A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Samuelova 101
Po tomto sa stalo, že zomrel kráľ Ammoncov a miesto neho sa kráľom stal jeho syn Chanún.
2
Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." A Dávid poslal svojich sluhov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov,
3
ammonské kniežatá povedali svojmu pánovi Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid si chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? Skôr preto poslal Dávid k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil a rozvrátil ho."
4
Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal im oholiť polovicu brady a odrezať šaty až po zadok, a potom ich prepustil.
5
Keď to oznámili Dávidovi, poslal im niekoho naproti, lebo tí ľudia boli veľmi potupení, a kráľ im rozkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znovu podrastú, potom sa vrátite."
6
Ammonci videli, že na seba pritiahli Dávidov hnev, preto poslali poslov, aby im najali Aramejcov z Bet-Rechobu a Aramejcov z Coby, dvadsaťtisíc pešiakov, od kráľa z Maachy tisíc chlapov a od kniežaťa z Tobu dvanásťtisíc chlapov.
7
Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov.
8
Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, zakiaľ Aramejci z Coby a z Rechobu a vojaci z Tobu a z Maachy zaujali postavenie v otvorenom poli.
9
Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom.
10
Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom.
11
Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti na pomoc ja.
12
Buď udatný, buďme silní za náš ľud a za mestá nášho Boha! Nech Jahve urobí, čo uzná za dobré."
13
Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom a tí pred nimi utiekli.
14
Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil z vojny proti Ammoncom a prišiel do Jeruzalema.
15
Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, opäť sa zhromaždili.
16
Hadadezer poslal poslov a zhromaždil Aramejcov, ktorí bývali za Riekou. Tí prišli do Chelamu s Hadadezerovým vojvodcom Šobachom na čele.
17
Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelamu. Aramejci sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu.
18
Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemsto chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc vojakov; zabil aj Šobacha, ich generála, ktorý tam zomrel.
19
Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Izraelom prímerie a boli mu poddaní. Aramejci sa báli naďalej pomáhať Ammoncom.