A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 15

1
Ale potom si Absolon zadovážil voz a kone; a päťdesiat chlapov bežalo pred ním.
2
Absolon vstával včasráno a postavil sa na okraj cesty vedúcej do mestskej brány. Každého, kto mal nejaký spor a prichádzal ku kráľovi na súd, Absolon oslovil a pýtal sa: "Z ktorého mesta si?" On odpovedal: "Tvoj sluha je z jedného izraelského kmeňa."
3
Nato mu Absolon povedal: "Pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul."
4
Absolon pokračoval: "Keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, všetci, čo majú nejaký spor alebo súd, prichádzali by ku mne a ja by som im dopomohol ku spravodlivosti."
5
A keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa pred ním hodiť na tvár, Absolon vystrel ruku, zachytil ho a pobozkal.
6
Tak sa Absolon správal ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd. Tak Absolon ľstivo získaval srdcia izraelských mužov.
7
Po štyroch rokoch povedal Absolon kráľovi: "Dovoľ, aby som šiel do Chebronu splniť svoj sľub, ktorý som urobil Jahvemu.
8
Lebo keď som ja, tvoj sluha, býval v Gešure v Aramejsku, urobil som tento sľub: Ak ma Jahve privedie späť do Jeruzalema, prinesiem Jahvemu obetu v Chebrone."
9
Kráľ mu povedal: "Choď v pokoji!" On sa ihneď vydal na cestu do Chebronu.
10
Absolon rozoslal poslov ku všetkým izraelským kmeňom s odkazom: "Keď začujete hlas rohu, volajte: Absolon sa stal kráľom v Chebrone!"
11
S Absolonom išlo z Jeruzalema dvesto mužov, boli pozvaní a išli dobromyseľne, nič netušiac.
12
Absolon poslal pod Dávidovho radcu Achitofela Gilonského z jeho mesta Gila a mal ho pri sebe, keď obetoval obety. Sprisahanie mohutnelo a ľud šiel v čoraz väčšom počte s Absolonom.
13
K Dávidovi prišiel posol so správou: "Srdcia Izraelcov sa priklonili k Absolonovi."
14
Dávid povedal všetkým svojim sluhom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: "Dajme sa na cestu, utečme! Inak neunikneme pred Absolonom. Ponáhľajte sa, lebo on môže na nás zaútočiť a privedie na nás nešťastie a mesto vyvraždí ostrím meča."
15
Kráľovi sluhovia mu odpovedali: "Nech sa stane všetko, ako chce náš pán, kráľ, my sme k tvojim službám."
16
Kráľ vyšiel pešo s celou svojou rodinou; kráľ nechal desať vedľajších žien strážiť dom.
17
Tak šiel kráľ a všetok ľud pešo, až sa zastavili pri poslednom dome.
18
Všetci jeho sluhovia kráčali po jeho boku. Všetci Keretejci, všetci Peletejci, Ittaj a všetci Gaťania, ktorí prišli za ním z Gatu, šesťsto mužov, pochodovali pred kráľom.
19
Kráľ povedal Gaťanovi Ittajovi: "Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň s kráľom, veď si cudzinec a vyhnanec zo svojho domova.
20
Len včera si prišiel, a dnes ťa mám nechať blúdiť s nami? Ja pôjdem, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi so sebou aj svojich bratov a nech ti Jahve preukáže milosť a vernosť!"
21
Ale Ittaj odpovedal kráľovi: "Ako že žije Jahve a ako že žije môj pán, kráľ, kdekoľvek bude môj pán, kráľ, zomierať alebo žiť, tam budem aj ja, tvoj sluha."
22
Dávid povedal Ittajovi: "Dobre, poď teda!" Gaťan Ittaj šiel a s ním všetci jeho mužovia s ich rodinami.
23
Krajina sa ozývala plačom. Kráľ prešiel cez potok Kidron a všetok ľud tiahol smerom na púšť.
24
Bol tam aj Sadok a všetci Leviti nesúci Božiu archu. Božiu archu zložili pred Ebjatara, kým všetok ľud nevyšiel z mesta.
25
Kráľ povedal Sadokovi: "Zanes Božiu archu späť do mesta. Ak nájdem milosť v Jahveho očiach, privedie ma späť a dá mi vidieť ju i svoj príbytok.
26
Ale ak povie: ‚Nepáčiš sa mi,‘ tu som, nech mi urobí, ako uzná za dobré."
27
Kráľ povedal Sadokovi: "Pozrite, ty a Ebjatar vráťte sa v pokoji do mesta a vaši dvaja synovia s vami, tvoj syn Achimas i Ebjatarov syn Jonatan.
28
Pozrite, ja sa zdržím pri prechodoch na púšti, kým nepríde od vás odkaz."
29
Sadok a Ebjatar teda zaniesli Božiu archu do Jeruzalema a zostali tam.
30
Dávid s plačom vystupoval na Olivovú horu, so zahalenou hlavou a s bosými nohami, a všetok ľud, ktorý ho sprevádzal, mal zahalenú hlavu a ako vystupoval, plakal.
31
Dávida upozornili, že Achitofel je medzi sprisahancami s Absolonom, a Dávid povedal: "Jahve, prosím ťa, zmar Achitofelove rady!"
32
Keď Dávid došiel na vrchol, na ktorom sa klaniavali Bohu, šiel proti nemu Arkijec Chušaj, Dávidov priateľ, tuniku mal roztrhnutú a hlavu posypanú zemou.
33
Dávid mu povedal: "Ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu.
34
Ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absolonovi: ‚Budem tvojím sluhom, môj pán, kráľ; predtým som slúžil tvojmu otcovi, teraz budem slúžiť tebe,‘ môžeš v môj prospech zmariť Achitofelovu radu.
35
Či tam nebudú s tebou kňazi Sadok a Ebjatar? Povedz im všetko, čo počuješ v kráľovskom paláci, oznám to kňazom Sadokovi a Ebjatarovi.
36
Oni majú so sebou svojich dvoch synov, Sadok Achimasa a Ebjatar Jonatana: po nich mi odkážete všetko, čo počujete."
37
Dávidov priateľ Chušaj prišiel do mesta v čase, keď Absolon prichádzal do Jeruzalema.
2 Samuelova 15:1
2 Samuelova 15:2
2 Samuelova 15:3
2 Samuelova 15:4
2 Samuelova 15:5
2 Samuelova 15:6
2 Samuelova 15:7
2 Samuelova 15:8
2 Samuelova 15:9
2 Samuelova 15:10
2 Samuelova 15:11
2 Samuelova 15:12
2 Samuelova 15:13
2 Samuelova 15:14
2 Samuelova 15:15
2 Samuelova 15:16
2 Samuelova 15:17
2 Samuelova 15:18
2 Samuelova 15:19
2 Samuelova 15:20
2 Samuelova 15:21
2 Samuelova 15:22
2 Samuelova 15:23
2 Samuelova 15:24
2 Samuelova 15:25
2 Samuelova 15:26
2 Samuelova 15:27
2 Samuelova 15:28
2 Samuelova 15:29
2 Samuelova 15:30
2 Samuelova 15:31
2 Samuelova 15:32
2 Samuelova 15:33
2 Samuelova 15:34
2 Samuelova 15:35
2 Samuelova 15:36
2 Samuelova 15:37
2 Samuelova 1 / 2Sam 1
2 Samuelova 2 / 2Sam 2
2 Samuelova 3 / 2Sam 3
2 Samuelova 4 / 2Sam 4
2 Samuelova 5 / 2Sam 5
2 Samuelova 6 / 2Sam 6
2 Samuelova 7 / 2Sam 7
2 Samuelova 8 / 2Sam 8
2 Samuelova 9 / 2Sam 9
2 Samuelova 10 / 2Sam 10
2 Samuelova 11 / 2Sam 11
2 Samuelova 12 / 2Sam 12
2 Samuelova 13 / 2Sam 13
2 Samuelova 14 / 2Sam 14
2 Samuelova 15 / 2Sam 15
2 Samuelova 16 / 2Sam 16
2 Samuelova 17 / 2Sam 17
2 Samuelova 18 / 2Sam 18
2 Samuelova 19 / 2Sam 19
2 Samuelova 20 / 2Sam 20
2 Samuelova 21 / 2Sam 21
2 Samuelova 22 / 2Sam 22
2 Samuelova 23 / 2Sam 23
2 Samuelova 24 / 2Sam 24