A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 261
V zemi nastal hlad — iný než prvý hlad, ktorý bol za Abrahámových čias — a Izák odišiel do Geraru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.
2
Jahve sa mu zjavil a povedal: "Nechoď do Egypta; zostaň v krajine, ktorú ti označím.
3
Bývaj v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi.
4
Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, dám mu všetky tieto krajiny a všetky národy zeme budú požehnané tvojím potomstvom,
5
to všetko preto, lebo Abrahám poslúchal môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje ustanovenia a moje zákony."
6
A tak Izák zostal v Gerare.
7
Miestni muži sa ho pýtali na jeho ženu a on odpovedal: "To je moja sestra." Bál sa totiž povedať: "Je to moja žena," lebo si myslel: "Miestni muži by ma mohli pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi krásna."
8
Keď tam už býval dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozeral z okna a videl, ako sa Izák láskala so svojou ženou Rebekou.
9
Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: "Určite je to tvoja žena! Ako si mohol povedať: ‚Toto je moja sestra?‘" Izák mu odpovedal: "Myslel som si, že ma pre ňu zabijú."
10
Abimelech pokračoval: "Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, žeby niektorý z ľudu nespal s tvojou ženou a ty by si na nás uvalil hriech!"
11
A tak Abimelech vydal všetkému ľudu rozkaz: "Ktokoľvek sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, stihne ho trest smrti."
12
Izák sial v tejto krajine a v tom roku žal stonásobne, Jahve ho žehnal.
13
A on zbohatol, bohatol viac a viac, až sa stal veľmi bohatým.
14
Mal stáda oviec a dobytka a veľa služobníctva. Filištínci mu začali závidieť.
15
Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca — za čias jeho otca Abraháma — Filištínci zasypali a zahádzali zemou.
16
Abimelech povedal Izákovi: "Odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako my."
17
Izák teda odtiaľ odišiel a utáboril sa v doline Gerar a ostal tam bývať.
18
Izák znovu vykopal studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca Abraháma a ktoré Filištínci zasypali po Abrahámovej smrti, a dal im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec.
19
Izákovi sluhovia kopali v doline a našli tam žriedlo živej vody.
20
Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: "Tá voda je naša!" Izák dal tej studni meno Esek, lebo sa tam s ním hádali.
21
Potom vykopal druhú studňu, ale zase sa o ňu hádali. Pomenovali ju Sitna.
22
Odišiel teda odtiaľ a vykopali ďalšiu studňu a o tú sa už nehádali, dal jej meno Rechobot a povedal: "Teraz nám Jahve dal voľný priestor, aby sme sa rozmohli v krajine."
23
Odtiaľ vystúpil do Beer-Šeby.
24
Tej noci sa mu zjavil Jahve a povedal mu: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi."
25
Postavil tam oltár a vzýval Jahveho meno. Tam rozložil svoj stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu.
26
Prišiel k nemu Abimelech z Geraru so svojím priateľom Achuzatom a s veliteľom svojho vojska Picholom.
27
Izák im povedal: "Prečo ste prišli ku mne? Veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od vás!"
28
Oni odpovedali: "Jasne sme videli, že Jahve je s tebou, a povedali sme si: Nech je medzi nami prísaha a uzavrieme s tebou zmluvu:
29
Prisahaj, že nám nespravíš nič zlé, veď sme ťa nenapadali, preukazovali sme ti len dobro a nechali sme ťa odísť v pokoji. Ty si teraz Jahveho požehnaný."
30
Pripravil im hostinu a oni jedli a pili.
31
Vstali včasráno a prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji.
32
V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú kopali, a povedali mu: "Našli sme vodu."
33
On nazval túto studňu Šeba, preto sa to mesto volá do dnešného dňa Beer-Šeba.
34
Keď mal Ezau štyridsať rokov, vzal si za ženu Judit, dcéru Chetejca Beriho, a Basmat, dcéru Chetejca Elona.
35
Ony spôsobili mnoho horkosti v duši Izáka a Rebeky.