A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 46

1
Izrael sa vybral na cestu so všetkým, čo mal. Prišiel do Beer-Šeby, priniesol obetu Bohu svojho otca Izáka
2
a Boh povedal Izraelovi v nočnom videní: "Jakub! Jakub!" A on odpovedal: "Tu som."
3
Boh pokračoval: "Ja som El, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ.
4
Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a tiež ja sám ťa z neho vyvediem a Jozef ti zatlačí oči."
5
Jakub odišiel z Beer-Šeby a Izraelovi synovia posadili svojho otca Jakuba, svoje malé deti a svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ich odviezli.
6
Odviedli svoje stáda a všetko, čo nadobudli v Kanaánskej krajine, a prišli do Egypta, Jakub i všetko jeho potomstvo s ním:
7
svojich synov, synov svojich synov, svoje dcéry a dcéry svojich synov, skrátka všetko svoje potomstvo priviedol so sebou do Egypta.
8
Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta, Jakub a jeho synovia. Jakubov prvorodený, Ruben,
9
Rubenovi synovia: Henoch, Pallu, Checron, Karmi.
10
Simeonovi synovia: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky.
11
Léviho synovia: Geršon, Kehat a Merari.
12
Júdovi synovia: Er, Onan, Šela, Perec a Zerach (ale Er a Onan zomreli v Kanaánskej krajine), Perecovi synovia boli Checron a Chamul.
13
Isacharovi synovia: Tola, Puvva, Jašub a Šimron.
14
Zabulonovi synovia: Sered, Elon a Jachleel.
15
Toto sú Leini synovia, tých porodila Jakubovi v Paddan-Arame, aj jeho dcéru Dinu, všetkých synov a dcér tridsaťtri osôb.
16
Gadovi synovia: Cefon, Chaggi, Šuni, Ecbon, Eri, Arodi a Areli.
17
Ašerovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a ich sestra Serach; Beriovi synovia: Cheber a Malkiel.
18
Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Laban svojej dcére Lei; týchto ona porodila Jakubovi, šestnásť osôb.
19
Synovia Jakubovej ženy Ráchel: Jozef a Benjamín.
20
Jozefovi sa narodili v Egyptskej krajine Manasses a Efraim, ktorých mu porodila Asnat, dcéra Poti-Feru, kňaza z Onu.
21
Benjamínovi synovia: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš, Muppim, Chuppim a Ard.
22
To sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jakubovi, spolu štrnásť osôb.
23
Danovi synovia: Chušim.
24
Neftaliho synovia: Jachceel, Guni, Jecer a Šillem.
25
Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Laban svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jakubovi, spolu sedem osôb.
26
Všetkých osôb Jakubovej rodiny, ktoré z neho vzišli a ktoré prišli do Egypta, okrem žien Jakubových synov, bolo spolu šesťdesiatšesť.
27
Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jakubovej rodiny, ktoré prišli s ním do Egypta: sedemdesiat.
28
Izrael poslal pred sebou Júdu k Jozefovi, aby pred neho predstúpil v Gošene, a prišli do kraja Gošen.
29
Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Hneď ako pred neho predstúpil, hodil sa mu okolo krku a dlho plakal, držiac ho vo svojom náručí.
30
Izrael povedal Jozefovi: "Teraz môžem zomrieť, keď som znovu uvidel tvoju tvár, lebo ešte žiješ!"
31
Tu Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca: "Idem to oznámiť faraónovi a poviem mu: ‚Moji bratia a rodina môjho otca, ktorí boli v Kanaánskej krajine, teraz prišli ku mne.
32
Títo ľudia sú pastiermi — starali sa o stáda — a majú so sebou svoje ovce a dobytok a všetko, čo im patrí.‘
33
Keď vás zavolá faraón a opýta sa: ‚Aké je vaše zamestnanie?‘ odpovedzte: ‚Tvoji sluhovia sa starali o dobytok od najútlejšej mladosti až doteraz, my sami, ako už naši otcovia.‘ Tak budete môcť bývať v kraji Gošen. Lebo Egypťania všetkými pastiermi opovrhujú."
Genezis 46:1
Genezis 46:2
Genezis 46:3
Genezis 46:4
Genezis 46:5
Genezis 46:6
Genezis 46:7
Genezis 46:8
Genezis 46:9
Genezis 46:10
Genezis 46:11
Genezis 46:12
Genezis 46:13
Genezis 46:14
Genezis 46:15
Genezis 46:16
Genezis 46:17
Genezis 46:18
Genezis 46:19
Genezis 46:20
Genezis 46:21
Genezis 46:22
Genezis 46:23
Genezis 46:24
Genezis 46:25
Genezis 46:26
Genezis 46:27
Genezis 46:28
Genezis 46:29
Genezis 46:30
Genezis 46:31
Genezis 46:32
Genezis 46:33
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50