A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 251
Abrahám si vzal ďalšiu ženu, menom Ketura.
2
Tá mu porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Madiána, Jišbaka a Šuacha.
3
Jokšan splodil Šebu a Dedana; Dedanovi synovia boli Ašurovia, Letušovia a Leumovia.
4
Madiánovi synovia sú Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury.
5
Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal,
6
ale synom vedľajších žien, ktoré Abrahám mal, dal dary a poslal ich ešte za svojho života ďaleko od svojho syna Izáka, na východ do východných krajín.
7
Abrahám žil stosedemdesiatpäť rokov.
8
Potom skonal. Tak zomrel Abrahám v požehnanom veku, starý, sýty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu.
9
Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele na poli Efrona, Chetejca, syna Chetejca Sochara, ktorá je naproti Mamre.
10
To je pole, ktoré Abrahám kúpil od Chetových synov. Tam bol pochovaný Abrahám a jeho žena Sára.
11
Po Abrahámovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni v Lachaj Roj.
12
Toto je potomstvo Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.
13
Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Izmaelov prvorodený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
14
Mišma, Duma, Masa,
15
Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma.
16
Toto sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov: dvanásť kmeňových náčelníkov.
17
Izmael žil stotridsaťsedem rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu.
18
I bývali od Chavily až po Šur, východne od Egypta, smerom do Asýrie. Usadili sa pred tvárou svojich bratov.
19
Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahám splodil Izáka.
20
Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Paddan-Aramu, sestru Aramejca Labana.
21
Izák úpenlivo prosil Jahveho za svoju ženu, lebo bola neplodná: Jahve ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.
22
Keď sa deti v nej zrážali, povedala: "Ak je tomu tak, načo potom žiť?" Šla sa teda opýtať Jahveho.
23
A Jahve jej odpovedal: "Dva národy sú v tvojom živote, dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Národ prevládne nad národom, starší bude slúžiť mladšiemu."
24
Keď sa naplnil čas, aby porodila, ukázalo sa, že v sebe nosila dvojčatá.
25
Vyšiel prvý: bol ryšavý a celý chlpatý ako kožuch a nazvali ho Ezau.
26
Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezauovej päty; a nazvali ho Jakub. Keď sa narodili, mal Izák šesťdesiat rokov.
27
Chlapci rástli: Ezau sa stal zdatným lovcom, mužom stepi. Jakub bol človek pokojný, zdržiaval sa v stanoch.
28
Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu, ale Rebeka mala radšej Jakuba.
29
Raz Jakub pripravil polievku a Ezau sa vrátil z poľa vyčerpaný.
30
Ezau povedal Jakubovi: "Daj mi zhltnúť z toho červeného tu, to červené, lebo som vyčerpaný." Preto sa volá Edom.
31
Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo."
32
Ezau odpovedal: "Už aj tak idem zomrieť, načo mi je teda právo prvorodeného?"
33
Jakub pokračoval: "Hneď mi to odprisahaj;" a on mu odprisahal. Tak predal svoje prvorodenstvo Jakubovi.
34
Jakub dal teda Ezauovi chlieb a šošovicovú polievku. On sa najedol a napil, vstal a odišiel. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom.