A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 51
Toto je súpis Adamovho potomstva: V deň, keď Boh stvoril Adama, učinil ho na Božiu podobu.
2
Stvoril ich ako muža a ženu, požehnal ich a dal im meno "Človek" v ten deň, keď ich stvoril.
3
Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoju podobu a na svoj obraz a dal mu meno Set.
4
Po narodení Seta žil Adam osemsto rokov a splodil ďalších synov a dcéry.
5
Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov, potom zomrel.
6
Keď mal Set stopäť rokov, splodil Enoša.
7
Po narodení Enoša Set žil osemstosedem rokov a splodil ďalších synov a dcéry.
8
Celkovo Set žil deväťstodvanásť rokov, potom zomrel.
9
Keď mal Enoš deväťdesiat rokov, splodil Kenana.
10
Po narodení Kenana Enoš žil osemstopätnásť rokov a splodil ďalších synov a dcéry.
11
Celkovo Enoš žil deväťstopäť rokov, potom zomrel.
12
Keď mal Kenan sedemdesiat rokov, splodil Mahalalela.
13
Po narodení Mahalalela Kenan žil osemstoštyridsať rokov a splodil synov a dcéry.
14
Celkovo Kenan žil deväťstodesať rokov, potom zomrel.
15
Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, splodil Jereda.
16
Po narodení Jereda Mahalalel žil osemstotridsať rokov a splodil synov a dcéry.
17
Celkovo Mahalalel žil osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel.
18
Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, splodil Henocha.
19
Po narodení Henocha Jered žil osemsto rokov a splodil synov a dcéry.
20
Celkovo Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel.
21
Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Matuzalema.
22
Henoch chodil s Bohom. Po narodení Matuzalema Henoch žila tristo rokov a splodil synov a dcéry.
23
Celkovo Henoch žil tristošesťdesiatpäť rokov.
24
Henoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal k sebe.
25
Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lamecha.
26
Po narodení Lamecha Matuzalem žil sedemstoosemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry.
27
Celkovo Matuzalem žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel.
28
Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna.
29
Dal mu meno Noe hovoriac: "Tento chlapec nám prinesie potechu v našej robote, v ťažkej námahe našich rúk, lebo Jahve zem preklial."
30
Po narodení Noema Lamech žil päťstodeväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry.
31
Celkovo Lamech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel.
32
Keď Noe dosiahol päťsto rokov, splodil Sema, Chama a Jafeta.