jahveho prorok zostávam už len ja sám, a Baalových prorokov je štyristopäťdesiat.
23
Dajte nám dvoch mladých býkov. Oni nech si vyberú jedného, nech ho rozsekajú na kusy a uložia na drevo, ale oheň nech nezaložia. Ja pripravím druhého býčka, uložím ho na drevo a oheň tiež nezaložím.
24
Potom vzývajte svojho boha a ja budem vzývať Jahveho meno. Boh, ktorý odpovie ohňom, to je skutočný Boh." Všetok ľud odpovedal: "To je správne."
25
Eliáš potom povedal Baalovým prorokom: "Vyberte si býka a začnite, lebo vás je veľa. Vzývajte svojho boha, ale oheň nezapaľujte!"
26
Vzali býka, pripravili ho a vzývali Baalovo meno od rána až do poludnia volajúc: "Baal, odpovedz nám!" No nebolo hlasu, nebolo odpovede. Pritom tancovali a kľakali pred oltárom, ktorý urobili.
27
Napoludnie sa im Eliáš posmieval a povedal: "Kričte hlasnejšie, veď je bohom. Má veľa starostí, veľa zamestnaní, alebo je na cestách. Možno, že spí, nech sa zobudí!"
28
A tak kričali hlasnejšie a podľa svojho zvyku si telá narezávali mečmi a oštepmi, až sa im liala krv.
29
Poludnie prešlo, a oni vykrikovali v prorockom vzrušení až po hodinu, keď sa prinášala obeta, no nebolo hlasu, odpovede, ani znaku, že si to niekto všimol.
30
Vtedy Eliáš prehovoril ku všetkému ľudu: "Poďte ku mne!" Všetok ľud prišiel k nemu. On opravil Jahveho oltár, ktorý bol zborený.
31
Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu kmeňov synov Jakuba, ktorého Jahve oslovil slovami: "Tvoje meno bude Izrael."
32
Z kameňov postavil oltár Jahveho menu a okolo oltára vykopal priekopu, takú širokú, že sa do nej dali vysiať dve sey zrna.
33
Poukladal drevo, rozsekal býka a položil ho na drevo.
34
Potom povedal: "Naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na celopalnú obetu a na drevo!" Urobili tak. Potom povedal: "Ešte raz!" Urobili to po druhý raz. Znovu povedal: "Aj po tretí raz!" Urobili tak po tretí raz.
35
Voda tiekla okolo oltára, aj priekopa sa naplnila vodou.
36
V hodine, keď sa prináša obeta, prorok Eliáš vystúpil dopredu a povedal: "Jahve, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech dnes poznajú, že ty si Bohom v Izraeli a ja som tvoj sluha a že som toto všetko urobil na tvoj príkaz.
37
Odpovedz mi, Jahve, odpovedz mi, aby všetok tento ľud vedel, že ty, Jahve, si Boh a že ty obraciaš ich srdce."
38
Vtom padol oheň od Jahveho a strávil celopal i drevo a pohltil aj vodu, ktorá bola v priekope.
39
Všetok ľud to videl; ľudia padli tvárou na zem a hovorili: "Jahve je Boh! Jahve je Boh!"
40
Eliáš im povedal: "Pochytajte Baalových prorokov! Nech z nich neunikne ani jeden!" Pochytali ich a Eliáš ich dal zaviesť k potoku Kišon a tam ich pozabíjal.
41
Potom Eliáš povedal Achabovi: "Choď hore, jedz a pi, lebo počujem hukot dažďa!"
42
Keď sa Achab pobral hore jesť a piť, Eliáš vystúpil na vrchol Karmelu, sklonil sa k zemi a dal si tvár medzi kolená.
43
"Choď a pozri smerom k moru," povedal svojmu sluhovi. On vystúpil hore, pozrel sa a povedal: "Niet tam ničoho." Nato mu prikázal: "Sedemkrát sa vráť."
44
Pri siedmom raze sa ozval: "Vidím obláčik ako ľudská dlaň vystupovať od mora." Nato Eliáš povedal: "Choď povedať Achabovi: Priahaj a ponáhľaj sa dolu, aby ťa dážď nezdržal."
45
Za malú chvíľu nebo stemnelo mrakmi a víchrom a spustil sa veľký dážď. Achab sadol na voz a uháňal do Jizreela.
46
Jahveho ruka bola nad Eliášom, opásal si bedrá a bežal pred Achabom až ku vchodu do Jizreela.
1 Kráľov 18:1
1 Kráľov 18:2
1 Kráľov 18:3
1 Kráľov 18:4
1 Kráľov 18:5
1 Kráľov 18:6
1 Kráľov 18:7
1 Kráľov 18:8
1 Kráľov 18:9
1 Kráľov 18:10
1 Kráľov 18:11
1 Kráľov 18:12
1 Kráľov 18:13
1 Kráľov 18:14
1 Kráľov 18:15
1 Kráľov 18:16
1 Kráľov 18:17
1 Kráľov 18:18
1 Kráľov 18:19
1 Kráľov 18:20
1 Kráľov 18:21
1 Kráľov 18:22
1 Kráľov 18:23
1 Kráľov 18:24
1 Kráľov 18:25
1 Kráľov 18:26
1 Kráľov 18:27
1 Kráľov 18:28
1 Kráľov 18:29
1 Kráľov 18:30
1 Kráľov 18:31
1 Kráľov 18:32
1 Kráľov 18:33
1 Kráľov 18:34
1 Kráľov 18:35
1 Kráľov 18:36
1 Kráľov 18:37
1 Kráľov 18:38
1 Kráľov 18:39
1 Kráľov 18:40
1 Kráľov 18:41
1 Kráľov 18:42
1 Kráľov 18:43
1 Kráľov 18:44
1 Kráľov 18:45
1 Kráľov 18:46
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22