A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 13

1
Abram odišiel z Egypta do Negebu so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním.
2
Abram bol veľmi bohatý, mal mnoho stád, striebra i zlata.
3
Z Negebu tiahol z miesta na miesto až do Betelu, k miestu, kde na počiatku mal svoj stan, medzi Betelom a Ajom,
4
k miestu oltára, ktorý tam predtým postavil, a tam Abram vzýval Jahveho meno.
5
Lot, ktorý sprevádzal Abrama, mal tiež ovce, dobytok a stany.
6
Krajina im nestačila, aby sa mohli usadiť spolu; mali príliš veľké majetky na to, aby mohli bývať spolu.
7
I vznikol spor medzi pastiermi Abramových a Lotových stád. (V tom čase obývali krajinu Kanaánci a Perizejci.)
8
Abram vtedy povedal Lotovi: "Nech niet sváru medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi pastiermi, veď sme predsa bratia!
9
Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo."
10
Lot zdvihol zrak a videl celú Jordánsku nížinu — bolo to ešte predtým, ako Jahve zničil Sodomu a Gomoru — až po Coar, zavlažovanú ako Jahveho záhrada, ako Egyptská krajina.
11
Lot si vybral celú Jordánsku nížinu a pobral sa na východ; takto sa oddelili bratia jeden od druhého:
12
Abram sa usadil v Kanaánskej krajine a Lot sa usadil v mestách na rovine a postavil si stany až k Sodome.
13
Muži v Sodome boli veľkí zločinci a hrešili proti Jahvemu.
14
Po Lotovom odchode povedal Jahve Abramovi: "Pozdvihni zrak a zahľaď sa z miesta, na ktorom stojíš, na sever i na juh, na východ i na západ.
15
Celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu navždy.
16
Tvoje potomstvo rozmnožím ako prach na zemi: keby niekto vládal spočítať zrnká prachu na zemi, tak spočítajú aj tvoje potomstvo.
17
Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i po šírke, lebo ti ju dám."
18
Abram vzal svoje stany, prišiel a usadil sa pri Mamreho dube, ktorý je v Chebrone, a tam postavil Jahvemu oltár.
Genezis 13:1
Genezis 13:2
Genezis 13:3
Genezis 13:4
Genezis 13:5
Genezis 13:6
Genezis 13:7
Genezis 13:8
Genezis 13:9
Genezis 13:10
Genezis 13:11
Genezis 13:12
Genezis 13:13
Genezis 13:14
Genezis 13:15
Genezis 13:16
Genezis 13:17
Genezis 13:18
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50