A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 13

1
Abram odišiel z Egypta do Negebu so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním.
2
Abram bol veľmi bohatý, mal mnoho stád, striebra i zlata.
3
Z Negebu tiahol z miesta na miesto až do Betelu, k miestu, kde na počiatku mal svoj stan, medzi Betelom a Ajom,
4
k miestu oltára, ktorý tam predtým postavil, a tam Abram vzýval Jahveho meno.
5
Lot, ktorý sprevádzal Abrama, mal tiež ovce, dobytok a stany.
6
Krajina im nestačila, aby sa mohli usadiť spolu; mali príliš veľké majetky na to, aby mohli bývať spolu.
7
I vznikol spor medzi pastiermi Abramových a Lotových stád. (V tom čase obývali krajinu Kanaánci a Perizejci.)
8
Abram vtedy povedal Lotovi: "Nech niet sváru medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi pastiermi, veď sme predsa bratia!
9
Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo."
10
Lot zdvihol zrak a videl celú Jordánsku nížinu — bolo to ešte predtým, ako Jahve zničil Sodomu a Gomoru — až po Coar, zavlažovanú ako Jahveho záhrada, ako Egyptská krajina.
11
Lot si vybral celú Jordánsku nížinu a pobral sa na východ; takto sa oddelili bratia jeden od druhého:
12
Abram sa usadil v Kanaánskej krajine a Lot sa usadil v mestách na rovine a postavil si stany až k Sodome.
13
Muži v Sodome boli veľkí zločinci a hrešili proti Jahvemu.
14
Po Lotovom odchode povedal Jahve Abramovi: "Pozdvihni zrak a zahľaď sa z miesta, na ktorom stojíš, na sever i na juh, na východ i na západ.
15
Celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu navždy.
16
Tvoje potomstvo rozmnožím ako prach na zemi: keby niekto vládal spočítať zrnká prachu na zemi, tak spočítajú aj tvoje potomstvo.
17
Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i po šírke, lebo ti ju dám."
18
Abram vzal svoje stany, prišiel a usadil sa pri Mamreho dube, ktorý je v Chebrone, a tam postavil Jahvemu oltár.
Genezis 13:1
Genezis 13:2
Genezis 13:3
Genezis 13:4
Genezis 13:5
Genezis 13:6
Genezis 13:7
Genezis 13:8
Genezis 13:9
Genezis 13:10
Genezis 13:11
Genezis 13:12
Genezis 13:13
Genezis 13:14
Genezis 13:15
Genezis 13:16
Genezis 13:17
Genezis 13:18
Genezis 1 / Kej 1
Genezis 2 / Kej 2
Genezis 3 / Kej 3
Genezis 4 / Kej 4
Genezis 5 / Kej 5
Genezis 6 / Kej 6
Genezis 7 / Kej 7
Genezis 8 / Kej 8
Genezis 9 / Kej 9
Genezis 10 / Kej 10
Genezis 11 / Kej 11
Genezis 12 / Kej 12
Genezis 13 / Kej 13
Genezis 14 / Kej 14
Genezis 15 / Kej 15
Genezis 16 / Kej 16
Genezis 17 / Kej 17
Genezis 18 / Kej 18
Genezis 19 / Kej 19
Genezis 20 / Kej 20
Genezis 21 / Kej 21
Genezis 22 / Kej 22
Genezis 23 / Kej 23
Genezis 24 / Kej 24
Genezis 25 / Kej 25
Genezis 26 / Kej 26
Genezis 27 / Kej 27
Genezis 28 / Kej 28
Genezis 29 / Kej 29
Genezis 30 / Kej 30
Genezis 31 / Kej 31
Genezis 32 / Kej 32
Genezis 33 / Kej 33
Genezis 34 / Kej 34
Genezis 35 / Kej 35
Genezis 36 / Kej 36
Genezis 37 / Kej 37
Genezis 38 / Kej 38
Genezis 39 / Kej 39
Genezis 40 / Kej 40
Genezis 41 / Kej 41
Genezis 42 / Kej 42
Genezis 43 / Kej 43
Genezis 44 / Kej 44
Genezis 45 / Kej 45
Genezis 46 / Kej 46
Genezis 47 / Kej 47
Genezis 48 / Kej 48
Genezis 49 / Kej 49
Genezis 50 / Kej 50