A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 131
Na Jahveho príkaz prišiel Boží muž z Judska do Betelu, práve keď Jeroboam stál pri oltári, aby obetoval obetu.
2
Na Jahveho príkaz zvolal proti oltáru: "Oltár, oltár! Takto hovorí Jahve: Počúvajte! V Dávidovom dome sa narodí syn menom Joziáš a ten na tebe bude obetovať kňazov výšin, ktorí na tebe obetujú kadidlo, aj ľudské kosti spáli na tebe."
3
V ten istý čas dal aj znamenie: "Toto je znamenie, že hovoril Jahve: Pozrite, tento oltár sa roztrhne a vysype sa popol, ktorý je na ňom."
4
Keď kráľ počul, čo hovoril Boží muž proti betelskému oltáru, Jeroboam vystrel ruku od oltára a skríkol: "Chyťte ho!" Vtom mu zmeravela ruka, ktorú vystrel proti nemu, takže ju nemohol pritiahnuť späť k sebe.
5
Oltár sa roztrhol a popol z oltára sa rozsypal podľa znamenia, ktoré Boží muž dal na Jahveho príkaz.
6
Nato sa kráľ ozval a povedal Božiemu mužovi: "Prosím ťa, uzmier za mňa Jahveho, svojho Boha, aby som si mohol pritiahnuť ruku späť k sebe." Boží muž uzmieril Jahveho, a tak si kráľ mohol pritiahnuť ruku späť k sebe. Bola ako predtým.
7
Vtedy kráľ povedal Božiemu mužovi: "Poď so mnou domov, občerstvi sa a dám ti dar."
8
Ale Boží muž povedal kráľovi: "Keby si mi dal aj polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou, nebudem nič jesť ani piť na tomto mieste,
9
lebo takýto príkaz som dostal od Jahveho: Nič nesmieš jesť a nič nesmieš piť, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel."
10
A odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou prišiel do Betelu.
11
V Beteli býval istý starý prorok. Prišli jeho synovia a rozpovedali mu o všetkom, čo vykonal Boží muž v ten deň v Beteli, a svojmu otcovi oznámili slová, ktoré povedal kráľovi.
12
Ich otec sa pýtal: "Ktorou cestou odišiel?" Jeho synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Judska.
13
On povedal svojim synom: "Osedlajte mi osla!" Keď mu osedlali osla, vysadol naň
14
a odišiel za Božím mužom. Našiel ho, ako sedí pod terebintou, a opýtal sa ho: "Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska?" On odpovedal: "Ja."
15
Prorok mu povedal: "Poď so mnou domov a zajedz si!"
16
On však odpovedal: "Nesmiem sa s tebou vrátiť a ísť s tebou, ani tu nič jesť alebo piť.
17
Lebo som dostal tento Jahveho príkaz: Nič tam nejedz a nič nepi a nevracaj sa tou cestou, ktorou si ta prišiel!"
18
Nato mu povedal: "Ja som tiež prorok ako ty a anjel mi povedal toto na Jahveho príkaz: Priveď ho späť so sebou do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody." Luhal mu.
19
Boží muž sa teda vrátil s ním, jedol chlieb v jeho dome a pil vodu.
20
Ako tak sedeli za stolom, zaznelo Jahveho slovo prorokovi, ktorý ho priviedol späť,
21
a ten zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska: "Takto hovorí Jahve. Pretože si sa vzoprel Jahveho príkazu a nezachoval si prikázanie, ktoré ti dal Jahve, tvoj Boh,
22
ale si sa vrátil a jedol si a pil na mieste, o ktorom som ti povedal: Nesmieš tam jesť, ani piť, — tvoja mŕtvola nebude pochovaná v hrobe tvojich otcov."
23
Potom, keď sa najedli a napili, prorok mu osedlal osla a on šiel naspäť a odišiel.
24
Ako tak šiel, na ceste ho napadol lev a zabil ho. Jeho mŕtvola ležala na ceste a osol stál pri nej, aj lev stál vedľa mŕtvoly.
25
Okolo išli ľudia a videli mŕtvolu, pohodenú na ceste, aj leva stojaceho vedľa mŕtvoly. Prišli do mesta, v ktorom žil ten starý prorok, a porozprávali to tam.
26
Keď to počul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal: "Je to Boží muž, čo sa vzoprel Jahveho príkazu, takže ho Jahve vydal levovi. Ten ho roztrhal a zabil podľa slova, ktoré mu Jahve povedal!"
27
Potom povedal svojim synom: "Osedlajte mi osla!" Keď mu ho osedlali,
28
odišiel a našiel mŕtvolu ležiacu na ceste. Osol a lev stáli vedľa mŕtvoly. Lev mŕtvolu nezožral, ani neroztrhal osla.
29
Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, naložil ju na osla a priviezol ju do mesta, kde býval, aby ho oplakal a pochoval.
30
Uložil jeho mŕtvolu do svojho vlastného hrobu a plakali nad ním: "Ach, brat môj!"
31
Keď ho pochoval, povedal svojim synom: "Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kostí.
32
Lebo sa iste splní slovo, ktoré vyslovil na Jahveho príkaz proti oltáru v Beteli a proti všetkým svätyniam na výšinách, čo sú v samárijských mestách."
33
Po tejto udalosti sa Jeroboam neodvrátil od svojej zlej cesty, ale ďalej ustanovoval kňazov výšin z vrstiev ľudu. Ktorý muž chcel, toho určil za kňaza výšin.
34
Toto správanie bolo hriechom Jeroboamovho domu, ktorý zapríčinil jeho pád a jeho vykynoženie z povrchu zeme.