A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 201
Bol tam jeden naničhodník menom Šeba, Bikriho syn, Benjamínovec. Ten zatrúbil na roh a kričal: "My nemáme podiel na Dávidovi, nemáme dedičstvo na Izajovom synovi! Každý do svojho stanu, Izrael!"
2
Všetci Izraelci opustili Dávida a nasledovali Šebu, Bikriho syna, ale judskí mužovia sa pridŕžali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalem.
3
Dávid sa vrátil do svojho paláca v Jeruzaleme. Kráľ vzal tých desať vedľajších žien, ktoré zanechal strážiť dom, a dal ich pod dozor. Postaral sa o ich zaopatrenie, ale nevchádzal k nim. Boli zatvorené až do dňa svojej smrti a žili ako vdovy.
4
Kráľ povedal Amasovi: "Zvolaj mi mužov Júdu, dávam ti tri dni, aby si sa sem dostavil."
5
Amasa odišiel zvolať Júdu, ale oneskoril sa nad určenú lehotu.
6
Vtedy povedal Dávid Abišajovi: "Šeba, Bikriho syn, nám bude teraz nebezpečnejší ako Absolon. Vezmi stráže svojho pána a prenasleduj ho, aby sa nedostal do opevnených miest a neunikol nám."
7
Za Abišajom vyrazili do poľa Joab, Keretejci a Peletejci a všetci hrdinovia; vyšli z Jeruzalema prenasledovať Šebu, Bikriho syna.
8
Boli pri veľkej skale, ktorá je v Gabaone, keď Amasa prišiel pred nich. Ale Joab mal oblečené vojenské šaty, na nich mal opásaný meč v pošve na bedrách; ten vykĺzol a vypadol.
9
Joab povedal Amasovi: "Ako sa máš, brat môj?" Pritom Joab pravou rukou chytil Amasu za bradu, akoby ho chcel pobozkať.
10
Ale Amasa si nevšimol meč, ktorý mal Joab v ľavej ruke. Ten mu ho vrazil do brucha, takže mu vnútornosti vylial na zem; nezadal mu druhú ranu, lebo Amasa zomrel. Joab a jeho brat Abišaj ďalej prenasledovali Šebu, Bikriho syna.
11
Jeden z mladších Joabových vojakov zostal na stráži pri Amasovi a kričal: "Kto má rád Joaba a je za Dávida, nech ide za Joabom!"
12
Amasa ležal v krvi uprostred cesty. Keď ten chlap videl, že sa všetci zastavujú, odtiahol Amasu z cesty na pole a hodil na neho plášť, lebo videl, že sa zastavuje každý, kto prešiel popri ňom.
13
Keď Amasu odtiahli z cesty, všetci chlapi prešli za Joabom prenasledovať Šebu, Bikriho syna.
14
Tento prešiel cez všetky izraelské kmene až po Abel-Bet-Maachu a celý rod Bikri… Oni sa zhromaždili a šli tiež za ním.
15
Všetci vojaci, ktorí boli s Joabom, prišli a obľahli ho v Abel-Bet-Maache. Proti mestu nasypali val, ktorý siahal až po hradby, a začali podkopávať múr, aby ho zrúcali.
16
Vtom akási rozumná žena zakričala z mesta: "Čujte! Čujte! Povedzte, prosím, Joabovi: ‚Príď sem, chcem sa s tebou rozprávať!‘"
17
Tak sa priblížil a žena sa pýtala: "Ty si Joab?" On odpovedal: "Áno." Ona mu povedala: "Počuj slová svojej slúžky!" I odpovedal: "Počúvam."
18
Hovorila takto: "Za dávnych čias hovorievali: ‚Nech sa spýtajú v Abele a v Dane a nech tak robia.‘
19
Ja som pokojné a verné izraelské mesto. A ty chceš zničiť mesto, ktoré je matkou v Izraeli. Prečo chceš zničiť Jahveho dedičstvo?"
20
Joab odpovedal: "Ani zďaleka, ani zďaleka! Nechcem ani ničiť, ani búrať.
21
Vec sa nemá tak. Lež chlap z Efraimských vrchov menom Šeba, Bikriho syn, povstal proti kráľovi, proti Dávidovi. Vydajte mi jeho samého a ja odtiahnem od mesta." Žena povedala Joabovi: "Dobre teda, jeho hlavu ti vyhodia cez múr."
22
Nato žena prehovorila celé mesto svojou múdrosťou, takže Šebovi, Bikriho synovi, zoťali hlavu a hodili ju Joabovi. On zatrúbil na roh a rozišli sa od mesta, každý do svojho stanu. Joab sa vrátil do Jeruzalema ku kráľovi.
23
Joab velil celému vojsku; Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom.
24
Adoram bol nad nútenými prácami a Jehošafat, Achiludov syn, bol kancelárom;
25
Šeja bol pisárom; Sadok a Ebjatar boli kňazmi. Jairovec Ira bol tiež Dávidovým kňazom.