A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible SCLB

2 Samueri 211
Kwakaitika nzara mumazuva aDhavhidhi yakapedza makore matatu akasusukidzana. Dhavhidhi akabva ada kunzwa kuti Tenzi anoti kudii nazvo. Tenzi akati, “Pane mhosva yokudeura ropa yakaparwa naSauro nevemba yokwake nokuti akauraya vanhu vekuGibheoni.”
2
Mambo ndokubva adaidza Gibheoni akataura naye. Gibheoni akanga asiri werudzi rumwechete nevaIsiraeri asi ndovamwe vakanga vasara kurudzi rwechiAmoni. VaIsiraeri vakanga vavatsidzira nemhiko kuti vachavasiya vari vapenyu, asi Sauro pamusana peshungu dzake dzokushingairira vanhu vokwaIsiraeri novokwaJudha akanga zvino avauraya.
3
Dhavhidhi akabvunza vechiGibheoni kuti, “Chii chandingakuitirei? Ndingakuripei nei kuti mugokomborera nhaka yaTenzi?”
4
Gibheoni akamupindurawo achiti, “Mhosva yedu isu naSauro kana nemhuri yake haisi yokuripwa nesirivha kana ndarama, uyezve hatina mvumo yokuti titi munhu ngaaurayiwe muIsiraeri muno.” Dhavhidhi akati, “Chamunoda kuti ndikuitirei chii?”
5
Ivo vakati kuna mambo, “Kumunhu akaparadza vamwe vedu achironga zvokutitsakatisa achitishayisa pokugara munyika yose muno yeIsiraeri,
6
tipei vazukuru vake vechikomana vanomwe tigovasungirira mudenga kuGibhea kwaSauro musarudzwi waTenzi.” Mambo akati, “Ndichavapa kwamuri.”
7
Asi mambo akararamisa Mefibhosheti mwanakomana waJonatani, muzukuru waSauro pamusana pemhiko yaDhavhidhi naJonatani mwanakomana waSauro yavakapikirana pana Tenzi.
8
Mambo akatora Arimoni naMefibhosheti vanakomana vaviri vaRizipa mwanasikana waAya waabereka naSauro pamwechete navana vakomana vashanu vaMerabhu mwanasikana waSauro vaakabereka naAdhirieri mwanakomana waBhazirai wokuMehorati.
9
Dhavhidhi akavapa kune vechiGibheoni vakavasungirira mudenga pagomo pana Tenzi vakabva vaparara pamwechete vari vanomwe kudaro. Vakaurayiwa mazuva okutanga enguva yokukohwa, nguva yokutanga-tanga kukohwa bhari.
10
Rizipa mwanasikana waAya akatora saga akariwarira paruware kuti awane pokugara kubvira panguva yokutanga kukohwa kusvikira panguva yomunhuruka. Masikati, aisvokodzera shiri dzedenga kuti dzirege kumharapo, usiku achidzingapo zvikara zvesango.
11
Dhavhidhi akati ataurirwa zvakanga zvaitwa naRizipa mwanasikana waAya murongo waSauro,
12
Dhavhidhi uyu akaenda akatora mapfupa aSauro neemwana wake Jonatani aiva navanhu vokuJabheshi kwaGireadhi. VokuJabheshi ava vakanga vaita zvomuchiverevere vakandoatora panhandare yokuBhetishani paakanga aiswa kumadziro nevaFirisitia panguva yavakauraya Sauro paGiribhaa.
13
Dhavhidhi akatorako mapfupa aSauro neemwanakomana wake Jonatani. Vakaisa pamwechete mapfupa avaye vakanga vaita zvokusungirirwa.
14
Vakaviga mapfupa aSauro neemwana wake Jonatani muguva rababa vake Kishi kunyika yokwaBhenjamini muZera. Vakaita zvose zvakanzi namambo zviitwe. Mushure mezvo Mwari ndopaazodzora zvake mwoyo kunzwa minamato yaiitirwa nyika iyi.
15
VaFirisitia vakazorwazve neIsiraeri ndokubva Dhavhidhi adzikako pamwechete namakurukota ake. Vakarwisana navaFirisitia, Dhavhidhi ndokubva arukutika muviri.
16
Ishibhibhenobhu mumwe wechizvarwa chehofori aiva nepfumo rairema makirogiramu anoda kukwana mana, akasungirira bakatwa idzva akafunga zvokuuraya Dhavhidhi.
17
Asi Abhishai mwanakomana waZeruya akauya kuzomununura akarwisa muFirisitia uyu akamuuraya. Varwi vaDhavhidhi vakapika kwaari kuti, “Hazvimbofa zvakafanira kuitika zvakare kuti imimi mutosimukawo nesu kuenda kuhondo kundorwa kuti murege kudzimisa mwenje weIsiraeri.”
18
Mushure maizvozvo kwakamukazve hondo navaFirisitia kuGobhu ndokubva Sibhekai wokuHusha auraya Safi aiva mumwe wechizvarwa chehofori.
19
Kwakaita zvakare imwe hondo navaFirisitia kuGobhu. Erihanani mwanakomana waJaareoregimu wokuBheterehemu akauraya Goriati muGiti, rwiriko rwepfumo rake rwakanga rwakaita somutandariko wechinoshandiswa nomuruki.
20
Kwakaitikazve imwe hondo kuGati, ikoko kwaiva nerimwe zirume rino chairo. Mumaoko raiti uku minwe mitanhatu uku mitanhatu, kutsokawo rakati uku zvigunwe zvitanhatu uku zvitanhatu pamwechete makumi maviri nezvina. Aivawo mumwe wechizvarwa chehofori.
21
Paakatafurira Isiraeri, Jonatani mwanakomana waShimei aiva mukoma nomunun'una naDhavhidhi, akamuuraya.
22
Ivava vari vana kudai vakanga vari vamwe vechizvarwa chehofori dzomuGati. Vakaurayiwa naDhavhidhi navanhu vake.