A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 12

1
Roboam odišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa.
2
(Keď sa o tom dopočul Jeroboam, Nebatov syn, bol ešte v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta.
3
Poslali pre Jeroboama, zavolali ho. A on prišiel s celým zhromaždením Izraela.) Takto hovorili Roboamovi:
4
"Tvoj otec vložil na nás ťažké jarmo, uľahči nám teraz tvrdú službu tvojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás vložil, a budeme ti slúžiť."
5
Odpovedal im: "Odíďte na tri dni a potom sa vráťte ku mne." Ľud teda odišiel.
6
Kráľ Roboam sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil. Pýtal sa: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu?"
7
Oni mu odpovedali: "Ak sa dnes prejavíš tomuto ľudu ako sluha a budeš im slúžiť a odpovieš im a budeš sa s nimi zhovárať vľúdnymi slovami, budú ti slúžiť po všetky dni."
8
Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, čo s ním vyrástli a boli v jeho službách.
9
Opýtal sa ich: "Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: ‚Uľahči nám jarmo, ktoré na nás vložil tvoj otec‘?"
10
Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: "Toto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel: ‚Tvoj otec urobil naše jarmo ťažkým, ale ty uľav naše jarmo,‘ toto im povedz: ‚Môj malíček je hrubší ako môj otec v páse!
11
Teda môj otec vložil na vás ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať korbáčmi zakončenými železnými háčikmi.‘"
12
Jeroboam prišiel na tretí deň k Roboamovi so všetkým ľudom, ako im kráľ povedal: "Vráťte sa ku mne na tretí deň!"
13
Kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď, zavrhol radu, ktorú mu dali starší,
14
a podľa rady mladíkov prehovoril k nim takto: "Môj otec vložil na vás ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu ešte pridám. Môj otec vás trestal bičmi, ja vás budem trestať korbáčmi zakončenými železnými háčikmi."
15
Kráľ teda nevypočul ľud, lebo to bolo Jahveho riadením, aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prostredníctvom Achiju zo Šíla Jeroboamovi, Nebatovmu synovi.
16
Keď všetci Izraelci videli, že im kráľ nechce vyhovieť, ľud odpovedal kráľovi: "Čo máme spoločné s Dávidom? Nemáme dedičstvo v Izajovom synovi! Do svojich stanov, Izrael! Dávid, teraz sa staraj o svoj dom!" Nato Izrael odišiel do svojich stanov.
17
Nad Izraelcami, ktorí bývali v judských mestách, kraľoval Roboam.
18
Kráľ Roboam poslal Adorama, vedúceho nútených robôt, ale celý Izrael ho ukameňoval, takže zomrel. Vtedy kráľ Roboam musel rýchlo vyskočiť na voz a utiecť do Jeruzalema.
19
A Izrael odpadol od Dávidovho domu a tak zostal až do dnešného dňa.
20
Keď sa celý Izrael dopočul, že sa Jeroboam vrátil, zavolali ho na zhromaždenie a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. K Dávidovmu domu sa nepridal nik, iba kmeň Júdu.
21
Roboam prišiel do Jeruzalema, zhromaždil celý Júdov dom a Benjamínov kmeň, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov do boja proti domu Izraela, aby vrátili kráľovstvo Roboamovi, Šalamúnovmu synovi.
22
Ale Božie slovo zaznelo Božiemu mužovi Šemajovi:
23
"Povedz Roboamovi, Šalamúnovmu synovi, judskému kráľovi, celému Júdovmu domu, Benjamínovi a ostatnému ľudu:
24
Takto hovorí Jahve: Netiahnite do boja proti svojim bratom Izraelcom, vráťte sa každý do svojho domu, lebo toto pochádza odo mňa!" Poslúchli teda Jahveho slovo a vrátili sa domov, ako im Jahve prikázal.
25
Jeroboam vystaval Sichem v Efraimských horách a býval v ňom. Potom odtiaľ odišiel a vystaval Penuel.
26
Jeroboam si v srdci povedal: "Kráľovstvo sa vráti k Dávidovmu domu,
27
ak tento ľud bude chodiť obetovať do Jahveho chrámu v Jeruzaleme. Srdce tohto ľudu sa vráti k jeho pánovi, kráľovi Roboamovi, a mňa zabijú."
28
Vec si zvážil a dal zhotoviť dve teľatá zo zlata a povedal ľudu: "Dosť ste sa nachodili do Jeruzalema! Izrael, tu je tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta!"
29
Jedno postavil do Betelu
30
a za druhým z nich ľud chodieval až do Danu.
31
Potom zriadil svätyne na obetných výšinách a ustanovil kňazov z ľudu, takže neboli z Levitov.
32
Jeroboam svätil sviatok pätnásteho dňa ôsmeho mesiaca ako sviatok, ktorý svätili v Judsku, a vystúpil k oltáru. Takto si počínal v Beteli obetujúc teľatám, ktoré dal zhotoviť. V Beteli ustanovil kňazov výšin, ktoré bol zriadil.
33
Vystúpil k oltáru, ktorý zhotovil v Beteli, v pätnásty deň ôsmeho mesiaca: v mesiaci, ktorý si sám vybral, ustanovil sviatok pre Izraelcov a vystúpil k oltáru, aby pálil kadidlo.
1 Kráľov 12:1
1 Kráľov 12:2
1 Kráľov 12:3
1 Kráľov 12:4
1 Kráľov 12:5
1 Kráľov 12:6
1 Kráľov 12:7
1 Kráľov 12:8
1 Kráľov 12:9
1 Kráľov 12:10
1 Kráľov 12:11
1 Kráľov 12:12
1 Kráľov 12:13
1 Kráľov 12:14
1 Kráľov 12:15
1 Kráľov 12:16
1 Kráľov 12:17
1 Kráľov 12:18
1 Kráľov 12:19
1 Kráľov 12:20
1 Kráľov 12:21
1 Kráľov 12:22
1 Kráľov 12:23
1 Kráľov 12:24
1 Kráľov 12:25
1 Kráľov 12:26
1 Kráľov 12:27
1 Kráľov 12:28
1 Kráľov 12:29
1 Kráľov 12:30
1 Kráľov 12:31
1 Kráľov 12:32
1 Kráľov 12:33
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22