A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 5

1
Toto je súpis Adamovho potomstva: V deň, keď Boh stvoril Adama, učinil ho na Božiu podobu.
2
Stvoril ich ako muža a ženu, požehnal ich a dal im meno "Človek" v ten deň, keď ich stvoril.
3
Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoju podobu a na svoj obraz a dal mu meno Set.
4
Po narodení Seta žil Adam osemsto rokov a splodil ďalších synov a dcéry.
5
Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov, potom zomrel.
6
Keď mal Set stopäť rokov, splodil Enoša.
7
Po narodení Enoša Set žil osemstosedem rokov a splodil ďalších synov a dcéry.
8
Celkovo Set žil deväťstodvanásť rokov, potom zomrel.
9
Keď mal Enoš deväťdesiat rokov, splodil Kenana.
10
Po narodení Kenana Enoš žil osemstopätnásť rokov a splodil ďalších synov a dcéry.
11
Celkovo Enoš žil deväťstopäť rokov, potom zomrel.
12
Keď mal Kenan sedemdesiat rokov, splodil Mahalalela.
13
Po narodení Mahalalela Kenan žil osemstoštyridsať rokov a splodil synov a dcéry.
14
Celkovo Kenan žil deväťstodesať rokov, potom zomrel.
15
Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, splodil Jereda.
16
Po narodení Jereda Mahalalel žil osemstotridsať rokov a splodil synov a dcéry.
17
Celkovo Mahalalel žil osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel.
18
Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, splodil Henocha.
19
Po narodení Henocha Jered žil osemsto rokov a splodil synov a dcéry.
20
Celkovo Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel.
21
Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Matuzalema.
22
Henoch chodil s Bohom. Po narodení Matuzalema Henoch žila tristo rokov a splodil synov a dcéry.
23
Celkovo Henoch žil tristošesťdesiatpäť rokov.
24
Henoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal k sebe.
25
Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lamecha.
26
Po narodení Lamecha Matuzalem žil sedemstoosemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry.
27
Celkovo Matuzalem žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel.
28
Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna.
29
Dal mu meno Noe hovoriac: "Tento chlapec nám prinesie potechu v našej robote, v ťažkej námahe našich rúk, lebo Jahve zem preklial."
30
Po narodení Noema Lamech žil päťstodeväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry.
31
Celkovo Lamech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel.
32
Keď Noe dosiahol päťsto rokov, splodil Sema, Chama a Jafeta.
Genezis 5:1
Genezis 5:2
Genezis 5:3
Genezis 5:4
Genezis 5:5
Genezis 5:6
Genezis 5:7
Genezis 5:8
Genezis 5:9
Genezis 5:10
Genezis 5:11
Genezis 5:12
Genezis 5:13
Genezis 5:14
Genezis 5:15
Genezis 5:16
Genezis 5:17
Genezis 5:18
Genezis 5:19
Genezis 5:20
Genezis 5:21
Genezis 5:22
Genezis 5:23
Genezis 5:24
Genezis 5:25
Genezis 5:26
Genezis 5:27
Genezis 5:28
Genezis 5:29
Genezis 5:30
Genezis 5:31
Genezis 5:32
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50