A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 21
Po týchto udalostiach sa Dávid dopytoval Jahveho: "Mám ísť do niektorého judského mesta?" Jahve mu odpovedal: "Choď!" A Dávid sa pýtal: "Kam mám ísť?" A on mu odpovedal: "Do Chebronu."
2
Tak Dávid odišiel tam i so svojimi dvoma ženami, Achinoam z Jizreela a s Abigajil, ženou Nabala, z Karmelu.
3
Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, Dávid vyviedol, každého s jeho rodinou, a usadili sa v chebronských mestách.
4
Vtedy prišli judskí mužovia a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Posolstvo ľuďom z Jabeša Dávidovi oznámili, že obyvatelia Jabeša v Galaáde pochovali Šaula.
5
Vtedy Dávid poslal poslov k obyvateľom Jabeša v Galaáde s posolstvom: "Nech vás Jahve požehná, lebo ste zachovali vernosť svojmu pánovi, Šaulovi, a pochovali ste ho.
6
Nech vám za to Jahve prejaví svoju lásku a vernosť a ja vám tiež preukážem dobro, lebo ste sa takto zachovali.
7
Buďte pevní, buďte odvážni teraz, keď Šaul, váš pán, zomrel, a vedzte, že Júdovci pomazali mňa, aby som bol ich kráľom."
8
Abner, Nerov syn, vojvodca Šaulovho vojska, vzal Šaulovho syna Išbaala a priviedol ho do Machanajimu.
9
Ustanovil ho za kráľa nad Galaádom, nad Ašerovcami, nad Jizreelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom.
10
Šaulov syn Išbaal mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom, a kraľoval dva roky. Iba Júdov dom šiel za Dávidom.
11
Dávid kraľoval v Chebrone nad Júdovým domom sedem rokov a šesť mesiacov.
12
Abner, Nerov syn, vytiahol so sluhami Šaulovho syna Išbaala z Machanajimu do Gabaonu.
13
Joab, Cerujin syn, a Dávidovi sluhovia sa tiež dali na pochod a stretli sa s nimi pri gabaonskom rybníku. Jedni sa zastavili z jednej strany rybníka a druhí z druhej strany.
14
Abner zakričal na Joaba: "Nech vstanú mládenci a zápasia pred nami!" Joab odpovedal: "Nech vstanú!"
15
Tak vyšli jeden za druhým a zaujali svoje miesta: dvanásť z Benjamína za Šaulovho syna Išbaala a dvanásť z Dávidových sluhov.
16
Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže padli všetci spolu. Preto nazvali to miesto Pole bokov; nachádza sa v Gabaone.
17
V ten deň sa strhol veľmi zúrivý boj, v ktorom Abner a izraelské vojsko utrpeli porážku od Dávidových sluhov.
18
Boli tam traja Cerujini synovia: Joab, Abišaj a Asael, Asael bol rýchlonohý ako poľná gazela.
19
Asael sa dal prenasledovať Abnera a neodbočil ani napravo, ani naľavo od jeho stopy.
20
Vtom sa Abner obzrel za seba a zakričal: "Si to ty, Asael?" A ten odpovedal: "Ja."
21
Vtedy mu Abner povedal: "Obráť sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výstroj." Ale Asael nechcel ustúpiť od neho.
22
Abner znovu volal na Asaela: "Ustúp odo mňa! Prečo by som ťa mal zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očí tvojmu bratovi Joabovi?"
23
Ale keď ten nechcel ustúpiť, vrazil mu do brucha spodný koniec svojej kopije, takže mu vyšla chrbtom a on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali na miesto, kde Asael padol a zomrel, ostali stáť.
24
Joab a Abišaj ďalej prenasledovali Abnera a pri západe slnka prišli k pahorku Amma, ktorý je východne od Giachu na ceste ku Gabaonskej púšti.
25
Benjamínovci sa zhromaždili okolo Abnera, zomkli sa v jediný šík a zastavili sa na vrchu jedného kopca.
26
Vtedy Abner takto zavolal na Joaba: "Či má meč žrať naveky? Nevieš, že nakoniec zostane trpkosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov?"
27
Joab odpovedal: "Ako že žije Jahve, keby si nebol prehovoril, ľud by sa nebol vzdal prenasledovania až do rána."
28
Vtedy Joab dal zatrúbiť na roh a celé vojsko zastalo a už neprenasledovalo Izraela, prestalo sa bojovať.
29
Abner a jeho mužovia išli celú noc Arabou, prebrodili sa cez Jordán a šli celé dopoludnie, kým došli do Machanajimu.
30
Keď Joab prestal prenasledovať Abnera, zhromaždil všetok ľud; z Dávidovho oddielu zahynulo devätnásť mužov a Asael.
31
Ale Dávidovi sluhovia zabili z Benjamína, z Abnerových mužov, tristošesťdesiat chlapov.
32
Asaela vzali a pochovali v hrobe jeho otca v Betleheme. Joab a jeho muži pochodovali celú noc a do Chebronu prišli, keď sa rozvidnelo.