A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible SCLB

Mateu 231
Jesu akati kuhuzhinji hwavanhu uye kuna vadzidzi vake,
2
“Nyanzvi dzomutemo navaFarisei vagere pachigaro chaMosesi
3
saka itai nokuchengeta zvose zvavanokuudzai asi kwete zvavanoita nokuti ivo havaiti zvavanoparidza.
4
Vanotakudza vanhu mitoro isingatakuriki vachiisa pamafudzi avanhu asi ivo pachavo havadi kuibata kana nomune wavo zvawo.
5
Zvavanoita zvose, vanozviita kuti vaonekwe navanhu nokuti vanopamhamisa tubhokisi twavo twemitemo nokurebesa mhaswa dzapahanzu dzavo.
6
Vanoda nzvimbo dzapamusoro pamabiko nezvigaro zvakanakisisa mumasinagogu,
7
nokukwaziswa pamisika nokudaidzwa navanhu kuti mudzidzisi.
8
Musadaidzwe kunzi mudzidzisi nokuti mune mudzidzisi mumwechete, uye imi mose munongova hama nehama.
9
“Musadaidze munhu kuti baba vako panyika nokuti muna Baba mumwechete ari kudenga.
10
Musadaidzwe kunzi murairidzi nokuti mune murairidzi mumwechete, Kristu.
11
Mukuru pakati penyu ndiye achava mushandiri wenyu. Uyo anozvikudza achadukupiswa.
12
Uyewo anozvidukupisa achakudzwa.
13
“Zvichakuwanai zvenyu imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei, vanyengedzi nokuti munopfigira vanhu umambo hwedenga. Imi hamupindemo uye hamubvumiri vanenge vachida zvavo kupindamo.
14
***
15
Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei, vanyengedzi, munoyambuka makungwa muchidimuranisa masango kundopindutsa munhu mumwechete oga. Kana apinduka munomuita kuti ave munhu wokumoto muzhinji kakatopetwa kaviri kupinda imi.
16
Zvichakuwanai zvenyu, imi mapofu avatungamiri, munoti, ‘Kana munhu akapika neTemberi, hazvina mhosva, asi munhu akapika nendarama yomuTemberi anosungirwa kuchengeta chitsidzo chake.’
17
Mazirema zvawo amapofu. Ko chikuru chiiko ipapa, ndarama kana kuti Temberi inoita kuti ndarama ive chinhu chinoera?
18
Uye munoti, ‘Kana munhu akapika neatari, hazvina mhosva asi munhu akapika nechipo chiri paatari anosungirwa kuchengeta chitsidzo chake!’
19
Mapofu avanhu! Chii chikuru chipo kana kuti atari inoita kuti chipo chive chinoera?
20
Saizvozvo uyo anopika neatari anopika nayo uye nazvose zviri pairi;
21
uye munhu anopika neTemberi anopika nayo uye anopikawo nouyo anogara mairi.
22
Uyowo anopika nedenga, anopika nechigaro chaMwari choumambo uye anopikawo naiye anogara pachiri.
23
“Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei imi, vanyengedzi, nokuti munobvisa chegumi chetunhu tunonhuwirira tudikidiki twemindi nedhiri nekamini asi muchisiya zvinhu zvikuru zvomutemo, nezvoruenzaniso nezvetsitsi nechitendero. Izvi ndizvo zvamaifanira kuita musingaregi zvenyu zvimwe izvozvo.
24
Mapofu avatungamiriri! Munotsutsa unyunyu asi muchimedza ngamera.
25
“Zvichakuwanai zvenyu imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei, imi vanyengedzi, munosuka mukombe nendiro kunze asi mukati muzere nezvinhu zvokupamba nezvoudyire.
26
“Iwe bofu romuFarisei, tanga washambidza mukati momukombe nendiro kuti kunze kuve kwakachenawo.
27
“Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo nemi vaFarisei, imi vanyengedzi, makafanana namakuva akadzururwa kuti mbuu nesuko. Anoratidzika zvakanakisa kunze asi mukati muzere mapfupa avanhu vakafa nokuora kose.
28
Nemiwo, kunze, munotaridzika savanhu vakarurama kuvanhu asi mukati muzere nokubata vanhu kumeso uye uipi.
29
Zvichakuwanai imi nyanzvi dzomutemo navaFarisei, imi vanyengedzi, munovaka makuva avaporofita muchishongedza zvifananidzo zvavanhu vakarurama.
30
Muchiti, ‘Dai takanga tiri vapenyu pamazuva amadzibaba edu, tingadai tisina kubatana navo mukudeura ropa ravaporofita.’
31
Naizvozvo muri kutopa umboo hunokurovererai kuti imi muri vana vemhondi dzakauraya vaporofita.
32
Saka chipedzisaika musvike paiva neshungu dzamadzibaba enyu.
33
Imi nyoka dzavanhu navana venyoka, muchapunyuka sei kutongerwa moto muzhinji?
34
Nokudaro ndichakutumirai vaporofita navachenjeri nenyanzvi dzomutemo. Vamwe muchauraya zvenyu nokuroverera pamuchinjikwa. Vamwe vavo muchavarova zvikuru mumasinagogu muchivatambudza muguta neguta,
35
kuti mupfukirwe neropa rose ravakarurama rakadeurwa pasi pose kubvira kuropa risina mhaka raAbhero kusvika kuropa raZakaria mwanakomana waBharakiya wamakauraya pakati penzvimbo inoera neatari.
36
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ‘Zvose izvi zvichawira chizvarwa chino ichochi.’
37
“Jerusaremu, Jerusaremu iwe, unouraya vaporofita uye uchitaka namabwe avo vanenge vatumwa kwauri nhai. Kangani kandainge ndichida kuunganidza vana vako pamwechete sokuvhumbamira kunoita huku hukwana dzayo mumapapiro ayo, asi makaramba.
38
Chiona imba yako yasiiwa yava dongo.
39
Nokuti ndinokutaurira kuti hauchambondionazve kusvikira pauchazoti, ‘Ngaarumbidzwe iye anouya muzita raTenzi.’ ”