A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Genezis 10

1
Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa narodili synovia po potope.
2
Jafetovi synovia sú: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
3
Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma.
4
Javanovi synovia sú: Eliša, Taršiš, Kitanci a Dodanci.
5
Od týchto pochádzajú národy rozptýlené po ostrovoch. To boli Jafetovi synovia, každý podľa svojich krajín, každý podľa svojho jazyka a podľa svojich rodov a podľa svojich národov.
6
Chamovi synovia sú: Kuš, Micrajim, Put, Kanaán.
7
Kušovi synovia sú: Seba, Chavila, Sabta, Rama, Sabteka. Ramovi synovia sú: Šeba, Dedan.
8
Kuš splodil Nimroda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi.
9
Bol udatným lovcom pred Jahvem, a preto sa hovorieva: "Ako Nimrod, udatný lovec pred Jahvem."
10
Oporami jeho kráľovstva boli: Bábel, Erek, Akkad a Kalne v krajine Šinear.
11
Z tejto krajiny odišiel do Aššuru a vystaval Ninive, Rechobot-Ir a Kalach,
12
aj Resen medzi Ninive a Kalachom; (to je veľké mesto).
13
Micrajim splodil Ludov, Anamcov, Lehabov, Naftuchov,
14
Patrosanov, Kasluchov a Kaftorcov, z ktorých pochádzajú Filištínci.
15
Kanaán splodil svojho prvorodeného Sidona, potom Cheta,
16
potom Jebuzejcov, Amorejcov, Girgašejcov,
17
Chivijcov, Arkejcov a Sinejcov,
18
Arvaďanov, Cemaranov a Chamaťanov. Potom sa rody Kanaáncov rozišli.
19
Tak išla hranica Kanaáncov od Sidonu, smerom ku Geraru, až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebojimu až po Lešu.
20
Toto boli Chamovi synovia podľa svojich rodov, podľa svojich jazykov, podľa svojich krajín a podľa svojich národov.
21
Aj Semovi, praotcovi všetkých Eberových synov, staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.
22
Semovi synovia sú: Elam, Aššur, Arpakšad, Lud a Aram.
23
Aramovi synovia sú: Uc, Chul, Geter a Maš.
24
Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ebera.
25
Eberovi sa narodili dvaja synovia. Prvý sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem. Jeho brat sa volal Joktan.
26
Joktan splodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha,
27
Hadorama, Uzala, Diklu,
28
Obala, Abimaela, Šebu,
29
Ofira, Chavilu a Jobaba. To všetko sú Joktanovi synovia.
30
Bývali vo východnej vrchovine od Meša až k Sefaru.
31
Toto boli Semovi synovia podľa svojich rodov a jazykov, podľa svojich krajín a národov.
32
To boli rody Noemových potomkov podľa svojich rodokmeňov a podľa svojich národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.
Genezis 10:1
Genezis 10:2
Genezis 10:3
Genezis 10:4
Genezis 10:5
Genezis 10:6
Genezis 10:7
Genezis 10:8
Genezis 10:9
Genezis 10:10
Genezis 10:11
Genezis 10:12
Genezis 10:13
Genezis 10:14
Genezis 10:15
Genezis 10:16
Genezis 10:17
Genezis 10:18
Genezis 10:19
Genezis 10:20
Genezis 10:21
Genezis 10:22
Genezis 10:23
Genezis 10:24
Genezis 10:25
Genezis 10:26
Genezis 10:27
Genezis 10:28
Genezis 10:29
Genezis 10:30
Genezis 10:31
Genezis 10:32
Genezis 1 / Gen 1
Genezis 2 / Gen 2
Genezis 3 / Gen 3
Genezis 4 / Gen 4
Genezis 5 / Gen 5
Genezis 6 / Gen 6
Genezis 7 / Gen 7
Genezis 8 / Gen 8
Genezis 9 / Gen 9
Genezis 10 / Gen 10
Genezis 11 / Gen 11
Genezis 12 / Gen 12
Genezis 13 / Gen 13
Genezis 14 / Gen 14
Genezis 15 / Gen 15
Genezis 16 / Gen 16
Genezis 17 / Gen 17
Genezis 18 / Gen 18
Genezis 19 / Gen 19
Genezis 20 / Gen 20
Genezis 21 / Gen 21
Genezis 22 / Gen 22
Genezis 23 / Gen 23
Genezis 24 / Gen 24
Genezis 25 / Gen 25
Genezis 26 / Gen 26
Genezis 27 / Gen 27
Genezis 28 / Gen 28
Genezis 29 / Gen 29
Genezis 30 / Gen 30
Genezis 31 / Gen 31
Genezis 32 / Gen 32
Genezis 33 / Gen 33
Genezis 34 / Gen 34
Genezis 35 / Gen 35
Genezis 36 / Gen 36
Genezis 37 / Gen 37
Genezis 38 / Gen 38
Genezis 39 / Gen 39
Genezis 40 / Gen 40
Genezis 41 / Gen 41
Genezis 42 / Gen 42
Genezis 43 / Gen 43
Genezis 44 / Gen 44
Genezis 45 / Gen 45
Genezis 46 / Gen 46
Genezis 47 / Gen 47
Genezis 48 / Gen 48
Genezis 49 / Gen 49
Genezis 50 / Gen 50