A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible SCLB

Mateu 31
Pamazuva iwayo kwakauya Johani Muombeki achiparidza murenje reJudhea achiti,
2
“Pindukai nokuti umambo hwedenga hwaswedera.”
3
Uyu ndiye akanyorwa nezvake nomuporofita Isaya achiti, “Izwi raanodanidzira mugwenga achiti, ‘Gadzirirai Tenzi mugwagwa. Ruramisai nzira dzake.’ ”
4
Johani aipfeka hanzu yakagadzirwa nemvere dzenghamera nebhande reganda muchiuno chake. Chokudya chake chaiva mhashu nouchi homusango.
5
Jerusaremu neJudhea yose navanhu vomunharaunda yeJorodhani vakabuda vachienda kwaari
6
vakaombekwa naye murwizi rwaJorodhani vachireurura zvitadzo zvavo.
7
Paakaona vaFarisei vazhinji navaSadhusei vachiuya kuzoombekwa akati kwavari, “Imi vana venyoka, ndiani akakunyeverai kuti mutize kurangwa kuri kuuya?
8
Naizvozvo berekai muchero unowirirana nokupinduka kwenyu.
9
Regai kuzvifurira muchiti zvatina Abhurahamu sababa vedu muchechetere, nokuti ndinoti kwamuri, Mwari anogona kumutsira Abhurahamu vana kubva kumatombo aya.
10
Zvino demo ratonanga parinotema midzi yemiti. Naizvozvo muti wose usingabereki muchero wakanaka uchatemwa uchikandwa mumoto.
11
Hongu ini ndinokuombekai nemvura kuti mupinduke. Asi arikuuya mushure mangu ane simba kupinda ini. Ini handikodzeri kutakura shangu dzake; iye achakuombekai naMweya Mutsvene uye nomoto.
12
Rusero rwake ruri muruoko rwake kuti aurutse zvapurwa paburiro rake nokuunganidza koroni yake nokuiisa mudura. Asi hundi achaipisa nomoto usingadzimiki.”
13
Jesu akabva kuGarirea achienda kurwizi rwaJorodhani kwaiva naJohani kundoombekwa naye.
14
Johani aida kumurambidza achiti, “Ini ndini ndinofanira kuombekwa nemi. Zvino imi ndimi mouya kwandiri here?”
15
Jesu akamupindura achiti, “Parizvino rega zvive saizvozvo nokuti zvakanaka kuti tizadzise zvakarurama zvose.”
16
Ndipo paakabvuma. Jesu paakangoombekwa akabva abuda mumvura pakarepo ndokubva matenga akazaruka kwaari akaona Mweya waMwari achiburuka akaita senjiva achisvikomhara paari. Hero izwi rakabva kudenga
17
richiti, “Uyu ndiye Mwanakomana wangu wapamwoyo anondifadza zvikuru.”