A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible SCLB

Mateu 61
“Ngwarirai kuti murege kuita zvokushamisira pamberi pavanhu kuti vakuonei mukuita kwenyu kwakarurama. Nokuti mukadaro hamuzowana mubayiro unobva kuna Baba venyu vari kudenga.
2
“Nezvo kana mopa zvipo musaridze hwamanda sezvinoita vanyengedzi mumasinagogu; nomumigwagwa kuti varumbidzwe navanhu. Zvechokwadi chaizvo, ndinoti kwamuri, vakatowana mubayiro wavo kare.
3
Asi kana mopa zvipo, ruoko rwenyu rworuboshe ngarurege kuziva zviri kuitwa norudyi kuti kupa kwenyu zvipo kuve kwomuchivande,
4
kuti Baba venyu vanoona muchivande vagokupai mubayiro.
5
“Kana mava kunamata regai kuita savanyengedzi. Vanoda kumira vachinamata mumasinagogu napamharadzano dzenzira vachiitira kuti vaonekwe navanhu. Chokwadi — chokwadi ndinoti kwamuri vakatowana mubayiro wavo kare.
6
Asi kana iwe wava kunamata, pinda mumba mako uzarire gonhi rako unamate kuna Baba vako vari muchivande. Ivo Baba vako vanoona zviri muchivande, vachakupa mubayiro.
7
“Asi imi kana mava kunamata regai kuzavaza sezvinoita vechirudzi nokuti vanofunga kuti vanonzwika nokuda kokuwanda kwamazwi avo.
8
Musafanane navo, nokuti Baba venyu vanoziva zvamunoda musati mavakumbira.
9
Nezvo namatai sezvizvi muchiti: ‘Baba vedu muri kudenga zita renyu ngariereswe.
10
Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga.
11
Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva nezuva.
12
Tiregerereiwo zvitadzo zvedu, sokuregerera kwatinoita vanotitadzira
13
Musatirege tichipinda muchiedzo. Asi tinunureiwo kune zvakaipa. ’ Nokuti umambo ndowenyu, nesimba nembiri, narini narini. Ameni.
14
“Kana mukaregerera vanhu zvikanganiso zvavo, Baba venyu vokudenga vanokuregereraiwo zvikanganiso zvenyu.
15
Kana musingaregereri vanhu zvikanganiso zvavo, Baba venyuwo havakuregererei zvikanganiso zvenyu.
16
“Kana motsanya musasuruvarise uso sezvinoita vanyengedzi nokuti vanounyanisa kumeso kuti vaonekwe navanhu kuti vari kutsanya. Chokwadi chaizvo ndinoti kwamuri vatogamuchira mubayiro wavo.
17
“Asi kana imi motsanya, zorai musoro mafuta, mushambe uso hwenyu;
18
kuti kutsanya kwenyu kurege kuonekwa navanhu; asi kuti kuonekwe naBaba venyu vari muchivande. Ivo Baba venyu vanoona muchivande vachakupai mubayiro.
19
“Regai kuzviunganidzira upfumi panyika. Pahunodyiwa nezvipfukuto nengura nehonye, panozopazwa nembavha dzichiba.
20
Asi zviunganidzirei upfumi kudenga, kusina chipfukuto kana ngura inohudya, kusingapazwi nembavha dzichiba,
21
nokuti pano upfumi hwako ndipo pano mwoyo wakowo.
22
“Ziso ndiro mwenje womuviri. Nezvo kana ziso rako rakanaka muviri wako wose uchazara nechiedza.
23
Asi kana ziso rako risina kunaka muviri wako wose uchazara nerima. Zvino kana chiedza chiri mamuri chava rima, rima racho richava rakakura sei!
24
“Hapana munhu angashandire vatenzi vaviri, nokuti anogona kuvenga mumwe achida mumwe, kana kuti anoti kwati kwati nomumwe achizvidza mumwe. Haugoni kuva muranda waMwari nomuranda wemari. “Vimba naMwari kuti anokupa zvinokuraramisa.
25
Nezvo ndinoti kwamuri musazvidye mwoyo nezvoupenyu hwenyu kuti muchadyei kana kuti muchanwei kana nezvomuviri wenyu kuti muchapfekei. Ihwo upenyu hausi hwakakosha here kupinda chokudya, uye muviri haupfuuri chokupfeka here?
26
“Tarisai muone shiri dzedenga hadzidyari kana kukohwa kana kuunganidza mumatura asi Baba venyu vokudenga vanodzipa chokudya. Hamuna kukosha here kupinda idzo?
27
Ndiani wenyu angarebese upenyu hwake nechidimbu pamusana pokuzvidya mwoyo?
28
Ko munozvinetsereiko muchifunga nezvokupfeka? Tarisai muone maruva esango kuti anokura sei. Haabati basa kana kuruka.
29
Asi ndinoti kwamuri kunyange Soromoni pachake nembiri yake yose iya, akanga asina kushongedzwa serimwe raiwaya.
30
Kana Mwari achishongedza uswa homusango huripo nhasi uno, mangwana hwokandwa muchoto, haasi anokupfekedzai zvakatonyanya here imi vanhu vochitendero chiduku.
31
Saka musazvidye mwoyo muchiti tichadyei kana kuti tichanwei kana kuti tichapfekei.
32
Nokuti vechirudzi vanotsvaka zvose izvi asi Baba venyu vokudenga vanoziva kuti zvose izvi munozvida.
33
Imi, kutangira zvose tsvakai umambo hwake; noururami hwake, zvinhu zvose izvi zvichavawo zvenyu.
34
“Nezvo musazvidye mwoyo nezvamangwana nokuti mangwana achazvionera oga, zuva roga roga rine nhamo dzaro dzakarikwanira.”Mateu 6:1

Mateu 6:2

Mateu 6:3

Mateu 6:4

Mateu 6:5

Mateu 6:6

Mateu 6:7

Mateu 6:8

Mateu 6:9

Mateu 6:10

Mateu 6:11

Mateu 6:12

Mateu 6:13

Mateu 6:14

Mateu 6:15

Mateu 6:16

Mateu 6:17

Mateu 6:18

Mateu 6:19

Mateu 6:20

Mateu 6:21

Mateu 6:22

Mateu 6:23

Mateu 6:24

Mateu 6:25

Mateu 6:26

Mateu 6:27

Mateu 6:28

Mateu 6:29

Mateu 6:30

Mateu 6:31

Mateu 6:32

Mateu 6:33

Mateu 6:34Mateu 1 / Mat 1

Mateu 2 / Mat 2

Mateu 3 / Mat 3

Mateu 4 / Mat 4

Mateu 5 / Mat 5

Mateu 6 / Mat 6

Mateu 7 / Mat 7

Mateu 8 / Mat 8

Mateu 9 / Mat 9

Mateu 10 / Mat 10

Mateu 11 / Mat 11

Mateu 12 / Mat 12

Mateu 13 / Mat 13

Mateu 14 / Mat 14

Mateu 15 / Mat 15

Mateu 16 / Mat 16

Mateu 17 / Mat 17

Mateu 18 / Mat 18

Mateu 19 / Mat 19

Mateu 20 / Mat 20

Mateu 21 / Mat 21

Mateu 22 / Mat 22

Mateu 23 / Mat 23

Mateu 24 / Mat 24

Mateu 25 / Mat 25

Mateu 26 / Mat 26

Mateu 27 / Mat 27

Mateu 28 / Mat 28