A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 351
Boh povedal Jakubovi: "Vstaň! Vystúp do Betelu a usaď sa tam. Postavíš tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom."
2
Jakub povedal svojim domácim a všetkým, ktorí boli s ním: "Odstráňte cudzích bôžikov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a prezlečte si šaty.
3
Vstaňme. Poďme a vystúpme do Betelu! Ja tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v čase úzkosti a sprevádzal ma na ceste, ktorou som išiel."
4
Odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bôžikov, ktorých mali pri sebe, aj krúžky, ktoré nosili v ušiach, a Jakub ich zakopal pod dubom, ktorý stojí pri Sicheme.
5
Pohli sa s táborom a na okolité mestá zaľahla Božia hrôza: Jakubových synov neprenasledovali.
6
Jakub a všetok jeho ľud prišiel do Luzu v Kanaánskej krajine — to je do Betelu.
7
Tam postavil oltár a dal tomu miestu meno El Betel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
8
Vtedy zomrela Debora, Rebekina dojka, a pochovali ju pod dubom niže Betelu; a ten nazvali Dub Plaču.
9
Boh sa znovu zjavil Jakubovi, keď sa vrátil z Paddan-Aramu, a požehnal ho.
10
Boh mu povedal: "Tvoje meno je Jakub, ale už sa nebudeš volať Jakubom, tvoje meno bude Izrael." Tak ho nazývali Izrael.
11
Boh mu povedal: "Ja som El Šaddaj. Buď plodný a rozmnož sa. Z teba povstane národ, spoločenstvo národov, králi vzídu z tvojich bedier.
12
Krajinu, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam tebe a dávam túto krajinu aj tvojmu potomstvu po tebe."
13
A Boh sa od neho opäť vzniesol.
14
Jakub postavil stélu na mieste, kde s ním hovoril, kamennú stélu, vylial na ňu liatu obetu a polial ju olejom.
15
Jakub dal miestu, na ktorom s ním Boh hovoril, meno Betel.
16
Odišli z Betelu. Zostával im ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel zľahla. Mala veľmi ťažký pôrod.
17
Keďže ťažko rodila, pôrodná baba jej povedala: "Upokoj sa, máš zasa syna."
18
Keď ju už opúšťala duša, lebo umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však nazval Benjamín.
19
Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to je do Betlehema.
20
Jakub postavil na jej hrob stélu; to je stéla na Ráchelinom hrobe, ktorá je tam až podnes.
21
Izrael sa pobral ďalej a rozložil si stan za Migdal-Ederom.
22
Keď Izrael býval v tomto kraji, Ruben vošiel k vedľajšej žene svojho otca Bilhe a spal s ňou a Izrael sa to dozvedel. Dvanásť Jakubových synov Jakub mal dvanásť synov.
23
Leini synovia: Ruben, prvorodený Jakubov, Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon.
24
Synovia Ráchel: Jozef a Benjamín.
25
Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dan a Neftali.
26
Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gad a Ašer. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa narodili v Paddan-Arame.
27
Jakub prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, Kirjat Arby, — to je do Chebronu, — kde býval Abrahám aj Izák.
28
Izák sa dožil stoosemdesiat rokov
29
a skonal. Zomrel a pripojil sa k svojim otcom, starý a sýty života; jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.