English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 15
1
V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nebatovho syna, sa kráľom nad Júdom stal Abijam.
2
Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maacha, Absolonova dcéra.
3
Páchal všetky hriechy, ktoré jeho otec popáchal pred ním, a jeho srdce nebolo celkom oddané Jahvemu, jeho Bohu, ako srdce jeho praotca Dávida.
4
Ale Jahve, jeho Boh, kvôli Dávidovi dal, aby mu lampa svietila v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a ušetril Jeruzalem.
5
To preto, lebo Dávid robil, čo je správne v Jahveho očiach, a po celý život sa nevyhýbal ničomu z toho, čo mu prikázal, okrem prípadu Chetejca Uriáša.
6
***
7
Ostatné Abijamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Medzi Abijamom a Jeroboamom bola vojna.
8
Potom sa Abijam uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asa.
9
V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa judským kráľom stal Asa.
10
Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Maacha, Absolonova dcéra.
11
Asa konal, čo bolo správne v Jahveho očiach, ako jeho praotec Dávid.
12
Vyhnal z krajiny zasvätencov modlárskeho smilstva, bývajúcich pri svätyniach pohanských bohov, a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia.
13
Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala zhotoviť necudnosť pre bohyňu Ašeru. Asa tú necudnosť dal zoťať a spálil ju v údolí Kidron.
14
Hoci výšiny neboli odstránené, Asovo srdce bolo dokonale oddané Jahvemu po celý jeho život.
15
Do Jahveho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil sám jeho otec i on: striebro, zlato a zariadenie.
16
Medzi Asom a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život.
17
Izraelský kráľ Baša vtrhol do Judska a vystaval Ramu, aby odrezal prístup judskému kráľovi Asovi.
18
Asa vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici Jahveho chrámu, a poklady kráľovského paláca. Dal ich svojim sluhom a poslal ich ku kráľovi Aramu Ben-Hadadovi, synovi Tabrimmona, Chezjoonovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s týmto posolstvom:
19
"Medzi nami je zmluva, ako bola medzi tvojím otcom a mojím otcom. Pozri, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa."
20
Ben-Hadad ochotne vypočul kráľa Asu a poslal svojich veliteľov vojska proti izraelským mestám. Vydobyl Ijon, Dan, Abel-Bet-Maachu, celý Kinnerot a tiež celý kraj Neftali.
21
Keď sa o tom dopočul Baša, zastavil práce na Rame a stiahol sa do Tirce.
22
Kráľ Asa zvolal celé Judsko, nikoho nevynímajúc, aby poodnášali z Ramy kamene a drevo, ktorým ju Baša opevnil, a kráľ nimi opevnil benjamínsku Gebu a Micpu.
23
Ostatné Asove príbehy, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však ochorel na nohy.
24
Asa sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jozafat.
25
Nadab, Jeroboamov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom.
26
Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nasledoval správanie svojho otca a hriech, do ktorého zavliekol Izrael.
27
Baša, Achijov syn z Isacharovho domu, sa sprisahal proti nemu a zavraždil ho v Gibetone, filištínskom meste, ktoré obliehal Nadab a celý Izrael.
28
Baša ho zabil v treťom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom miesto neho.
29
Keď sa stal kráľom, pozabíjal celý Jeroboamov dom, neušetril z Jeroboama nikoho, až kým ich nevykynožil podľa Jahveho slova, ktoré vyriekol skrze svojho sluhu, Achiju zo Šíla,
30
pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a do ktorých zviedol Izrael, a pre urážky, ktorými urážal Jahveho, Boha Izraela.
31
Ostatné Nadabove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe
32
Letopisov izraelských kráľova.
33
V treťom roku judského kráľa Asu sa kráľom nad Izraelom stal Baša, Achijov syn, v Tirci na dvadsaťštyri rokov.
34
Robil, čo sa nepáčilo Jahvemu, a nasledoval správanie Jeroboama a hriech, do ktorého on zatiahol Izrael.