A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 361
Toto je Ezauov, totiž Edomov rodokmeň.
2
Ezau si vzal ženy z Kanaánových dcér: Adu, dcéru Chetejca Elona, Oholibamu, dcéru Anu, syna Chorijca Cibeona,
3
Basmat, Izmaelovu dcéru, Nebajotovu sestru.
4
Ada porodila Ezauovi Elifaza, Basmat porodila Reuela,
5
Oholibama porodila Jeuša, Jalama a Koracha. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaánskej krajine.
6
Ezau vzal svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry, všetky osoby svojho domu, svoje stáda, všetok svoj dobytok, všetok majetok, ktorý si nadobudol v Kanaánskej krajine, a odišiel od svojho brata Jakuba do krajiny Seir.
7
Ich majetok bol totiž priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržiavali, nestačila pre množstvo ich majetku.
8
Tak sa Ezau usadil v pohorí Seir. Ezau je Edom.
9
Toto je rodokmeň Ezaua, praotca Edomcov, v pohorí Seir.
10
Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Reuel, syn Ezauovej ženy Basmat.
11
Elifazovi synovia boli: Teman, Omar, Cefo, Gatam a Kenaz.
12
Elifaz, Ezauov syn, mal vedľajšiu ženu Timnu, ktorá mu porodila Amaleka. To sú synovia Ezauovej ženy Ady.
13
Toto sú Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To boli synovia Ezauovej ženy Basmat.
14
Toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy, dcéry Cibeonovho syna Anu, Ezauovej ženy: ona mu porodila Jeuša, Jalama a Koracha.
15
Toto sú náčelníci Ezauových synov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného: náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Cefo, náčelník Kenaz,
16
náčelník Gatam, náčelník Amalek. To sú náčelníci Elifaza v krajine Edom. To sú synovia Ady.
17
Toto sú synovia Ezauovho syna Reuela: náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama a náčelník Miza. To sú náčelníci v Edomskej krajine pochádzajúci od Reuela, to sú synovia Ezauovej ženy Basmat.
18
A toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy: náčelník Jeuš, náčelník Jalam a náčelník Korach. To sú náčelníci pochádzajúci od Oholibamy, dcéry Anu, Ezauovej ženy.
19
To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom.
20
To sú synovia Chorijca Seira, pôvodní obyvatelia krajiny: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,
21
Dišon, Ecer, Dišan, to sú náčelníci Chorijcov, Seirovi synovia v krajine Edom.
22
Lotanovi synovia boli: Chori a Hemam, Lotanova sestra bola Timna.
23
Toto sú Šobalovi synovia: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.
24
Toto sú Cibeonovi synovia: Aja a Ana — to je ten, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojho otca Cibeona.
25
Toto sú Anove deti: Dišon a Oholibama, Anova dcéra.
26
Synovia Dišonovi sú: Chemdan a Ešban, Jitran a Keran.
27
Toto sú Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan, Akan.
28
Toto sú Dišanovi synovia: Uc a Aran.
29
Toto sú náčelníci Chorijcov: náčelník Lotan, náčelník Šobal, náčelník Cibeon, náčelník Ana,
30
náčelník Dišon, náčelník Ecer a náčelník Dišan. To sú náčelníci Chorijcov podľa svojich rodov v Seirskej krajine.
31
Toto sú králi, ktorí panovali v Edomskej krajine prv, ako tam panoval ktorýkoľvek izraelský kráľ.
32
Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Dinhaba.
33
Bela zomrel a po ňom kraľoval Zerachov syn Jobab z Bocry.
34
Jobab zomrel a po ňom kraľoval Chušam z krajiny Temancov.
35
Chušam zomrel a po ňom kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Madiáncov na Moabskej stepi, jeho mesto sa volalo Avit.
36
Hadad zomrel a po ňom kraľoval Samla z Masreky.
37
Samla zomrel a po ňom kraľoval Šaul z Rechobot-Naharu.
38
Šaul zomrel a po ňom kraľoval Akborov syn Baal-Chanan.
39
Akborov syn Baal-Chanan zomrel a po ňom kraľoval Hadad; jeho mesto sa menovalo Pau a jeho žena sa menovala MehetaBeel, dcéra Matreda z Me-Zahabu.
40
Toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa ich rodov, ich miest a podľa ich mien: náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,
41
náčelník Oholibama, náčelník Ela, náčelník Pinon,
42
náčelník Kenaz, náčelník Teman, náčelník Mibsar,
43
náčelník Magdiel a náčelník Iram. To sú náčelníci Edomu podľa ich sídiel v krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, otec Edomu.