A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 191
Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,
2
povedal: "Prosím vás, páni, zastavte sa v dome svojho sluhu a prenocujte u mňa, umyte si nohy a ráno pôjdete znova svojou cestou," ale oni odpovedali: "Nie, prenocujeme na tomto priestranstve."
3
Ale on tak na nich naliehal, že išli k nemu a vošli do jeho domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvasených chlebov a oni jedli.
4
Ešte si ani nepolíhali, keď muži mesta, ľudia Sodomy, obkolesili mu dom, od mladíkov až po starcov, všetci ľudia bez výnimky.
5
Zavolali Lota a povedali mu: "Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali."
6
Lot vyšiel k nim ku vchodu, zavrel za sebou dvere
7
a povedal: "Prosím vás, bratia moji, nedopúšťajte sa toho zla!
8
Počúvajte: mám dve dcéry, ešte panny, vyvediem vám ich a urobte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia."
9
Oni však odpovedali: "Ustúp! Pozrime ho, prišiel sem ako cudzinec a robí tu sudcu! Tak dobre, tebe urobíme ešte niečo horšie ako im!" A veľmi dorážali na Lota a postupovali dopredu, aby vylomili dvere.
10
Vtedy tí dvaja muži zvnútra natiahli ruky, vtiahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere.
11
Ale mužov, ktorí boli pri vchode do domu, od najmenších po najväčších ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere.
12
Muži povedali Lotovi: "Máš tu ešte niekoho? Svojich synov, dcéry, všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď z tohto miesta.
13
Lebo my zničíme toto mesto, pretože veľký je krik sťažností, ktorý sa z neho vzniesol pred Jahveho tvár, a Jahve nás poslal, aby sme ho zničili."
14
Lot vyšiel hovoriť so svojimi budúcimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho dcéry za ženy, a povedal im: "Vstaňte, opusťte toto miesto, lebo Jahve zničí toto mesto." Ale jeho budúcim zaťom sa zdalo, že žartuje.
15
Keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lota slovami: "Vstaň! Vezmi svoju ženu a obe svoje dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre vinu mesta."
16
A keďže váhal, tí muži ho chytili za ruku, tiež jeho ženu a jeho dve dcéry, pretože Jahve sa nad ním zmiloval. Vyviedli ho a nechali ho až za mestom.
17
Keď ich viedli von, jeden z nich povedal: "Uteč, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde na rovine, uteč do hôr, aby si nezahynul!"
18
Lot im odpovedal: "Ach nie, Pane, prosím ťa!
19
Tvoj sluha našiel milosť v tvojich očiach, preukazuješ mi veľké milosrdenstvo, že ma chceš zachovať nažive. Ale ja do hôr ujsť nevládzem, a tak by ma stihlo nešťastie a ja by som zomrel.
20
Pozri, toto mesto je dosť blízko, kam by sa dalo ujsť, a je malé. Dovoľ, aby som tam ušiel, hoci je malé, aby som zostal nažive!"
21
On mu odpovedal: "Preukážem ti ešte túto milosť. Nezničím mesto, o ktorom hovoríš.
22
Rýchlo tam uteč, lebo nemôžem nič urobiť, kým tam nedôjdeš." Preto dali tomu mestu meno Coar.
23
Keď slnko vychádzalo nad zem a Lot vchádzal do Coaru,
24
Jahve zoslal na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď, prichádzajúci od Jahveho,
25
a zničil tie mestá i celú rovinu so všetkými obyvateľmi miest a všetkým poľným rastlinstvom.
26
Ale Lotova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.
27
Abrahám vstal včasráno a vyšiel na miesto, kde predtým stál pred Jahvem,
28
a zadíval sa dolu na Sodomu a Gomoru a na celú rovinu a videl, že z krajiny vystupuje dym ako dym z pece.
29
Keď takto Boh ničil mestá na rovine, pri záhube miest, v ktorých Lot býval, spomenul si na Abraháma a vyviedol Lota z miesta veľkej pohromy
30
Lot vystúpil z Coaru na hory a usadil sa tam so svojimi dvoma dcérami, lebo sa bál bývať v Coare. Býval s oboma dcérami v jaskyni.
31
Staršia povedala mladšej: "Náš otec je starý a v krajine niet muža, ktorý by sa s nami spojil, ako je to zvykom všade na svete.
32
Poď, dajme sa nášmu otcovi napiť vína a ľahnime si k nemu, a tak zachováme potomstvo nášmu otcovi."
33
Tej noci sa dali otcovi napiť vína a vošla staršia a ľahla si k otcovi, ktorý nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala.
34
Na druhý deň povedala staršia mladšej: "Minulej noci som ležala so svojím otcom ja, dajme sa mu aj tejto noci napiť vína a spať s ním budeš ty; tak zachováme nášmu otcovi potomstvo."
35
Dali sa teda otcovi napiť vína aj tej noci a vošla mladšia a ľahla si k nemu, ktorý nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala.
36
Obe Lotove dcéry počali od svojho otca.
37
Staršia porodila syna a dala mu meno Moab; on je praotcom dnešných Moabcov.
38
Mladšia tiež porodila syna a dala mu meno Ben Ammi; on je praotcom dnešných Ammonových synov.