A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 50

1
Tu sa Jozef hodil na tvár svojho otca, skropil ju slzami a bozkával.
2
Potom Jozef rozkázal lekárom, ktorí boli v jeho službách, aby zabalzamovali jeho otca, a lekári zabalzamovali Izraela.
3
To trvalo štyridsať dní, lebo tak dlho trvá zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali sedemdesiat dní.
4
Keď uplynul čas oplakávania, prehovoril Jozef vo faraónovom paláci takto: "Ak prechovávate ku mne priateľstvo, prineste k ušiam faraóna túto správu:
5
Môj otec ma zaviazal touto prísahou: ‚Pozri, umieram,‘ povedal mi, ‚mám hrob, ktorý som si vykopal v Kanaánskej krajine, tam ma pochovaj.‘ Nechajte ma odísť pochovať môjho otca, a vrátim sa."
6
Faraón odpovedal: "Choď a pochovaj svojho otca, ako ťa zaviazal prísahou."
7
Jozef odišiel pochovať svojho otca a s ním išli všetci faraónovi úradníci, hodnostári jeho paláca a všetci hodnostári Egyptskej krajiny,
8
tiež celá Jozefova rodina, jeho bratia a rodina jeho otca. V kraji Gošen ponechali len nemohúcich, malý a veľký dobytok.
9
S ním tiahli aj vozy a jazdci: bol to veľkolepý sprievod.
10
Keď prišli až do Goren-Atadu — to je na druhej strane Jordánu, usporiadali tam veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť a Jozef slávil sedemdňový smútok za svojím otcom.
11
Obyvatelia krajiny, Kanaánci, videli smútočnú slávnosť v Goren-Atade a hovorili: "Hľa, to je veľký smútok Egypťanov;" a preto nazvali toto miesto Abel-Micrajim — to je na druhej strane Jordánu.
12
Jeho synovia urobili s ním tak, ako im prikázal.
13
A preniesli ho do Kanaánskej krajiny a pochovali ho do jaskyne na poli Makpela naproti Mamre, ktoré Abrahám kúpil od Chetejca Efrona ako dedičné pohrebisko.
14
Potom sa Jozef vrátil do Egypta, on i jeho bratia a všetci, ktorí s ním šli pochovať jeho otca.
15
Jozefovi bratia vidiac, že ich otec zomrel, povedali si: "Čo ak Jozef bude s nami zaobchádzať ako s nepriateľmi a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali?"
16
Preto poslali Jozefovi odkaz: "Tvoj otec pred svojou smrťou takto vyjadril svoju vôľu:
17
"Povedzte Jozefovi toto: Ach, odpusť svojim bratom ich zločin a ich hriech, všetko zlo, čo ti urobili!" Teraz teda láskavo odpusť zločin sluhov Boha tvojho otca." A Jozef zaplakal pri slovách, ktorými sa na neho obrátili.
18
Jeho bratia prišli, padli k jeho nohám hovoriac: "My sme tu pre teba ako otroci."
19
Ale Jozef im odpovedal: "Ničoho sa nebojte! Som azda na Božom mieste?
20
Zlo, ktoré ste mali v úmysle urobiť, obrátil Boh na dobro, aby sa uskutočnilo, čo sa dnes deje: zachrániť život početnému ľudu.
21
Ničoho sa teraz nebojte. Ja vás budem živiť, tiež ako tých, ktorých máte na starosti." Potešoval ich a srdečne s nimi hovoril.
22
A tak Jozef a rodina jeho otca bývali v Egypte a Jozef žil stodesať rokov.
23
Jozef videl svoje pravnúčatá od Efraima a tiež synovia Manassesovho syna Machira sa narodili na Jozefových kolenách.
24
Jozef nakoniec povedal svojim bratom: "Ja zomieram, ale Boh vás navštívi a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny, ktorú prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi."
25
A Jozef zaviazal Izraelcov touto prísahou: "Keď vás Boh navštívi, odneste odtiaľto moje kosti."
26
Jozef zomrel vo veku stodesať rokov, zabalzamovali ho a uložili do rakvy v Egypte.
Genezis 50:1
Genezis 50:2
Genezis 50:3
Genezis 50:4
Genezis 50:5
Genezis 50:6
Genezis 50:7
Genezis 50:8
Genezis 50:9
Genezis 50:10
Genezis 50:11
Genezis 50:12
Genezis 50:13
Genezis 50:14
Genezis 50:15
Genezis 50:16
Genezis 50:17
Genezis 50:18
Genezis 50:19
Genezis 50:20
Genezis 50:21
Genezis 50:22
Genezis 50:23
Genezis 50:24
Genezis 50:25
Genezis 50:26
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50