A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 131
Abram odišiel z Egypta do Negebu so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním.
2
Abram bol veľmi bohatý, mal mnoho stád, striebra i zlata.
3
Z Negebu tiahol z miesta na miesto až do Betelu, k miestu, kde na počiatku mal svoj stan, medzi Betelom a Ajom,
4
k miestu oltára, ktorý tam predtým postavil, a tam Abram vzýval Jahveho meno.
5
Lot, ktorý sprevádzal Abrama, mal tiež ovce, dobytok a stany.
6
Krajina im nestačila, aby sa mohli usadiť spolu; mali príliš veľké majetky na to, aby mohli bývať spolu.
7
I vznikol spor medzi pastiermi Abramových a Lotových stád. (V tom čase obývali krajinu Kanaánci a Perizejci.)
8
Abram vtedy povedal Lotovi: "Nech niet sváru medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi pastiermi, veď sme predsa bratia!
9
Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo."
10
Lot zdvihol zrak a videl celú Jordánsku nížinu — bolo to ešte predtým, ako Jahve zničil Sodomu a Gomoru — až po Coar, zavlažovanú ako Jahveho záhrada, ako Egyptská krajina.
11
Lot si vybral celú Jordánsku nížinu a pobral sa na východ; takto sa oddelili bratia jeden od druhého:
12
Abram sa usadil v Kanaánskej krajine a Lot sa usadil v mestách na rovine a postavil si stany až k Sodome.
13
Muži v Sodome boli veľkí zločinci a hrešili proti Jahvemu.
14
Po Lotovom odchode povedal Jahve Abramovi: "Pozdvihni zrak a zahľaď sa z miesta, na ktorom stojíš, na sever i na juh, na východ i na západ.
15
Celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu navždy.
16
Tvoje potomstvo rozmnožím ako prach na zemi: keby niekto vládal spočítať zrnká prachu na zemi, tak spočítajú aj tvoje potomstvo.
17
Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i po šírke, lebo ti ju dám."
18
Abram vzal svoje stany, prišiel a usadil sa pri Mamreho dube, ktorý je v Chebrone, a tam postavil Jahvemu oltár.