A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 19

1
Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,
2
povedal: "Prosím vás, páni, zastavte sa v dome svojho sluhu a prenocujte u mňa, umyte si nohy a ráno pôjdete znova svojou cestou," ale oni odpovedali: "Nie, prenocujeme na tomto priestranstve."
3
Ale on tak na nich naliehal, že išli k nemu a vošli do jeho domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvasených chlebov a oni jedli.
4
Ešte si ani nepolíhali, keď muži mesta, ľudia Sodomy, obkolesili mu dom, od mladíkov až po starcov, všetci ľudia bez výnimky.
5
Zavolali Lota a povedali mu: "Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali."
6
Lot vyšiel k nim ku vchodu, zavrel za sebou dvere
7
a povedal: "Prosím vás, bratia moji, nedopúšťajte sa toho zla!
8
Počúvajte: mám dve dcéry, ešte panny, vyvediem vám ich a urobte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia."
9
Oni však odpovedali: "Ustúp! Pozrime ho, prišiel sem ako cudzinec a robí tu sudcu! Tak dobre, tebe urobíme ešte niečo horšie ako im!" A veľmi dorážali na Lota a postupovali dopredu, aby vylomili dvere.
10
Vtedy tí dvaja muži zvnútra natiahli ruky, vtiahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere.
11
Ale mužov, ktorí boli pri vchode do domu, od najmenších po najväčších ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere.
12
Muži povedali Lotovi: "Máš tu ešte niekoho? Svojich synov, dcéry, všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď z tohto miesta.
13
Lebo my zničíme toto mesto, pretože veľký je krik sťažností, ktorý sa z neho vzniesol pred Jahveho tvár, a Jahve nás poslal, aby sme ho zničili."
14
Lot vyšiel hovoriť so svojimi budúcimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho dcéry za ženy, a povedal im: "Vstaňte, opusťte toto miesto, lebo Jahve zničí toto mesto." Ale jeho budúcim zaťom sa zdalo, že žartuje.
15
Keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lota slovami: "Vstaň! Vezmi svoju ženu a obe svoje dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre vinu mesta."
16
A keďže váhal, tí muži ho chytili za ruku, tiež jeho ženu a jeho dve dcéry, pretože Jahve sa nad ním zmiloval. Vyviedli ho a nechali ho až za mestom.
17
Keď ich viedli von, jeden z nich povedal: "Uteč, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde na rovine, uteč do hôr, aby si nezahynul!"
18
Lot im odpovedal: "Ach nie, Pane, prosím ťa!
19
Tvoj sluha našiel milosť v tvojich očiach, preukazuješ mi veľké milosrdenstvo, že ma chceš zachovať nažive. Ale ja do hôr ujsť nevládzem, a tak by ma stihlo nešťastie a ja by som zomrel.
20
Pozri, toto mesto je dosť blízko, kam by sa dalo ujsť, a je malé. Dovoľ, aby som tam ušiel, hoci je malé, aby som zostal nažive!"
21
On mu odpovedal: "Preukážem ti ešte túto milosť. Nezničím mesto, o ktorom hovoríš.
22
Rýchlo tam uteč, lebo nemôžem nič urobiť, kým tam nedôjdeš." Preto dali tomu mestu meno Coar.
23
Keď slnko vychádzalo nad zem a Lot vchádzal do Coaru,
24
Jahve zoslal na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď, prichádzajúci od Jahveho,
25
a zničil tie mestá i celú rovinu so všetkými obyvateľmi miest a všetkým poľným rastlinstvom.
26
Ale Lotova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp.
27
Abrahám vstal včasráno a vyšiel na miesto, kde predtým stál pred Jahvem,
28
a zadíval sa dolu na Sodomu a Gomoru a na celú rovinu a videl, že z krajiny vystupuje dym ako dym z pece.
29
Keď takto Boh ničil mestá na rovine, pri záhube miest, v ktorých Lot býval, spomenul si na Abraháma a vyviedol Lota z miesta veľkej pohromy
30
Lot vystúpil z Coaru na hory a usadil sa tam so svojimi dvoma dcérami, lebo sa bál bývať v Coare. Býval s oboma dcérami v jaskyni.
31
Staršia povedala mladšej: "Náš otec je starý a v krajine niet muža, ktorý by sa s nami spojil, ako je to zvykom všade na svete.
32
Poď, dajme sa nášmu otcovi napiť vína a ľahnime si k nemu, a tak zachováme potomstvo nášmu otcovi."
33
Tej noci sa dali otcovi napiť vína a vošla staršia a ľahla si k otcovi, ktorý nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala.
34
Na druhý deň povedala staršia mladšej: "Minulej noci som ležala so svojím otcom ja, dajme sa mu aj tejto noci napiť vína a spať s ním budeš ty; tak zachováme nášmu otcovi potomstvo."
35
Dali sa teda otcovi napiť vína aj tej noci a vošla mladšia a ľahla si k nemu, ktorý nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala.
36
Obe Lotove dcéry počali od svojho otca.
37
Staršia porodila syna a dala mu meno Moab; on je praotcom dnešných Moabcov.
38
Mladšia tiež porodila syna a dala mu meno Ben Ammi; on je praotcom dnešných Ammonových synov.
Genezis 19:1
Genezis 19:2
Genezis 19:3
Genezis 19:4
Genezis 19:5
Genezis 19:6
Genezis 19:7
Genezis 19:8
Genezis 19:9
Genezis 19:10
Genezis 19:11
Genezis 19:12
Genezis 19:13
Genezis 19:14
Genezis 19:15
Genezis 19:16
Genezis 19:17
Genezis 19:18
Genezis 19:19
Genezis 19:20
Genezis 19:21
Genezis 19:22
Genezis 19:23
Genezis 19:24
Genezis 19:25
Genezis 19:26
Genezis 19:27
Genezis 19:28
Genezis 19:29
Genezis 19:30
Genezis 19:31
Genezis 19:32
Genezis 19:33
Genezis 19:34
Genezis 19:35
Genezis 19:36
Genezis 19:37
Genezis 19:38
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50