A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 111
Všetci hovorili tým istým jazykom a tými istými slovami.
2
Keď sa ľudia pohli na východ, našli v kraji Šinear údolie a usadili sa tam.
3
Povedali jeden druhému: "Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehla im slúžila namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.
4
Potom si povedali: "Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia! Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi!"
5
Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali.
6
Jahve povedal: "Hľa! Všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania! Teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať.
7
Poďme! Zostúpme! A pomäťme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli."
8
Jahve ich rozptýlil po celej zemi a oni prestali stavať to mesto.
9
Preto mu dali meno Bábel, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom povrchu zeme.
10
Toto je Semovo potomstvo: Keď mal Sem sto rokov, dva roky po potope, splodil Arpakšada.
11
Po narodení Arpakšada žil Sem päťsto rokov a splodil ešte synov a dcéry.
12
Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha.
13
Po narodení Šelacha žil Arpakšad štyristotri rokov a splodil synov a dcéry.
14
Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ebera.
15
Po narodení Ebera žil Šelach štyristotri rokov a splodil synov a dcéry.
16
Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega.
17
Po narodení Pelega žil Eber štyristotridsať rokov a splodil synov a dcéry.
18
Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reua.
19
Po narodení Reua žil Peleg dvestodeväť rokov a splodil synov a dcéry.
20
Keď mal Reu tridsaťdva rokov, splodil Seruga.
21
Po narodení Seruga žil Reu dvestosedem rokov a splodil synov a dcéry.
22
Keď mal Serug tridsať rokov, splodil Nachora.
23
Po narodení Nachora žil Serug dvesto rokov a splodil synov a dcéry.
24
Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha.
25
Po narodení Teracha žil Nachor stodevätnásť rokov a splodil synov a dcéry.
26
Keď mal Terach sedemdesiat rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.
27
Toto je Terachovo potomstvo: Terach splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota.
28
Haran zomrel za prítomnosti svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure.
29
Abram i Nachor sa oženili. Abramova žena sa menovala Saraj; Nachorova žena sa menovala Milka, bola to Haranova dcéra, Haran bol otcom Milky a Jisky.
30
Saraj však bola neplodná, nemala deti.
31
Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam.
32
Terach žil dvestopäť rokov, potom zomrel v Charane.