A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 21
Tak boli dokončené nebo i zem a všetky ich zástupy.
2
V siedmy deň Boh dokončil dielo, ktoré vykonal, a v siedmy deň si odpočinul po všetkom diele, ktoré vykonal.
3
Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul po všetkom diele stvorenia.
4
Také boli dejiny neba a zeme pri stvorení. Skúška slobody. Raj V čase, keď Jahve Boh urobil zem a nebo,
5
nebolo na zemi ešte nijaké poľné krovie a nerástla ešte nijaká poľná tráva, lebo Jahve Boh ešte nedal pršať na zem a nebolo tam človeka, ktorý by obrábal pôdu.
6
Predsa však zo zeme vychádzal prúd vody a zavlažoval celý povrch zeme.
7
Vtedy Jahve Boh utvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života a človek sa stal živou bytosťou.
8
Jahve Boh vysadil záhradu na východe v Edene a umiestnil tam človeka, ktorého utvoril.
9
Jahve Boh dal vyrásť z pôdy zeme všetkým druhom stromov lákavých na pohľad a dobrých na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady a stromu poznania dobra a zla.
10
Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala a tvorila štyri ramená.
11
Meno prvého je Pišon: obteká celú krajinu Chavila, kde sa nachádza zlato;
12
zlato tejto krajiny je čisté a je tam aj bdélium a kameň karneol.
13
Meno druhej rieky je Gichon: tá tečie okolo celej krajiny Kuš.
14
Tretia rieka sa nazýva Tigris: tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat.
15
Jahve Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a opatroval.
16
A Jahve Boh dal človekovi tento príkaz: "Smieš jesť zo všetkých stromov záhrady,
17
ale zo stromu poznania dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, prepadneš smrti."
18
Jahve Boh povedal: "Nie je dobre, aby bol človek sám. Urobím mu pomoc, jemu primeranú."
19
Jahve Boh utvoril zo zeme všetky divé zvieratá a všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich nazve, lebo každé malo mať meno, ktoré mu dá človek.
20
Človek dal mená všetkému dobytku, nebeskému vtáctvu a všetkej divej zveri, ale pomoc pre človeka, ktorá by bola jemu primeraná, nenašiel.
21
Vtedy Jahve Boh dopustil na človeka hlboký spánok a on zaspal. Vzal mu jedno z jeho rebier a jeho miesto vyplnil mäsom.
22
Potom z rebra, ktoré vzal z človeka, Jahve Boh utvoril ženu a priviedol ju k človekovi.
23
Vtedy človek zvolal: "To už hej! To je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať ‚žena‘, lebo bola vzatá z muža!"
24
Preto muž opúšťa svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene a stávajú sa jedným telom.
25
Obaja, muž i jeho žena, boli nahí, ale jeden pred druhým sa nehanbili.