English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 48
1
Po týchto udalostiach sa stalo, že Jozefovi povedali: "Pozri, tvoj otec je chorý!" a on vzal so sebou svojich dvoch synov Manassesa a Efraima.
2
Keď oznámili Jakubovi: "Pozri, tvoj syn Jozef prichádza k tebe," Izrael sa vzchopil a posadil sa na posteli.
3
Potom Jakub povedal Jozefovi: "El Šaddaj sa mi zjavil v Luze, v Kanaánskej krajine, požehnal ma
4
a povedal mi: ‚Ja ťa urobím plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov a dám ti túto zem do večného vlastníctva a po tebe i tvojmu potomstvu.‘
5
Teraz tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egyptskej krajine pred mojím príchodom do Egypta, budú moji! Efraim a Manasses budú rovnako moji ako Ruben a Simeon.
6
Deti, ktoré si splodil po nich, budú tvoje; ponesú meno svojich bratov kvôli dedičstvu.
7
Keď som sa vracal z Paddan-Aramu, tvoja matka Ráchel zomrela, na môj žiaľ, v Kanaánskej krajine, na ceste, ešte kúsok pred Efratou, a ja som ju pochoval tam, pri ceste do Efraty — to je do Betlehema."
8
Izrael zbadal obidvoch Jozefových synov a spýtal sa: "Kto sú títo?"
9
"To sú synovia, ktorých mi tu dal Boh," odpovedal Jozef svojmu otcovi a ten pokračoval: "Priveď mi ich, nech ich požehnám."
10
Izraelove oči boli starobou zakalené, nevidel už a Jozef ich priblížil k nemu a on ich pobozkal a objal.
11
A Izrael povedal Jozefovi: "Nemyslel som si, že znova uvidím tvoju tvár, a hľa, Boh mi dal vidieť aj tvojich potomkov!"
12
Vtedy ich Jozef stiahol z jeho kolien a poklonil sa až po zem.
13
Jozef ich vzal obidvoch, Efraima svojou pravou rukou, aby bol na Izraelovej ľavej strane, Manassesa ľavou rukou, aby bol po Izraelovej pravici, a priblížil ich k nemu.
14
Ale Izrael natiahol svoju pravicu a položil ju na Efraimovu hlavu, ktorý bol mladší, a svoju ľavicu na hlavu Manassesovu, skrížiac svoje ruky — hoci Manasses bol prvorodený.
15
Takto požehnal Jozefa: "Nech Boh, pred ktorým kráčali moji otcovia Abrahám a Izák, nech Boh, ktorý bol mojím pastierom po celý môj život až podnes,
16
nech anjel, ktorý ma vyslobodil zo všetkého zla, požehná tieto deti, nech v nich prežije moje meno a meno mojich predkov Abraháma a Izáka, nech rastú a množia sa na zemi!"
17
Jozef však videl, že otec kládol pravicu na Efraimovu hlavu, a to sa mu nepáčilo. Chytil ruku svojho otca, aby ju preložil z Efraimovej hlavy na hlavu Manassesovu,
18
a Jozef povedal svojmu otcovi: "Nie takto, otče, veď tento je prvorodený, polož si pravicu na jeho hlavu."
19
Ale jeho otec odoprel a povedal: "Viem, syn môj, viem: aj on sa stane ľudom, aj on bude veľký. Ale jeho mladší brat bude väčší ako on, z jeho potomstva vzíde mnoho národov."
20
V ten deň ich požehnal takto: "Buďte v Izraeli vo vážnosti a nech sa hovorí: Nech ťa Boh urobí podobným Efraimovi a Manassesovi!" Tak dal prednosť Efraimovi pred Manassesom.
21
Potom Izrael povedal Jozefovi: "Pozri, ja zomieram, ale Boh bude s vami a vráti vás do krajiny vašich otcov.
22
A tebe ja dávam o Sichema viac ako tvojim bratom, ktorý som vlastným mečom a lukom vydobyl Amorejcom z rúk."