A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 15

1
Po týchto udalostiach zaznelo Abramovi vo videní Jahveho slovo: "Neboj sa, Abram! Ja som tvojím štítom. Tvoja odmena bude veľmi veľká."
2
Abram odpovedal: "Môj Pane, Jahve, čo mi môžeš dať? Odchádzam bez dieťaťa…"
3
Abram povedal: "Hľa, nedal si mi potomstvo, a tak dediť po mne bude niektorý z mužov môjho domu."
4
Vtedy mu zaznelo toto Jahveho slovo: "Nie, ten tvojím dedičom nebude, ale bude ním niekto pochádzajúci z tvojej krvi."
5
Vyviedol ho von a povedal: "Pozdvihni oči k nebu a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať." A povedal mu: "Toľko bude tvojho potomstva."
6
Abram uveril Jahvemu a On mu to počítal za spravodlivosť.
7
Povedal mu: "Ja som Jahve, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Uru, aby som ti dal túto zem do vlastníctva."
8
Abram odpovedal: "Pane môj, Jahve, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť?"
9
Povedal mu: "Vezmi pre mňa trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka."
10
Priviedol mu všetky tieto zvieratá, poroztínal ich na polovice a každú polovicu položil naproti druhej, ale vtákov neroztínal.
11
Dravé vtáky sa vrhali na mŕtve telá, ale Abram ich odháňal.
12
Pri západe slnka na Abrama doľahol tvrdý spánok a hľa: prepadla ho veľká hrôza.
13
Jahve povedal Abramovi: "Uvedom si, že tvoji potomkovia budú cudzincami v krajine, ktorá im nebude patriť. Budú tam otrokmi, budú ich utláčať štyristo rokov.
14
Ale ja budem súdiť aj národ, ktorému budú poddaní, a potom odídu s veľkým majetkom.
15
Ty sám sa v pokoji odoberieš ku svojim otcom a pochovaný budeš v šťastnej starobe.
16
Vráti sa sem až štvrté pokolenie, lebo ničomnosť Amorejcov nedosiahne skôr svoj vrchol."
17
Keď slnko zapadlo a rozprestrela sa tma, hľa, dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzali pomedzi tie rozpoltené zvieratá.
18
V ten istý deň uzavrel Jahve s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej Rieky až po Veľkú Rieku, rieku Eufrat,
19
Kenijcov, Kenizejcov, Kadmoncov,
20
Chetitov, Perizejcov, Refaovcov,
21
Amorejcov, Kanaáncov, Girgašejcov a Jebuzejcov."
Genezis 15:1
Genezis 15:2
Genezis 15:3
Genezis 15:4
Genezis 15:5
Genezis 15:6
Genezis 15:7
Genezis 15:8
Genezis 15:9
Genezis 15:10
Genezis 15:11
Genezis 15:12
Genezis 15:13
Genezis 15:14
Genezis 15:15
Genezis 15:16
Genezis 15:17
Genezis 15:18
Genezis 15:19
Genezis 15:20
Genezis 15:21
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50