A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 121
Jahve povedal Abramovi: "Opusť svoju krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.
2
Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš požehnaním!
3
Požehnám tých, čo budú teba žehnať, zavrhnem tých, čo budú teba preklínať. V tebe budú požehnané všetky rody zeme."
4
A tak Abram odišiel, ako mu povedal Jahve, a Lot odišiel s ním. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď opustil Charan.
5
Abram vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, ktorý nadobudli, a všetky osoby, ktoré získali v Charane, a dali sa na cestu do Kanaánskej krajiny a došli do nej.
6
Abram prešiel krajinou až k posvätnému miestu Sichem, k Moreho dubu. Vtedy boli v krajine Kanaánci.
7
Jahve sa zjavil Abramovi a povedal: "Tvojmu potomstvu dám túto krajinu." A tam Abram postavil oltár Jahvemu, ktorý sa mu zjavil.
8
Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan, majúc Betel na západe a na východe Aj. Tam postavil oltár Jahvemu a vzýval jeho meno.
9
Potom Abram tiahol od táboriska k táborisku do Negebu.
10
V krajine nastal hlad a Abram zišiel do Egypta, aby tam býval, lebo hlad ťažko doliehal na krajinu.
11
Keď sa chystal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: "Pozri, viem, že si žena krásna na pohľad.
12
Keď ťa Egypťania uvidia, povedia si: ‚To je jeho žena,‘ mňa zabijú a teba nechajú nažive.
13
Hovor, že si moja sestra, aby sa mi pri tebe viedlo dobre a aby som kvôli tebe zostal nažive."
14
Skutočne, keď prišiel Abram do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi krásna žena.
15
Videli ju aj faraónovi hodnostári a vychvaľovali ju faraónovi; a ženu odviedli do jeho paláca.
16
Faraón kvôli nej s Abramom dobre nakladal: mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy.
17
Ale Jahve postihol faraóna a jeho dom ťažkými ranami pre Abramovu ženu Saraj.
18
Faraón si predvolal Abrama a povedal: "Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena?
19
Prečo si povedal: ‚To je moja sestra!‘ takže ja som si ju vzal za ženu? Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!"
20
Faraón ho zveril mužom, ktorí vyprevadili na hranice jeho i jeho ženu a všetko, čo mal.