A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible SCLB

Mabasa 131
Musangano rokuAndiyoku maiva navaporofita navadzidzisi vaiti Bhanabhasi naSimeoni ainzi Mutema kouya Rusiasi wokuSairini naManaeni (akarerwa naHerodhi mutetiraki) naSauro.
2
Pavainamata Tenzi uye vachitsanya, Mweya Mutsvene akati nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kuti vaite basa randavasarudzira.
3
Mushure mokutsanya nokunamata vakaisa maoko avo pavari vakavaendesa.
4
Sokutumwa kwavakaitwa naMweya Mutsvene vakadzika kuSerusia. Vakazobva ikoko vakaenda kuSaipurasi nengarava.
5
Pavakasvika kuSaramisi vakaparidza Shoko raMwari mumasinagogu avaJudha uye vaiva naJohani wokuvabatsira.
6
Pavakafamba nechitsuwa ichocho chose kusvika kuPafosi, vakasvika panomumwe munhu wamashiripiti, muporofita wechiJudha wenhema ainzi Bha Jesu.
7
Aiva naSejiusi Pauro gavhuna, munhu aiva nouchenjeri akadaidza Bhanabhasi naSauro achida kunzwa Shoko raMwari.
8
Asi Erimasi munhu wamashiripiti uya, (izvozvi ndizvo zvinoreva zita rake) akavadzivisa achida kuti gavhuna asagamuchire chitendero.
9
Asi Sauro anonziwo Pauro, azere naMweya Mutsvene, akanyatsomutarisisa
10
akati, “Iwe uzere namanyepo nounyengedzi, mhandu yezvose zvakarurama, dhiabhori womunhu. Hauregi nei kuminamisa nzira dzakati twasa dzaTenzi?
11
Chinzwa, simba roruoko rwaMwari richakurova. Uchava bofu usingagoni kuona usingaoni zuva kwenguva yakati kuti.” Pakarepo mhute nerima zvakabva zvamukwidibira. Akatsvanzvadzira achitsvaka wokumutungamirira akamubata ruoko.
12
Gavhuna uya akatenda paakaona zvakanga zvaitika nokuti akashamiswa nechidzidziso chaTenzi.
13
Zvino Pauro navamwe vake vakabva nechikepe kuPafosi vakasvika kuPeriga muPamufiria. Johani akavasiya akadzokera kuJerusaremu.
14
Ivo vakapfuurira kubva kuPeriga vakasvika kuAndiyoku yokuPisidhia. Pamusi weSabata vakaenda kusinagogu vakagara pasi.
15
Mushure mokunge bhuku romutemo navaporofita zvaverengwa vakuru vakuru veSinagogu vakatuma shoko vachiti, “Hama kana muna mazwi anokurudzira vanhu ataurei.”
16
Naizvozvo Pauro akasimuka akaninira namaoko ake akati: “Vanhu veIsiraeri nemi munotya Mwari teererai
17
Mwari wavanhu ava vechiIsiraeri akasarudza madzibaba edu akaita kuti vanhu ivava vave rudzi rukuru panguva yavaigara munyika yeIjipiti akavaburitsa nesimba roruoko rwake.
18
Kwenguva inenge makore makumi mana akavaitira mwoyo murefu murenje.
19
Paakaparadza marudzi manomwe munyika yeKanani akavapa nyika yavo kuti ive nhaka yavo
20
kwamakore mazana mana anamakumi mashanu. Mushure maizvozvo akavapa vatongi kusvika pana muporofita Samueri.
21
Vakazokumbira kuti vave namambo Mwari akavapa Sauro mwana waKishi murume wedzinza raBhenjamini kwamakore makumi mana.
22
Paakamubvisa akamutsa Dhavhidhi kuti ave mambo wavo waakataura pachena achiti, ‘Ndakawana muna Dhavhidhi mwana waJese munhu wapamwoyo pangu achaita zvose zvandinoda.’
23
Muzvizvarwa zvomunhu uyu, Mwari akaunza kuIsiraeri mununuri Jesu sokutsidza kwaakanga aita.
24
Jesu asati auya Johani akanga achiparidza kuvanhu vose veIsiraeri kuti vapinduke vaombekwe.
25
Johani paakanga ava kupedza basa rake akati, ‘Munofunga kuti ndini ani? Handisini iye. Kwete, asi mushure mangu muri kuuya mumwe, wandisingakodzeri kubvisa shangu patsoka dzake.’
26
“Hama dzangu, vana vemhuri yaAbhurahamu navamwe vari mukati menyu vanotya Mwari, ndisu takatumirwa shoko roruponeso irworwu.
27
Kuna vavo vanogara muJerusaremu navatongi vavo, vakazadzisa izvozvi nokumupa mhosva pamusana pokuti havana kumuziva kana kunzwisisa zvaitaurwa navaporofita zvinoverengwa paSabata roga roga.
28
Kunyange pakanga pasina mhosva yokumupa yaikodzera rufu asi vakakumbira Pirato kuti auraiwe.
29
Pavakanga vapedza kuita zvose zvakanga zvakanyorwa nezvake, vakamuburutsa pamuti vakamuradzika muguva.
30
Asi Mwari akamumutsa kuvafi.
31
Kwamazuva mazhinji akazviratidza kuna vakakwira naye kubva Garirea vachienda kuJerusaremu zvino vava zvapupu zvake kuvanhu.
32
“Zvino tinokuunzirai Shoko Rakanaka rokuti Mwari zvaakatsidzira kumadzibaba edu
33
izvi akazvizadzisa kwatiri isu vana vavo nokumutsa kwaakaita Jesu sokunyorwawo kwazvakaitwa murwiyo rwechipiri zvichinzi, “ ‘Iwe ndiwe mwanakomana wangu nhasi ndakubereka.’
34
Zvokuti Mwari akamumutsa uye kuti haachazombodzokerazve mukuora akataura achiti, ‘Ndichakupa zvikomborero zvitsvene zvechokwadi zvaDhavhidhi.’
35
Nezvo anotaura mune rumwe rwiyo achiti, ‘Hamuregi mutsvene wenyu achiora.’
36
Nokuti Dhavhidhi paakapedza kuita zvaakanga atarirwa naMwari kuti aite muchizvarwa chake akafa akandovigwa pamwechete namadzitateguru ake akaora.
37
Asi iye akamutswa naMwari, haana kuora.
38
Naizvozvo chizvizivai hama dzangu kuti nokumunhu uyu kuregererwa kwezvitadzo kunoparidzwa kwamuri.
39
Munhu wose anotenda anosunungurwa naye muna zvose zvamakanga musingakwanisi kusunungurwa nomutemo waMosesi.
40
Saka, chenjerai, kuti zvimwe, mungawirwe nezvakataurwa muvaporofita zvinoti:
41
‘Chinzwai imi vanyombi dzungairai muparare nokuti ndichaita chimwe chinhu mumazuva enyu chinhu chamusingabvumi kudavira kana munhu akutaurirai.’ ”
42
Pavakanga vava kubuda vanhu vakakumbira kuti vazovataurirazve zvinhu izvi paSabata raitevera.
43
Pakapera musangano wapasinagogu, vaJudha vazhinji navanamati vaMwari vakanga vapindukira kuchiJudha, vakatevera Pauro naBhanabhasi vakataura kwavari vachivakurudzira kuti varambe vari munyasha dzaMwari.
44
Pasabata rakatevera chifo cheguta rose rakaungana kuti vazonzwa shoko raMwari.
45
VaJudha pavakaona manyore manyore avanhu vakazadzwa neshanje vakapikisana nezvaitaurwa naPauro vakamunyomba.
46
Pauro naBhanabhasi vakataura nokushinga vachiti, “Shoko raMwari raifanira kutanga rataurirwa kwamuri. Zvino zvamariramba mukaona kuti hamukodzeri upenyu usingaperi, chinzwai, isu tava kuenda kune vechirudzi.
47
Ndizvo zvatakaudzwa naTenzi kuti tinofanira kuita paakati, “ ‘Inga ndakaita kuti uve chiedza kune vechirudzi kuti ruponeso rwangu rusvike kwakaperera nyika chaiko.’ ”
48
Vechirudzi pavakazvinzwa, vakafara vakarumbidza Shoko raMwari, vose zvavo vakanga vakasarudzirwa upenyu usingaperi vakatenda.
49
Shoko raMwari rakapararira munyika iyoyo.
50
Asi vaJudha vakamutsa mweya usina kunaka pakati pamadzimai epamusoro, vanamati, navakuru vakuru vechirume vomuguta iroro vakatanga kutambudza Pauro naBhanabhasi vakavadzinga mudunhu ravo.
51
Asi ivo vakazunza guruva patsoka dzavo rokuti vazviparira rushambwa, vakaenda kuIkoniumu.
52
Vadzidzi vakazadzwa norufaro uye naMweya Mutsvene.Mabasa 13:1

Mabasa 13:2

Mabasa 13:3

Mabasa 13:4

Mabasa 13:5

Mabasa 13:6

Mabasa 13:7

Mabasa 13:8

Mabasa 13:9

Mabasa 13:10

Mabasa 13:11

Mabasa 13:12

Mabasa 13:13

Mabasa 13:14

Mabasa 13:15

Mabasa 13:16

Mabasa 13:17

Mabasa 13:18

Mabasa 13:19

Mabasa 13:20

Mabasa 13:21

Mabasa 13:22

Mabasa 13:23

Mabasa 13:24

Mabasa 13:25

Mabasa 13:26

Mabasa 13:27

Mabasa 13:28

Mabasa 13:29

Mabasa 13:30

Mabasa 13:31

Mabasa 13:32

Mabasa 13:33

Mabasa 13:34

Mabasa 13:35

Mabasa 13:36

Mabasa 13:37

Mabasa 13:38

Mabasa 13:39

Mabasa 13:40

Mabasa 13:41

Mabasa 13:42

Mabasa 13:43

Mabasa 13:44

Mabasa 13:45

Mabasa 13:46

Mabasa 13:47

Mabasa 13:48

Mabasa 13:49

Mabasa 13:50

Mabasa 13:51

Mabasa 13:52Mabasa 1 / Mab 1

Mabasa 2 / Mab 2

Mabasa 3 / Mab 3

Mabasa 4 / Mab 4

Mabasa 5 / Mab 5

Mabasa 6 / Mab 6

Mabasa 7 / Mab 7

Mabasa 8 / Mab 8

Mabasa 9 / Mab 9

Mabasa 10 / Mab 10

Mabasa 11 / Mab 11

Mabasa 12 / Mab 12

Mabasa 13 / Mab 13

Mabasa 14 / Mab 14

Mabasa 15 / Mab 15

Mabasa 16 / Mab 16

Mabasa 17 / Mab 17

Mabasa 18 / Mab 18

Mabasa 19 / Mab 19

Mabasa 20 / Mab 20

Mabasa 21 / Mab 21

Mabasa 22 / Mab 22

Mabasa 23 / Mab 23

Mabasa 24 / Mab 24

Mabasa 25 / Mab 25

Mabasa 26 / Mab 26

Mabasa 27 / Mab 27

Mabasa 28 / Mab 28