A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 23

1
Toto sú posledné Dávidove slová: Výrok Dávida, Izajovho syna, výrok muža vysoko postaveného, pomazaného od Boha Jakubovho, obľúbeného pevca piesní Izraela.
2
Jahveho duch hovorí skrze mňa, jeho slovo mám na jazyku.
3
Jakubova Boh prehovoril, Skala Izraela mi povedala: Kto spravodlivo vládne nad ľuďmi, kto vládne v Božej bázni,
4
je ako ranné svetlo pri východe slnka, za bezoblačného rána, za jasu po daždi, keď iskrí tráva na zemi.
5
Taký pevný je môj dom pred Bohom: lebo uzavrel so mnou večnú zmluvu, vo všetkom usporiadanú a dobre zaistenú; či nedá teda vyklíčiť všetkému môjmu šťastiu a všetkému, v čom mám zaľúbenie?
6
Ale naničhodníci sú ako tŕnie odhodené na kopu, ktoré nikto rukou nechytá,
7
nikto sa ich nedotýka, iba ak železom a kopijou, aby ich hodil na oheň, kde zhoria do tla.
8
Toto sú mená Dávidových hrdinov: Išbaal Chachmonita, vodca Troch; to on sa rozohnal kopijou ponad osemsto chlapov zabitých na jeden raz.
9
Po ňom bol Eleazar, syn Dodu, Achochita, jeden z troch hrdinov. Bol s Dávidom v Pas-Damime, keď sa tam Filištínci zhromažďovali do boja a keď sa Izraelci stiahli pred nimi.
10
Ale on stál na mieste a bil Filištíncov, kým mu ruka neustala a nezmeravela na meči. Tak Jahve spôsobil toho dňa veľké víťazstvo. Potom sa vojsko vrátilo za ním, ale len aby bralo korisť.
11
Po ňom bol Šamma, syn Ageho Hararského. Filištínci sa zhromaždili v Lechi. Tam bol kus poľa plný šošovice; ľud utekal pred Filištíncami,
12
ale on sa postavil doprostred poľa, obránil ho a porazil Filištíncov. Tak Jahve znovu spôsobil veľké víťazstvo.
13
Traja z Tridsiatich zišli na začiatku žatvy a prišli k Dávidovi do Adullámskej jaskyne, zatiaľ čo filištínske vojsko táborilo v doline Refaim.
14
Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka Filištíncov bola v Betleheme.
15
Tu sa zažiadalo Dávidovi vody a zvolal: "Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne!"
16
Nato sa tí traja hrdinovia prebili táborom Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Priniesli ju a podali Dávidovi. On však nechcel piť, ale ju vylial ako obetu Jahvemu.
17
Povedal: "Jahve ma chráň, aby som to urobil! Môžem piť krv týchto mužov, ktorí šli s nasadením vlastných životov?" Preto nechcel piť. Toto urobili títo traja hrdinovia.
18
Abišaj, Joabov brat a Cerujin syn, bol hlavou Tridsiatich. On zamával svojou kopijou nad tristo pobitými chlapmi a urobil si meno medzi Tridsiatimi.
19
Bol slávnejší ako Tridsiati a stal sa ich veliteľom, ale medzi Troch ho nepočítali.
20
Benajahu, Jehojadov syn, udatný muž, muž veľkých činov, bol z Kabseelu. On zabil dvoch hrdinov z Moabu, on zišiel do cisterny a zabil tam leva, a to v deň, keď bol sneh.
21
Zabil aj Egypťana veľkej postavy. Egypťan mal v ruke kopiju, ale on šiel proti nemu s palicou, vytrhol kopiju Egypťanovi z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.
22
Toto vykonal Benajahu, Jehojadov syn, a urobil si meno medzi tými tridsiatimi hrdinami.
23
Bol slávnejší ako Tridsiati, ale medzi Troch ho nepočítali. Dávid ho ustanovil na čelo svojej osobnej stráže.
24
Asael, Joabov brat, bol medzi Tridsiatimi. Elchanan, syn Dobu, z Betlehema.
25
Šamma z Charodu. Elika z Charodu.
26
Chelec z Bet-Peletu. Ira, Ikkešov syn, z Tekoy.
27
Abiezer z Anatotu. Sibechaj z Chúše.
28
Calmon z Achochu. Mahraj z Netofy.
29
Cheled, Baanov syn, z Netofy. Ittaj, syn Ribaja, z benjamínskej Gibey.
30
Benajahu Pireatonský. Hiddaj od potokov Gaaš.
31
Abibaal z Bet-Araby. Azmavet z Bachurimu.
32
Eljachba zo Šaalbonu. Jašen z Gimza. Jonatan,
33
syn Šammu, z Hararu. Achiam, Šararov syn, z Hararu.
34
Elifelet, syn Achasbaja, z Bet-Maachy. Eliam, syn Achitofela Gilonského.
35
Checraj z Karmelu. Paaraj Arbijský.
36
Jigeal, Natanov syn, z Coby. Bani Gaadský.
37
Celek Ammonský. Nachraj z Beerotu, zbrojnoš Joaba, syna Ceruje.
38
Ira Jitrijský. Gareb Jitrijský.
39
Chetejec Uriáš; spolu tridsaťsedem.
2 Samuelova 23:1
2 Samuelova 23:2
2 Samuelova 23:3
2 Samuelova 23:4
2 Samuelova 23:5
2 Samuelova 23:6
2 Samuelova 23:7
2 Samuelova 23:8
2 Samuelova 23:9
2 Samuelova 23:10
2 Samuelova 23:11
2 Samuelova 23:12
2 Samuelova 23:13
2 Samuelova 23:14
2 Samuelova 23:15
2 Samuelova 23:16
2 Samuelova 23:17
2 Samuelova 23:18
2 Samuelova 23:19
2 Samuelova 23:20
2 Samuelova 23:21
2 Samuelova 23:22
2 Samuelova 23:23
2 Samuelova 23:24
2 Samuelova 23:25
2 Samuelova 23:26
2 Samuelova 23:27
2 Samuelova 23:28
2 Samuelova 23:29
2 Samuelova 23:30
2 Samuelova 23:31
2 Samuelova 23:32
2 Samuelova 23:33
2 Samuelova 23:34
2 Samuelova 23:35
2 Samuelova 23:36
2 Samuelova 23:37
2 Samuelova 23:38
2 Samuelova 23:39
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24