A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Kráľov 11

1
Kráľ Šalamún miloval mnoho žien cudziniek, faraónovu dcéru, Moabky, Ammonky, Edomky, Sidonky, Chetejky,
2
z národov, o ktorých povedal Jahve Izraelcom: "Nevchádzajte k nim a oni nech nevchádzajú k vám, lebo určite obrátia vaše srdcia ku svojim bohom." Ale Šalamún k nim priľnul láskou.
3
Mal sedemsto manželiek kniežacieho pôvodu a tristo vedľajších žien.
4
Keď Šalamún zostarol, zviedli mu ženy srdce k cudzím bohom, takže jeho srdce nebolo už oddané celé Jahvemu, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida.
5
Šalamún chodil za Aštartou, sidonskou bohyňou, a za Milkomom, ohavným bohom Ammoncov.
6
Tým Šalamún robil, čo sa nepáči Jahvemu, a nebol plne oddaný Jahvemu ako jeho otec Dávid.
7
Vtedy Šalamún postavil výšinnú svätyňu Kemošovi, ohavnej modle Moabcov, na vrchu naproti Jeruzalemu, a Milkomovi, ohavnému božstvu Ammoncov.
8
Tak urobil všetkým svojim ženám cudzinkám, ktoré pálili kadidlo a prinášali obety svojim bohom.
9
Jahve sa nahneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Jahveho, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil
10
a dal mu príkaz v tej veci, aby nechodil za cudzími bohmi, ale on nezachoval, čo mu prikázal.
11
Preto Jahve povedal Šalamúnovi: "Pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal, istotne ti vytrhnem kráľovstvo a dám ho jednému z tvojich sluhov.
12
Ale za tvojich dní to neurobím pre tvojho otca Dávida. Z rúk tvojho syna ho vytrhnem.
13
Ale nevytrhnem mu celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám tvojmu synovi kvôli svojmu sluhovi Dávidovi a kvôli Jeruzalemu, ktorý som si vyvolil."
14
Jahve vzbudil Šalamúnovi protivníka, Edomca Hadada z edomského kráľovského rodu.
15
Potom, čo Dávid porazil Edom, vojvodca Joab pritiahol pochovať pobitých a povraždil v Edome všetkých mužského rodu.
16
Joab a celý Izrael tam zostal šesť mesiacov, kým nevyhubil všetkých mužského rodu v Edome.
17
Vtedy Hadad ušiel do Egypta a s ním niekoľkí Edomci, ktorí slúžili jeho otcovi. Hadad bol vtedy malý chlapec.
18
Odišli z Madiánu, prišli do Paranu, tam vzali so sebou mužov z Paranu a prišli do Egypta k egyptskému kráľovi, faraónovi. Ten mu dal dom, stravu a zem.
19
Hadad našiel veľkú priazeň u faraóna, ktorý mu dal za ženu sestru svojej manželky, sestru Tachpenes, Veľkej Panej.
20
Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata, ktorého Tachpenes vychovala vo faraónovom paláci, a Genubat žil vo faraónovom paláci medzi faraónovými deťmi.
21
Keď sa Hadad v Egypte dopočul, že Dávid sa uložil ku svojim otcom a že zomrel vojvodca Joab, Hadad povedal faraónovi: "Prepusť ma, chcem ísť do svojej krajiny!"
22
Faraón sa pýtal: "Čo ti u mňa chýba, že túžiš odísť do svojej krajiny?" Odpovedal mu: "Nič, ale predsa ma prepusť!"
23
Šalamúnovi vzbudil Boh protivníka Rezona, Eljadovho syna, ktorý ušiel od svojho pána Hadadezera, kráľa Coby.
24
Zhromaždil si mužov a stal sa náčelníkom tlupy (a vtedy ich Dávid pobil). Rezon vydobyl Damask, usadil sa v ňom a stal sa kráľom v Damasku.
25
25a Bol protivníkom Izraela po celý Šalamúnov života. 25b Toto je zlo, ktoré urobil Hadad: nenávidel Izrael a panoval v Edome.
26
Jeroboam, Nebatov syn, Efratejec z Ceredy, jeho matka bola vdova a menovala sa Cerua, bol v Šalamúnových službách a vzbúril sa proti kráľovi.
27
Toto je priebeh jeho odboja. Šalamún vystaval Millo a zatvoril trhlinu v múre mesta svojho otca Dávida.
28
Tento Jeroboam bol udatný hrdina. Šalamún videl, ako tento mladý muž vykonáva svoje práce, ustanovil ho nad všetkými prácami Jozefovho domu.
29
Raz sa stalo, že Jeroboam išiel z Jeruzalema, na ceste ho stretol prorok Achija zo Šíla, zahalený do nového plášťa. Boli na poli sami dvaja.
30
Tu Achija chytil nový plášť, ktorý mal na sebe, roztrhal ho na dvanásť kusov
31
a povedal Jeroboamovi: "Vezmi si desať kusov, lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Pozri, vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna a tebe dám desať kmeňov.
32
On bude mať jeden kmeň kvôli môjmu sluhovi Dávidovi a kvôli mestu Jeruzalem, ktorý som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov.
33
Urobil som to, lebo Šalamún ma opustil, vrhal sa na zem pred bohyňou Sidoncov Aštartou, pred moabským Kemošom a pred Milkomom, bohom Ammoncov. Nechodil po mojich cestách, nekonal, čo je správne v mojich očiach, nezachovával moje zákony a moje nariadenia ako jeho otec Dávid.
34
Ale kráľovstvo nevezmem z jeho ruky, lebo som ho urobil kniežaťom na celý život kvôli môjmu sluhovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil a ktorý zachovával moje príkazy a moje zákony.
35
Z ruky jeho syna vezmem kráľovstvo a dám ho tebe, to je desať kmeňov.
36
Jeho synovi však dám jeden kmeň, aby môjmu sluhovi Dávidovi po všetky dni zostala lampa predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam umiestnil svoje Meno.
37
Teba si vezmem, aby si panoval nad všetkým, čo budeš chcieť, budeš kráľom nad Izraelom.
38
Ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš konať, čo je správne v mojich očiach, zachovávať moje zákony a moje príkazy, ako konal môj sluha Dávid, budem s tebou. Postavím ti trvalý dom, ako som to urobil Dávidovi, a dám ti Izrael.
39
Preto pokorím Dávidovo potomstvo, ale nie navždy."
40
Po tomto Šalamún hľadal Jeroboama, aby ho dal zabiť. Jeroboam sa teda pobral a utiekol do Egypta k Šišakovi, egyptskému kráľovi. V Egypte zostal až do Šalamúnovej smrti.
41
Ostatné Šalamúnove dejiny, všetko, čo konal, i jeho múdrosť, sú zapísané v knihe Šalamúnove Letopisy.
42
Vláda kráľa Šalamúna v Jeruzaleme nad celým Izraelom trvala štyridsať rokov.
43
Potom sa Šalamún uložil ku svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Roboam.
1 Kráľov 11:1
1 Kráľov 11:2
1 Kráľov 11:3
1 Kráľov 11:4
1 Kráľov 11:5
1 Kráľov 11:6
1 Kráľov 11:7
1 Kráľov 11:8
1 Kráľov 11:9
1 Kráľov 11:10
1 Kráľov 11:11
1 Kráľov 11:12
1 Kráľov 11:13
1 Kráľov 11:14
1 Kráľov 11:15
1 Kráľov 11:16
1 Kráľov 11:17
1 Kráľov 11:18
1 Kráľov 11:19
1 Kráľov 11:20
1 Kráľov 11:21
1 Kráľov 11:22
1 Kráľov 11:23
1 Kráľov 11:24
1 Kráľov 11:25
1 Kráľov 11:26
1 Kráľov 11:27
1 Kráľov 11:28
1 Kráľov 11:29
1 Kráľov 11:30
1 Kráľov 11:31
1 Kráľov 11:32
1 Kráľov 11:33
1 Kráľov 11:34
1 Kráľov 11:35
1 Kráľov 11:36
1 Kráľov 11:37
1 Kráľov 11:38
1 Kráľov 11:39
1 Kráľov 11:40
1 Kráľov 11:41
1 Kráľov 11:42
1 Kráľov 11:43
1 Kráľov 1 / 1Krá 1
1 Kráľov 2 / 1Krá 2
1 Kráľov 3 / 1Krá 3
1 Kráľov 4 / 1Krá 4
1 Kráľov 5 / 1Krá 5
1 Kráľov 6 / 1Krá 6
1 Kráľov 7 / 1Krá 7
1 Kráľov 8 / 1Krá 8
1 Kráľov 9 / 1Krá 9
1 Kráľov 10 / 1Krá 10
1 Kráľov 11 / 1Krá 11
1 Kráľov 12 / 1Krá 12
1 Kráľov 13 / 1Krá 13
1 Kráľov 14 / 1Krá 14
1 Kráľov 15 / 1Krá 15
1 Kráľov 16 / 1Krá 16
1 Kráľov 17 / 1Krá 17
1 Kráľov 18 / 1Krá 18
1 Kráľov 19 / 1Krá 19
1 Kráľov 20 / 1Krá 20
1 Kráľov 21 / 1Krá 21
1 Kráľov 22 / 1Krá 22