A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 45

1
Tu sa Jozef už nemohol ovládať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: "Pošlite všetkých von odo mňa," a tak nik nezostal pri ňom, keď sa Jozef dával spoznať svojim bratom,
2
ale on sa dal do hlasitého plaču, takže ho Egypťania počuli, a správa sa dostala do faraónovho paláca.
3
Jozef povedal svojim bratom: "Ja som Jozef! Žije ešte môj otec?" A bratia mu nemohli odpovedať, tak boli prestrašení preto, že ho vidia.
4
Tu Jozef povedal svojim bratom: "Pristúpte ku mne!" A oni pristúpili. On povedal: "Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.
5
Ale teraz sa netrápte a nezarmucujte, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal sem pred vami, aby zachránil vaše životy.
6
Pozrite, už sú dva roky, čo sa v krajine zahniezdil hlad, a ešte bude päť rokov bez orby a žatvy.
7
Boh ma poslal pred vami, aby zachoval pokračovanie vášho rodu v krajine a zachránil vaše životy pre veľké vyslobodenie.
8
Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh, on ma ustanovil za otca faraóna, za pána nad celým jeho domom, za správcu celej Egyptskej krajiny.
9
Rýchlo sa vráťte k môjmu otcovi a povedzte mu: Takto hovorí tvoj syn Jozef: ‚Boh ma urobil pánom nad celým Egyptom. Príď ku mne bez meškania.
10
Budeš bývať v kraji Gošend a budeš mi nablízku tak ty, ako tvoje deti, tvoji vnukovia, tvoj drobný i veľký dobytok a všetko, čo ti patrí.
11
Tam sa postarám o tvoju obživu, lebo hlad bude trvať ešte päť rokov, aby si netrpel núdzu ty, tvoja rodina a všetko, čo je tvoje.‘
12
Vidíte na svoje vlastné oči a môj brat Benjamín vidí, že to moje ústa s vami rozprávajú.
13
Porozprávajte môjmu otcovi o všetkej tej sláve, ktorú mám v Egypte, a o všetkom, čo ste videli, a čím skôr priveďte sem môjho otca."
14
Potom sa hodil svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku a rozplakal sa. Aj Benjamín plakal na jeho krku.
15
Potom pobozkal všetkých svojich bratov a s plačom ich objímal. Potom sa s ním bratia ešte ďalej rozprávali.
16
Správa o príchode Jozefových bratov sa dostala do faraónovho paláca: faraón a jeho úradníci sa tomu potešili.
17
Faraón povedal Jozefovi: "Povedz svojim bratom: ‚Urobte toto: naložte svoje zvieratá a choďte do Kanaánskej krajiny.
18
Vezmite svojho otca i svoje rodiny a príďte ku mne; dám vám najlepšiu pôdu v Egypte a budete jedávať tuk krajiny.‘
19
A ty im vydaj tento príkaz: ‚Urobte toto: vezmite si z Egyptskej krajiny vozy pre svoje malé deti a vaše ženy, vezmite svojho otca a príďte.
20
Nepozerajte so žiaľom na to, čo tam musíte zanechať, lebo najlepšia časť Egyptskej krajiny bude vaša.‘"
21
Izraelovi synovia to tak urobili. Jozef im dal vozy podľa faraónovho príkazu a vybavil ich aj zásobami na cestu.
22
Každému z nich dal sviatočné šaty, ale Benjamínovi dal tristo šeklov striebra a pätoro sviatočných šiat.
23
Podobne poslal svojmu otcovi desať oslov, ktorí niesli najlepšie plodiny Egypta, a desať oslíc nesúcich obilie, chlieb a rôzne potraviny pre otca na cestu.
24
Potom pre pustil svojich bratov. Keď odchádzali, povedal im: "Nevaďte sa po ceste!"
25
Odišli teda z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jakubovi.
26
Oznámili mu: "Jozef ešte žije, ba dokonca spravuje celú Egyptskú krajinu!" Ale jeho srdce zostalo chladné, lebo im neveril.
27
No keď mu zopakovali všetky slová, ktoré im Jozef povedal, keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, tu ožil duch Jakuba, ich otca.
28
A Izrael povedal: "To stačí! Môj syn Jozef ešte žije! Pôjdem, aby som ho videl skôr, ako zomriem!"
Genezis 45:1
Genezis 45:2
Genezis 45:3
Genezis 45:4
Genezis 45:5
Genezis 45:6
Genezis 45:7
Genezis 45:8
Genezis 45:9
Genezis 45:10
Genezis 45:11
Genezis 45:12
Genezis 45:13
Genezis 45:14
Genezis 45:15
Genezis 45:16
Genezis 45:17
Genezis 45:18
Genezis 45:19
Genezis 45:20
Genezis 45:21
Genezis 45:22
Genezis 45:23
Genezis 45:24
Genezis 45:25
Genezis 45:26
Genezis 45:27
Genezis 45:28
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50