English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 6
1
Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela, tridsaťtisíc chlapov.
2
Dávid sa vydal na cestu a s celým vojskom šiel do Baaly v Judsku, aby odtiaľ priniesli Božiu archu, ktorá nesie meno Jahveho Cebaot tróniaceho nad cherubmi.
3
Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý bol na návrší. Uza a Achjo, Abinadabovi synovia, viedli nový voz.
4
Uza kráčal vedľa Božej archy a Achjo kráčal pred ňou.
5
Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Jahvem zo všetkých svojich síl a spievali za zvuku citár, hárf, tamburín, zvončekov a cimbalov.
6
Keď došli k Nakonovmu humnu, Uza natiahol ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli.
7
Vtedy Jahveho hnev vzplanul proti Uzovi, Boh ho na mieste udrel pre tento priestupok i zomrel tam vedľa Božej archy.
8
Dávid sa rozrušil, že Jahve udrel Uzu; a to miesto sa volá až do dnešného dňa Perec-Uza.
9
V ten deň sa Dávid zľakol Jahveho a povedal: "Ako by Jahveho archa mohla vojsť ku mne?"
10
Dávid teda nechcel previezť Božiu archu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odviezť do domu Obed-Edoma z Gatu.
11
Jahveho archa zostala u Obed-Edoma z Gatu tri mesiace a Jahve požehnal Obed-Edoma a celú jeho rodinu.
12
Kráľovi Dávidovi oznámili, že Jahve požehnal rodinu Obed-Edoma a všetko, čo mu náležalo, kvôli Božej arche. Vtedy Dávid išiel a dal vyniesť Božiu archu z domu Obed-Edoma do Dávidovho mesta s veľkým jasotom.
13
Keď tí, čo niesli Jahveho archu, urobili šesť krokov, obetoval býka a vykŕmené teľa.
14
Dávid tancoval z celej sily pred Jahvem, opásaný ľanovým efódom.
15
Tak Dávid a celý dom Izraela prevážali Jahveho archu s jasotom a za zvuku trúby.
16
Keď Jahveho archa vchádzala do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Mikal hľadela z okna a keď videla, ako kráľ Dávid skáče a točí sa pred Jahvem, pohrdla ním vo svojom srdci.
17
Jahveho archu doniesli a zložili ju na jej miesto do stanu, ktorý dal Dávid postaviť pre ňu, a Dávid obetoval pred Jahvem celopaly a pokojné obety.
18
Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v mene Jahveho Cebaot.
19
Potom nadelil všetkému ľudu, celému zástupu Izraela, tak mužom, ako i ženám, každému po jednom pecni chleba, po hrude datlí a po hrozienkovom koláči. Nato všetok ľud odišiel, každý do svojho domu.
20
Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju domácnosť, Mikal, Šaulova dcéra, vyšla Dávidovi v ústrety a povedala: "Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako by sa obnažoval iba nejaký blázon."
21
Ale Dávid odpovedal Mikal: "Ja tancujem pred Jahvem. Ako že žije Jahve, ktorý mi dal prednosť pred tvojím otcom a pred celým jeho rodom a ustanovil ma za hlavu Izraela, Jahveho ľudu, pred Jahvem budem tancovať
22
a ešte viac sa pokorím. V tvojich očiach môžem byť bezcenný, ale u tých slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem v úcte."
23
A Mikal, Šaulova dcéra, nemala deti do dňa svojej smrti.