A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 15

1
V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nebatovho syna, sa kráľom nad Júdom stal Abijam.
2
Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maacha, Absolonova dcéra.
3
Páchal všetky hriechy, ktoré jeho otec popáchal pred ním, a jeho srdce nebolo celkom oddané Jahvemu, jeho Bohu, ako srdce jeho praotca Dávida.
4
Ale Jahve, jeho Boh, kvôli Dávidovi dal, aby mu lampa svietila v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a ušetril Jeruzalem.
5
To preto, lebo Dávid robil, čo je správne v Jahveho očiach, a po celý život sa nevyhýbal ničomu z toho, čo mu prikázal, okrem prípadu Chetejca Uriáša.
6
***
7
Ostatné Abijamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Medzi Abijamom a Jeroboamom bola vojna.
8
Potom sa Abijam uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asa.
9
V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa judským kráľom stal Asa.
10
Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Maacha, Absolonova dcéra.
11
Asa konal, čo bolo správne v Jahveho očiach, ako jeho praotec Dávid.
12
Vyhnal z krajiny zasvätencov modlárskeho smilstva, bývajúcich pri svätyniach pohanských bohov, a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia.
13
Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala zhotoviť necudnosť pre bohyňu Ašeru. Asa tú necudnosť dal zoťať a spálil ju v údolí Kidron.
14
Hoci výšiny neboli odstránené, Asovo srdce bolo dokonale oddané Jahvemu po celý jeho život.
15
Do Jahveho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil sám jeho otec i on: striebro, zlato a zariadenie.
16
Medzi Asom a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život.
17
Izraelský kráľ Baša vtrhol do Judska a vystaval Ramu, aby odrezal prístup judskému kráľovi Asovi.
18
Asa vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici Jahveho chrámu, a poklady kráľovského paláca. Dal ich svojim sluhom a poslal ich ku kráľovi Aramu Ben-Hadadovi, synovi Tabrimmona, Chezjoonovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s týmto posolstvom:
19
"Medzi nami je zmluva, ako bola medzi tvojím otcom a mojím otcom. Pozri, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa."
20
Ben-Hadad ochotne vypočul kráľa Asu a poslal svojich veliteľov vojska proti izraelským mestám. Vydobyl Ijon, Dan, Abel-Bet-Maachu, celý Kinnerot a tiež celý kraj Neftali.
21
Keď sa o tom dopočul Baša, zastavil práce na Rame a stiahol sa do Tirce.
22
Kráľ Asa zvolal celé Judsko, nikoho nevynímajúc, aby poodnášali z Ramy kamene a drevo, ktorým ju Baša opevnil, a kráľ nimi opevnil benjamínsku Gebu a Micpu.
23
Ostatné Asove príbehy, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však ochorel na nohy.
24
Asa sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jozafat.
25
Nadab, Jeroboamov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom.
26
Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nasledoval správanie svojho otca a hriech, do ktorého zavliekol Izrael.
27
Baša, Achijov syn z Isacharovho domu, sa sprisahal proti nemu a zavraždil ho v Gibetone, filištínskom meste, ktoré obliehal Nadab a celý Izrael.
28
Baša ho zabil v treťom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom miesto neho.
29
Keď sa stal kráľom, pozabíjal celý Jeroboamov dom, neušetril z Jeroboama nikoho, až kým ich nevykynožil podľa Jahveho slova, ktoré vyriekol skrze svojho sluhu, Achiju zo Šíla,
30
pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a do ktorých zviedol Izrael, a pre urážky, ktorými urážal Jahveho, Boha Izraela.
31
Ostatné Nadabove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe
32
Letopisov izraelských kráľova.
33
V treťom roku judského kráľa Asu sa kráľom nad Izraelom stal Baša, Achijov syn, v Tirci na dvadsaťštyri rokov.
34
Robil, čo sa nepáčilo Jahvemu, a nasledoval správanie Jeroboama a hriech, do ktorého on zatiahol Izrael.
1 Kráľov 15:1
1 Kráľov 15:2
1 Kráľov 15:3
1 Kráľov 15:4
1 Kráľov 15:5
1 Kráľov 15:6
1 Kráľov 15:7
1 Kráľov 15:8
1 Kráľov 15:9
1 Kráľov 15:10
1 Kráľov 15:11
1 Kráľov 15:12
1 Kráľov 15:13
1 Kráľov 15:14
1 Kráľov 15:15
1 Kráľov 15:16
1 Kráľov 15:17
1 Kráľov 15:18
1 Kráľov 15:19
1 Kráľov 15:20
1 Kráľov 15:21
1 Kráľov 15:22
1 Kráľov 15:23
1 Kráľov 15:24
1 Kráľov 15:25
1 Kráľov 15:26
1 Kráľov 15:27
1 Kráľov 15:28
1 Kráľov 15:29
1 Kráľov 15:30
1 Kráľov 15:31
1 Kráľov 15:32
1 Kráľov 15:33
1 Kráľov 15:34
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22