A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 26

1
V zemi nastal hlad — iný než prvý hlad, ktorý bol za Abrahámových čias — a Izák odišiel do Geraru k filištínskemu kráľovi Abimelechovi.
2
Jahve sa mu zjavil a povedal: "Nechoď do Egypta; zostaň v krajine, ktorú ti označím.
3
Bývaj v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi.
4
Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi, dám mu všetky tieto krajiny a všetky národy zeme budú požehnané tvojím potomstvom,
5
to všetko preto, lebo Abrahám poslúchal môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje ustanovenia a moje zákony."
6
A tak Izák zostal v Gerare.
7
Miestni muži sa ho pýtali na jeho ženu a on odpovedal: "To je moja sestra." Bál sa totiž povedať: "Je to moja žena," lebo si myslel: "Miestni muži by ma mohli pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi krásna."
8
Keď tam už býval dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozeral z okna a videl, ako sa Izák láskala so svojou ženou Rebekou.
9
Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: "Určite je to tvoja žena! Ako si mohol povedať: ‚Toto je moja sestra?‘" Izák mu odpovedal: "Myslel som si, že ma pre ňu zabijú."
10
Abimelech pokračoval: "Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, žeby niektorý z ľudu nespal s tvojou ženou a ty by si na nás uvalil hriech!"
11
A tak Abimelech vydal všetkému ľudu rozkaz: "Ktokoľvek sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, stihne ho trest smrti."
12
Izák sial v tejto krajine a v tom roku žal stonásobne, Jahve ho žehnal.
13
A on zbohatol, bohatol viac a viac, až sa stal veľmi bohatým.
14
Mal stáda oviec a dobytka a veľa služobníctva. Filištínci mu začali závidieť.
15
Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca — za čias jeho otca Abraháma — Filištínci zasypali a zahádzali zemou.
16
Abimelech povedal Izákovi: "Odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako my."
17
Izák teda odtiaľ odišiel a utáboril sa v doline Gerar a ostal tam bývať.
18
Izák znovu vykopal studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca Abraháma a ktoré Filištínci zasypali po Abrahámovej smrti, a dal im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec.
19
Izákovi sluhovia kopali v doline a našli tam žriedlo živej vody.
20
Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: "Tá voda je naša!" Izák dal tej studni meno Esek, lebo sa tam s ním hádali.
21
Potom vykopal druhú studňu, ale zase sa o ňu hádali. Pomenovali ju Sitna.
22
Odišiel teda odtiaľ a vykopali ďalšiu studňu a o tú sa už nehádali, dal jej meno Rechobot a povedal: "Teraz nám Jahve dal voľný priestor, aby sme sa rozmohli v krajine."
23
Odtiaľ vystúpil do Beer-Šeby.
24
Tej noci sa mu zjavil Jahve a povedal mu: "Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi."
25
Postavil tam oltár a vzýval Jahveho meno. Tam rozložil svoj stan. Izákovi sluhovia tam vykopali studňu.
26
Prišiel k nemu Abimelech z Geraru so svojím priateľom Achuzatom a s veliteľom svojho vojska Picholom.
27
Izák im povedal: "Prečo ste prišli ku mne? Veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od vás!"
28
Oni odpovedali: "Jasne sme videli, že Jahve je s tebou, a povedali sme si: Nech je medzi nami prísaha a uzavrieme s tebou zmluvu:
29
Prisahaj, že nám nespravíš nič zlé, veď sme ťa nenapadali, preukazovali sme ti len dobro a nechali sme ťa odísť v pokoji. Ty si teraz Jahveho požehnaný."
30
Pripravil im hostinu a oni jedli a pili.
31
Vstali včasráno a prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji.
32
V ten istý deň prišli Izákovi sluhovia a povedali mu o studni, ktorú kopali, a povedali mu: "Našli sme vodu."
33
On nazval túto studňu Šeba, preto sa to mesto volá do dnešného dňa Beer-Šeba.
34
Keď mal Ezau štyridsať rokov, vzal si za ženu Judit, dcéru Chetejca Beriho, a Basmat, dcéru Chetejca Elona.
35
Ony spôsobili mnoho horkosti v duši Izáka a Rebeky.
Genezis 26:1
Genezis 26:2
Genezis 26:3
Genezis 26:4
Genezis 26:5
Genezis 26:6
Genezis 26:7
Genezis 26:8
Genezis 26:9
Genezis 26:10
Genezis 26:11
Genezis 26:12
Genezis 26:13
Genezis 26:14
Genezis 26:15
Genezis 26:16
Genezis 26:17
Genezis 26:18
Genezis 26:19
Genezis 26:20
Genezis 26:21
Genezis 26:22
Genezis 26:23
Genezis 26:24
Genezis 26:25
Genezis 26:26
Genezis 26:27
Genezis 26:28
Genezis 26:29
Genezis 26:30
Genezis 26:31
Genezis 26:32
Genezis 26:33
Genezis 26:34
Genezis 26:35
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50