A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 151
Po týchto udalostiach zaznelo Abramovi vo videní Jahveho slovo: "Neboj sa, Abram! Ja som tvojím štítom. Tvoja odmena bude veľmi veľká."
2
Abram odpovedal: "Môj Pane, Jahve, čo mi môžeš dať? Odchádzam bez dieťaťa…"
3
Abram povedal: "Hľa, nedal si mi potomstvo, a tak dediť po mne bude niektorý z mužov môjho domu."
4
Vtedy mu zaznelo toto Jahveho slovo: "Nie, ten tvojím dedičom nebude, ale bude ním niekto pochádzajúci z tvojej krvi."
5
Vyviedol ho von a povedal: "Pozdvihni oči k nebu a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať." A povedal mu: "Toľko bude tvojho potomstva."
6
Abram uveril Jahvemu a On mu to počítal za spravodlivosť.
7
Povedal mu: "Ja som Jahve, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Uru, aby som ti dal túto zem do vlastníctva."
8
Abram odpovedal: "Pane môj, Jahve, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť?"
9
Povedal mu: "Vezmi pre mňa trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka."
10
Priviedol mu všetky tieto zvieratá, poroztínal ich na polovice a každú polovicu položil naproti druhej, ale vtákov neroztínal.
11
Dravé vtáky sa vrhali na mŕtve telá, ale Abram ich odháňal.
12
Pri západe slnka na Abrama doľahol tvrdý spánok a hľa: prepadla ho veľká hrôza.
13
Jahve povedal Abramovi: "Uvedom si, že tvoji potomkovia budú cudzincami v krajine, ktorá im nebude patriť. Budú tam otrokmi, budú ich utláčať štyristo rokov.
14
Ale ja budem súdiť aj národ, ktorému budú poddaní, a potom odídu s veľkým majetkom.
15
Ty sám sa v pokoji odoberieš ku svojim otcom a pochovaný budeš v šťastnej starobe.
16
Vráti sa sem až štvrté pokolenie, lebo ničomnosť Amorejcov nedosiahne skôr svoj vrchol."
17
Keď slnko zapadlo a rozprestrela sa tma, hľa, dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzali pomedzi tie rozpoltené zvieratá.
18
V ten istý deň uzavrel Jahve s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej Rieky až po Veľkú Rieku, rieku Eufrat,
19
Kenijcov, Kenizejcov, Kadmoncov,
20
Chetitov, Perizejcov, Refaovcov,
21
Amorejcov, Kanaáncov, Girgašejcov a Jebuzejcov."