A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 17

1
Achitofel povedal Absolonovi: "Dovoľ, aby som si vybral dvanásťtisíc chlapov a zoberiem sa prenasledovať Dávida ešte tejto noci.
2
Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vydesím ho, takže sa rozuteká všetok ľud, ktorý je s ním. Potom zabijem len kráľa samého
3
a všetok ľud privediem k tebe, ako sa nevesta vracia k svojmu ženíchovi: ty hľadáš život iba jediného človeka a všetok ľud bude mať pokoj."
4
Tento návrh sa páčil Absolonovi a všetkým starším Izraela.
5
Absolon povedal: "Zavolajte ešte Arkijca Chušaja a čujme, čo povie on."
6
Chušaj prišiel k Absolonovi a Absolon mu povedal: "Achitofel radí toto. Máme urobiť, čo nám povedal? Ak nie, poraď ty!"
7
Nato Chušaj odpovedal Absolonovi: "V tomto prípade nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel."
8
A Chušaj pokračoval: "Ty vieš, že tvoj otec a jeho chlapi sú hrdinovia a roztrpčení ako divá medvedica, ktorej vzali mladé. Tvoj otec je starý bojovník, nenechá vojsko v noci odpočívať.
9
Teraz sa skrýva v nejakých roklinách alebo na nejakom mieste. Keby hneď spočiatku padol niekto z nášho vojska, rozšíri sa chýr, že vojsko, ktoré nasleduje Absolona, utrpelo porážku.
10
Vtedy aj najudatnejší, ktorý má srdce ako srdce leva, úplne ochabne, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a tí, čo idú s ním, sú skúsení bojovníci.
11
Ja dávam túto radu: Zhromaždi okolo seba celý Izrael od Danu po Beer-Šebu, nespočítateľné množstvo ako piesku na morskom brehu, a ty osobne pôjdeš uprostred nich.
12
Potom dorazíme k nemu, na ktoromkoľvek mieste, kde len bude, vrhneme sa na neho, ako keď rosa padá na zem, a nenecháme nažive ani jeho, ani jediného zo všetkých chlapov, ktorí ho sprevádzajú.
13
A ak sa utiahne do niektorého mesta, vtedy celý Izrael prinesie k tomu mestu povrazy a strhneme to mesto do priepasti, takže nezostane z neho ani kamienok."
14
Vtedy Absolon a všetci izraelskí mužovia povedali: "Rada Arkijca Chušaja je lepšia ako Achitofelova rada." Jahve sa rozhodol zmariť Achitofelovu dobrú radu, aby priviedol nešťastie na Absolona.
15
Vtedy Chušaj povedal kňazom Sadokovi a Ebjatarovi: "Toto a toto radil Achitofel Absolonovi a starším Izraela, ja som však radil takto a takto.
16
Preto teraz rýchlo pošlite správu Dávidovi a povedzte mu: ‚Tejto noci nenocuj pri prechodoch na púšti, ale hneď prejdi na druhú stranu, aby nezahynul kráľ a celé vojsko, ktoré je s ním.‘"
17
Jonatan a Achimas stáli pri prameni En-Rogel. Pribehla slúžka a oznámila im to a oni to zasa mali ísť oznámiť kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli prezradiť tým, že by vošli do mesta.
18
Ale zazrel ich akýsi mládenec a oznámil to Absolonovi. Preto sa obaja rýchlo vzdialili a vošli do domu istého človeka v Bachurime. Ten mal na dvore cisternu a spustili sa do nej.
19
Jeho žena vzala plachtu a rozprestrela ju navrch cisterny a nasypala na ňu zrno, takže nebolo nič poznať.
20
Absolonovi sluhovia vošli k žene do domu a pýtali sa: "Kde sú Achimas a Jonatan?" Žena im odpovedala: "Odišli odtiaľto ďalej, k vode." Hľadali ich, ale ich nenašli, preto sa vrátili do Jeruzalema.
21
Keď odišli, Achimas a Jonatan vystúpili z cisterny a išli podať správu kráľovi Dávidovi: "Dajte sa na cestu a rýchlo prejdite cez vodu, lebo takto radil Achitofel proti vám."
22
Dávid a celé vojsko, ktoré išlo s ním, dali sa na cestu, prešli cez Jordán. Do ranného svitu nezostal ani jeden, čo by nebol prešiel cez Jordán.
23
Keď Achitofel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal si osla, zobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil v dome poriadky, potom sa obesil a zomrel. Pochovali ho v otcovskom hrobe.
24
Keď Absolon prekročil Jordán so všetkými izraelskými mužmi, Dávid práve došiel do Machanajimu.
25
Absolon postavil na čelo vojska Amasu namiesto Joaba. Amasa bol synom muža, ktorý sa volal Jitra Izmaelský, a mal ho s Abigajil, Išajovou dcérou a sestrou Ceruje, Joabovej matky.
26
Izrael s Absolonom sa utáborili v krajine Galaád.
27
Keď Dávid prišiel do Machanajimu, Nachašov syn Šobi z ammonskej Rabby, Ammielov syn Machir z Lo-Debaru a Galaádčan Barzilaj z Rogelimu
28
priniesli lôžka, prikrývky, poháre a nádoby. Tiež pšenicu, jačmeň a múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu,
29
med, kyslé mlieko a tvaroh i syr a dali to Dávidovi a ľudu, ktorý ho sprevádzal, aby mali čo jesť. Lebo si povedali: "Vojsko trpelo na púšti hlad, únavu a smäd."
2 Samuelova 17:1
2 Samuelova 17:2
2 Samuelova 17:3
2 Samuelova 17:4
2 Samuelova 17:5
2 Samuelova 17:6
2 Samuelova 17:7
2 Samuelova 17:8
2 Samuelova 17:9
2 Samuelova 17:10
2 Samuelova 17:11
2 Samuelova 17:12
2 Samuelova 17:13
2 Samuelova 17:14
2 Samuelova 17:15
2 Samuelova 17:16
2 Samuelova 17:17
2 Samuelova 17:18
2 Samuelova 17:19
2 Samuelova 17:20
2 Samuelova 17:21
2 Samuelova 17:22
2 Samuelova 17:23
2 Samuelova 17:24
2 Samuelova 17:25
2 Samuelova 17:26
2 Samuelova 17:27
2 Samuelova 17:28
2 Samuelova 17:29
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24