A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 25

1
Abrahám si vzal ďalšiu ženu, menom Ketura.
2
Tá mu porodila Zimrana, Jokšana, Medana, Madiána, Jišbaka a Šuacha.
3
Jokšan splodil Šebu a Dedana; Dedanovi synovia boli Ašurovia, Letušovia a Leumovia.
4
Madiánovi synovia sú Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury.
5
Abrahám dal Izákovi všetko, čo mal,
6
ale synom vedľajších žien, ktoré Abrahám mal, dal dary a poslal ich ešte za svojho života ďaleko od svojho syna Izáka, na východ do východných krajín.
7
Abrahám žil stosedemdesiatpäť rokov.
8
Potom skonal. Tak zomrel Abrahám v požehnanom veku, starý, sýty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu.
9
Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele na poli Efrona, Chetejca, syna Chetejca Sochara, ktorá je naproti Mamre.
10
To je pole, ktoré Abrahám kúpil od Chetových synov. Tam bol pochovaný Abrahám a jeho žena Sára.
11
Po Abrahámovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni v Lachaj Roj.
12
Toto je potomstvo Abrahámovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar.
13
Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Izmaelov prvorodený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
14
Mišma, Duma, Masa,
15
Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma.
16
Toto sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov: dvanásť kmeňových náčelníkov.
17
Izmael žil stotridsaťsedem rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu.
18
I bývali od Chavily až po Šur, východne od Egypta, smerom do Asýrie. Usadili sa pred tvárou svojich bratov.
19
Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahám splodil Izáka.
20
Izák mal štyridsať rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Paddan-Aramu, sestru Aramejca Labana.
21
Izák úpenlivo prosil Jahveho za svoju ženu, lebo bola neplodná: Jahve ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.
22
Keď sa deti v nej zrážali, povedala: "Ak je tomu tak, načo potom žiť?" Šla sa teda opýtať Jahveho.
23
A Jahve jej odpovedal: "Dva národy sú v tvojom živote, dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Národ prevládne nad národom, starší bude slúžiť mladšiemu."
24
Keď sa naplnil čas, aby porodila, ukázalo sa, že v sebe nosila dvojčatá.
25
Vyšiel prvý: bol ryšavý a celý chlpatý ako kožuch a nazvali ho Ezau.
26
Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezauovej päty; a nazvali ho Jakub. Keď sa narodili, mal Izák šesťdesiat rokov.
27
Chlapci rástli: Ezau sa stal zdatným lovcom, mužom stepi. Jakub bol človek pokojný, zdržiaval sa v stanoch.
28
Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu, ale Rebeka mala radšej Jakuba.
29
Raz Jakub pripravil polievku a Ezau sa vrátil z poľa vyčerpaný.
30
Ezau povedal Jakubovi: "Daj mi zhltnúť z toho červeného tu, to červené, lebo som vyčerpaný." Preto sa volá Edom.
31
Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo."
32
Ezau odpovedal: "Už aj tak idem zomrieť, načo mi je teda právo prvorodeného?"
33
Jakub pokračoval: "Hneď mi to odprisahaj;" a on mu odprisahal. Tak predal svoje prvorodenstvo Jakubovi.
34
Jakub dal teda Ezauovi chlieb a šošovicovú polievku. On sa najedol a napil, vstal a odišiel. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom.
Genezis 25:1
Genezis 25:2
Genezis 25:3
Genezis 25:4
Genezis 25:5
Genezis 25:6
Genezis 25:7
Genezis 25:8
Genezis 25:9
Genezis 25:10
Genezis 25:11
Genezis 25:12
Genezis 25:13
Genezis 25:14
Genezis 25:15
Genezis 25:16
Genezis 25:17
Genezis 25:18
Genezis 25:19
Genezis 25:20
Genezis 25:21
Genezis 25:22
Genezis 25:23
Genezis 25:24
Genezis 25:25
Genezis 25:26
Genezis 25:27
Genezis 25:28
Genezis 25:29
Genezis 25:30
Genezis 25:31
Genezis 25:32
Genezis 25:33
Genezis 25:34
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50