A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 36

1
Toto je Ezauov, totiž Edomov rodokmeň.
2
Ezau si vzal ženy z Kanaánových dcér: Adu, dcéru Chetejca Elona, Oholibamu, dcéru Anu, syna Chorijca Cibeona,
3
Basmat, Izmaelovu dcéru, Nebajotovu sestru.
4
Ada porodila Ezauovi Elifaza, Basmat porodila Reuela,
5
Oholibama porodila Jeuša, Jalama a Koracha. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaánskej krajine.
6
Ezau vzal svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry, všetky osoby svojho domu, svoje stáda, všetok svoj dobytok, všetok majetok, ktorý si nadobudol v Kanaánskej krajine, a odišiel od svojho brata Jakuba do krajiny Seir.
7
Ich majetok bol totiž priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržiavali, nestačila pre množstvo ich majetku.
8
Tak sa Ezau usadil v pohorí Seir. Ezau je Edom.
9
Toto je rodokmeň Ezaua, praotca Edomcov, v pohorí Seir.
10
Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Reuel, syn Ezauovej ženy Basmat.
11
Elifazovi synovia boli: Teman, Omar, Cefo, Gatam a Kenaz.
12
Elifaz, Ezauov syn, mal vedľajšiu ženu Timnu, ktorá mu porodila Amaleka. To sú synovia Ezauovej ženy Ady.
13
Toto sú Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To boli synovia Ezauovej ženy Basmat.
14
Toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy, dcéry Cibeonovho syna Anu, Ezauovej ženy: ona mu porodila Jeuša, Jalama a Koracha.
15
Toto sú náčelníci Ezauových synov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného: náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Cefo, náčelník Kenaz,
16
náčelník Gatam, náčelník Amalek. To sú náčelníci Elifaza v krajine Edom. To sú synovia Ady.
17
Toto sú synovia Ezauovho syna Reuela: náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník Šama a náčelník Miza. To sú náčelníci v Edomskej krajine pochádzajúci od Reuela, to sú synovia Ezauovej ženy Basmat.
18
A toto sú synovia Ezauovej ženy Oholibamy: náčelník Jeuš, náčelník Jalam a náčelník Korach. To sú náčelníci pochádzajúci od Oholibamy, dcéry Anu, Ezauovej ženy.
19
To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom.
20
To sú synovia Chorijca Seira, pôvodní obyvatelia krajiny: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,
21
Dišon, Ecer, Dišan, to sú náčelníci Chorijcov, Seirovi synovia v krajine Edom.
22
Lotanovi synovia boli: Chori a Hemam, Lotanova sestra bola Timna.
23
Toto sú Šobalovi synovia: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.
24
Toto sú Cibeonovi synovia: Aja a Ana — to je ten, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojho otca Cibeona.
25
Toto sú Anove deti: Dišon a Oholibama, Anova dcéra.
26
Synovia Dišonovi sú: Chemdan a Ešban, Jitran a Keran.
27
Toto sú Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan, Akan.
28
Toto sú Dišanovi synovia: Uc a Aran.
29
Toto sú náčelníci Chorijcov: náčelník Lotan, náčelník Šobal, náčelník Cibeon, náčelník Ana,
30
náčelník Dišon, náčelník Ecer a náčelník Dišan. To sú náčelníci Chorijcov podľa svojich rodov v Seirskej krajine.
31
Toto sú králi, ktorí panovali v Edomskej krajine prv, ako tam panoval ktorýkoľvek izraelský kráľ.
32
Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Dinhaba.
33
Bela zomrel a po ňom kraľoval Zerachov syn Jobab z Bocry.
34
Jobab zomrel a po ňom kraľoval Chušam z krajiny Temancov.
35
Chušam zomrel a po ňom kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Madiáncov na Moabskej stepi, jeho mesto sa volalo Avit.
36
Hadad zomrel a po ňom kraľoval Samla z Masreky.
37
Samla zomrel a po ňom kraľoval Šaul z Rechobot-Naharu.
38
Šaul zomrel a po ňom kraľoval Akborov syn Baal-Chanan.
39
Akborov syn Baal-Chanan zomrel a po ňom kraľoval Hadad; jeho mesto sa menovalo Pau a jeho žena sa menovala MehetaBeel, dcéra Matreda z Me-Zahabu.
40
Toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa ich rodov, ich miest a podľa ich mien: náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,
41
náčelník Oholibama, náčelník Ela, náčelník Pinon,
42
náčelník Kenaz, náčelník Teman, náčelník Mibsar,
43
náčelník Magdiel a náčelník Iram. To sú náčelníci Edomu podľa ich sídiel v krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, otec Edomu.
Genezis 36:1
Genezis 36:2
Genezis 36:3
Genezis 36:4
Genezis 36:5
Genezis 36:6
Genezis 36:7
Genezis 36:8
Genezis 36:9
Genezis 36:10
Genezis 36:11
Genezis 36:12
Genezis 36:13
Genezis 36:14
Genezis 36:15
Genezis 36:16
Genezis 36:17
Genezis 36:18
Genezis 36:19
Genezis 36:20
Genezis 36:21
Genezis 36:22
Genezis 36:23
Genezis 36:24
Genezis 36:25
Genezis 36:26
Genezis 36:27
Genezis 36:28
Genezis 36:29
Genezis 36:30
Genezis 36:31
Genezis 36:32
Genezis 36:33
Genezis 36:34
Genezis 36:35
Genezis 36:36
Genezis 36:37
Genezis 36:38
Genezis 36:39
Genezis 36:40
Genezis 36:41
Genezis 36:42
Genezis 36:43
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50