A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible 1949

Zvakazarurwa 181
Shure kwaiɀoɀi ndakaʋona mumŋe mutumŋa aciɓuruka kuɗeŋga, anesimba guru; nyika ikavenekerwa nokubginya kwake.
2
Akaɗanidzira nenzwi guru, aciti: Rawa, Rawa, Babironi, guta guru, yaʋa nɀimbo munogara mŋeya yakaipa, nenhare yemŋeya yose yetȿina, nenhare yeshiri dzose dzinetȿina dzinoʋeŋgwa.
3
Nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamŋa kwoʋupombge bgaro, namadzimambo enyika akaita ʋupombge naro, naʋateŋgesi ʋenyika ʋakafuma nesimba rokuɀirasha kwaro.
4
Ɀino ndakanzwa rimŋe inzwi rinobva kuɗeŋga, riciti: Ƃuɗai mariri, ʋanhu ʋaŋgu, kuti murege kuwadzana naro paɀiʋi ɀaro, mugorega kupiwa maɗambudziko aro.
5
Nokuti ɀiʋi ɀaro ɀaȿika kuɗeŋga, Mŋari waraŋgarira ɀisakarurama ɀaro.
6
Muritsiʋei parakakutsiʋai napo, muciriitira kaʋiri parakaɓata napo; mumudziyo iwoyo marakaɗira iro, muriɗirire kaʋiri.
7
Parakaɀikudza nokuɀifadza napo, murirwadzise nokuricemedza; nokuti rinoti mumŋoyo maro: Ndinogara pacigaro coʋushe ndiri ʋahosi, handizi cirikadzi, handiŋgatoŋgoʋoni kucema.
8
Saka maɗambudziko aro acaȿika nezuʋa rimŋe, rufu, nokucema, nenzara; ricapiswa kwaɀo nomŋoto, nokuti Ishe Mŋari unoritoŋga, unesimba.
9
Madzimambo enyika, akaita ʋupombge nokuɀifadza naro, acarira nokucema pamsoro paro, kana aciʋona ʋutsi bgokupiswa kwaro;
10
iʋo ʋamire kure nokutya kurwadzwa kwaro, ʋaciti: Nhamo, nhamo, newe, guta guru, iwe Babironi, guta rakasimba! Nokuti kutoŋgwa kwako kwakaȿika neŋguʋa imŋe.
11
Ʋateŋgesi ʋenyika ʋacarira nokucema pamsoro paro, nokuti hakucinomunhu unoteŋga nhumbi dzaʋo;
12
nhumbi dzendarama, nesirveri, nedzamabge anokosha, nedzamaparera nedzomuceka wakanaka, nedzemiceka mitȿuku, nedzesiriki, nedzemiceka mishaʋa, namarudzi ose emiti inonhuwira, namarudzi ose emidziyo yenyaŋga dzenzou, namarudzi ose emidziyo yamatanda anokosha, nedzesafuri, nedzeɗare, nedzamabge macena;
13
nekinamoni, nomuamumoni, neɀinonhuwira, namafuta okuzora, namafuta omuribanoni, newaini, namafuta omuorivi, noʋupfu bgakatsetseka, neɀiyo, neŋombe, namakwai, nenhumbi dzamabiza, nedzeŋgoro, nedzaʋatapxa, nedzemŋeya yaʋanhu.
14
Micero yaiɗikanwa nomŋoyo wako, yakabva kwauri, neɀinhu ɀose ɀakanaka neɀinopenya, ɀakabva kwauri, ʋanhu haʋaŋgatoŋgoɀiwani ɀe.
15
Ʋateŋgesi ʋeɀinhu iɀi, ʋakaŋga ʋafumiswa naro, ʋacamira kure nokutya kurwadzwa kwaro, ʋacirira nokucema,
16
ʋaciti: Nhamo, nhamo, guta guru rakaŋga rakapfeka muceka wakanaka, mutȿuku nomushaʋa, rakaŋga rakashoŋga ndarama, namabge anokosha, namaparera!
17
Nokuti neŋguʋa imŋe fuma huru yakaɗai yaparadzwa. Ɀino ʋafambisi ʋose ʋeɀikepe, naʋose ʋanofamba neɀikepe papi napapi, naʋafambi naʋaɓati paguŋgwa, ʋakamira kure,
18
ʋakaɗanidzira ʋaciʋona ʋutsi bgokutȿa kwaro, ʋaciti: Guta rakafanana neguta iri guru nderipiko?
19
Ipapo ʋakakandira guruʋa pamisoro yaʋo, ʋakaɗanidzira ʋacirira nokucema, ʋaciti: Nhamo, nhamo, guta guru, kwaifumiswa neɀinokosha ɀaro ʋose ʋaiʋa neɀikepe ɀaʋo paguŋgwa; nokuti rakaparadzwa neŋguʋa imŋe.
20
Farai pamsoro paro iwe ɗeŋga, nemi ʋatȿene naʋaapostora, naʋaprofita, nokuti Mŋari wakaritoŋgera kutoŋga kwenyu.
21
Ɀino mumŋe mutumŋa unesimba akasimudza ibge rakaita seguyo guru, akarikandira muguŋgwa, aciti: Saiɀoɀo guta guru, Babironi, ricaputsirwa pasi nesimba, rikasatoŋgowanikwa ɀe.
22
Nenzwi raʋanoridza ʋuɗimbga, neraʋanoimba, neraʋanoridza nyere, neraʋanoridza hwamanda, haricatoŋgonzwiki mauri, nemhizha yeɓasa ripi neripi haicatoŋgowanikwi mauri, nenzwi reguyo haricatoŋgonzwiki mauri;
23
ciedza comŋenje hacicatoŋgovenekeri mauri, nenzwi recikomba kana romŋeŋga haricatoŋgonzwiki mauri; nokuti ʋateŋgesi ʋako ʋaiʋa ʋakuru ʋenyika; nokuti noʋuroyi bgako marudzi ose akanyeŋgerwa.
24
Mukati maro mukawanikwa ropa raʋaprofita neraʋatȿene, neraʋose ʋakaʋurawa panyika.Zvakazarurwa 18:1
Zvakazarurwa 18:2
Zvakazarurwa 18:3
Zvakazarurwa 18:4
Zvakazarurwa 18:5
Zvakazarurwa 18:6
Zvakazarurwa 18:7
Zvakazarurwa 18:8
Zvakazarurwa 18:9
Zvakazarurwa 18:10
Zvakazarurwa 18:11
Zvakazarurwa 18:12
Zvakazarurwa 18:13
Zvakazarurwa 18:14
Zvakazarurwa 18:15
Zvakazarurwa 18:16
Zvakazarurwa 18:17
Zvakazarurwa 18:18
Zvakazarurwa 18:19
Zvakazarurwa 18:20
Zvakazarurwa 18:21
Zvakazarurwa 18:22
Zvakazarurwa 18:23
Zvakazarurwa 18:24


Zvakazarurwa 1 / Zva 1
Zvakazarurwa 2 / Zva 2
Zvakazarurwa 3 / Zva 3
Zvakazarurwa 4 / Zva 4
Zvakazarurwa 5 / Zva 5
Zvakazarurwa 6 / Zva 6
Zvakazarurwa 7 / Zva 7
Zvakazarurwa 8 / Zva 8
Zvakazarurwa 9 / Zva 9
Zvakazarurwa 10 / Zva 10
Zvakazarurwa 11 / Zva 11
Zvakazarurwa 12 / Zva 12
Zvakazarurwa 13 / Zva 13
Zvakazarurwa 14 / Zva 14
Zvakazarurwa 15 / Zva 15
Zvakazarurwa 16 / Zva 16
Zvakazarurwa 17 / Zva 17
Zvakazarurwa 18 / Zva 18
Zvakazarurwa 19 / Zva 19
Zvakazarurwa 20 / Zva 20
Zvakazarurwa 21 / Zva 21
Zvakazarurwa 22 / Zva 22