A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 91
Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: "Buďte plodní, množte sa a naplňte zem.
2
Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, a na všetky morské ryby: všetky vám dávam do rúk.
3
Každý tvor, ktorý žije a hýbe sa, bude vám za pokrm; to vám dávam práve tak, ako zelené byliny.
4
Len nebudete jesť spolu s mäsom i jeho dušu, totiž krv.
5
Ale budem vás brať na zodpovednosť za krv každého z vás; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera aj človeka, aj ľudí medzi sebou budem brať na zodpovednosť za dušu človeka.
6
Krv toho, kto prelieva krv človeka, človekom bude preliata! Lebo na Boží obraz stvoril Boh človeka.
7
A vy buďte plodní, množte sa, rozmáhajte sa na zemi a podmaňte si ju!"
8
Boh prehovoril k Noemovi a jeho synom takto:
9
"Pozrite, ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vašimi potomkami po vás
10
a so všetkými živými bytosťami, ktoré sú s vami, s vtáctvom a dobytkom, so všetkými divými zvieratami, ktoré sú s vami, so všetkým, čo vyšlo z archy a so všetkými zvieratami zeme.
11
Ustanovujem svoju zmluvu s vami: Nikdy už nezničia vody potopy všetko živé, nebude už potopa, ktorá by spustošila zem."
12
A Boh povedal: "Toto je znak zmluvy, ktorú ustanovujem pre budúce pokolenia medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú s vami:
13
svoj luk kladiem do oblakov a on bude znakom zmluvy medzi mnou a medzi zemou.
14
Keď zastriem mračnami zem a objaví sa dúha na oblakoch,
15
rozpomeniem sa na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými bytosťami každého druhu, a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé telo.
16
Keď bude dúha v oblakoch, uvidím ju a rozpomeniem sa na večnú zmluvu, ktorá je medzi Bohom a všetkými živými tvormi, každým telom, ktoré je na zemi."
17
Boh povedal Noemovi: "Toto je znak zmluvy, ktorú ustanovujem medzi sebou a medzi všetkými tvormi, ktoré sú na zemi."
18
Noemovi synovia, ktorí vyšli z archy, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je Kanaánov otec.
19
Títo traja boli Noemovými synmi a z nich sa zaľudnila celá zem.
20
Noe, roľník, začal sadiť vinice.
21
Napil sa vína a v opojení sa vo vnútri stanu obnažil.
22
Kanaánov otec, Cham, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku.
23
Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca; tváre mali odvrátené a nevideli otcovu nahotu.
24
Keď sa Noe prebral z opitosti, dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn
25
a povedal: "Nech je prekliaty Kanaán! Nech je najposlednejším otrokom svojich bratov!"
26
A pokračoval: "Nech je požehnaný Jahve, Semov Boh, a Kanaán nech je jeho otrokom!
27
Jafetovi nech dá Boh dosť miesta, nech býva v Semových stanoch a Kanaán nech je jeho otrokom!"
28
Po potope žil Noe ešte tristopäťdesiat rokov.
29
Celkom sa Noe dožil deväťstopäťdesiat rokov, potom zomrel.