Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Matúša 1

1

Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

2

Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;

3

Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;

4

Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona;

5

Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho;

6

Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;

7

Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;

8

Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;

9

Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;

10

Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;

11

Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.

12

A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;

13

Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora;

14

Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;

15

Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba;

16

Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.

17

A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.

18

A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.

19

Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť.

20

A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;

21

a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.

22

A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal:

23

Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.

24

A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku.

25

Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936