A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 8

1
Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Dávid odňal z rúk Filištíncov aj Meteg-Amu.
2
Porazil aj Moabcov a zmeral ich šnúrou: rozkázal im ľahnúť si na zem, na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť zabití, a na jednu celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa Moab stal Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky.
3
Dávid porazil Rechobovho syna Hadadezera, kráľa Coby, keď on šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat.
4
Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal.
5
Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid pobil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov.
6
Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arane a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo.
7
Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosili Hadadezerovi sluhovia, a doniesol ich do Jeruzalema.
8
Z Tebachu a z Berotaja, z Hadadezerových miest, kráľ Dávid pobral veľmi veľa bronzu.
9
Keď sa Toi, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé Hadadezerovo vojsko,
10
poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Toim. Hadoram doniesol so sebou strieborné, zlaté a bronzové predmety.
11
Kráľ Dávid ich zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil,
12
od Aramu, Moabu, Ammoncov, Filištíncov, Amaleka, z koristi vzatej Hadadezerovi, Rechobovmu synovi, kráľovi Coby.
13
Dávid si získal slávu, keď sa vrátil zo Soľného údolia, kde porazil osemnásťtisíc Edomcov.
14
Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže celý Edom bol poddaný Dávidovi. Všade, kam Dávid šiel, Jahve mu dal víťazstvo.
15
Dávid kraľoval nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť celému svojmu ľudu.
16
Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol kancelárom;
17
Sadok a Ebjatar, synovia Achimelecha, Achitubovho syna, boli kňazmi; Seraja bol pisárom;
18
Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom; Dávidovi synovia boli kňazmi.
2 Samuelova 8:1
2 Samuelova 8:2
2 Samuelova 8:3
2 Samuelova 8:4
2 Samuelova 8:5
2 Samuelova 8:6
2 Samuelova 8:7
2 Samuelova 8:8
2 Samuelova 8:9
2 Samuelova 8:10
2 Samuelova 8:11
2 Samuelova 8:12
2 Samuelova 8:13
2 Samuelova 8:14
2 Samuelova 8:15
2 Samuelova 8:16
2 Samuelova 8:17
2 Samuelova 8:18
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24