A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible 1949

1 Petro 31
Saiɀoɀo, imi ʋakadzi, iʋai pasi paʋarume ʋenyu; kuti kunyaŋge kana ʋamŋe ʋasiŋgatereri shoko, ʋadzorwe nomufambire waʋakadzi ʋaʋo pasineshoko rinorebga,
2
kana ʋaciʋona mufambire wenyu, wakacena pamŋe cete nokutya Mŋari.
3
kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;
4
asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.
5
Nokuti saiɀoɀo ʋo kare ʋakadzi ʋatȿene, ʋaitarira kunaMŋari, ʋakaɀishoŋgedza, ʋaciɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo,
6
saSara waiterera Abrahama, acimuidza ishe; maʋa ʋana ʋake ɀino, kana muciita ɀakanaka, musiŋgatyiswi necinhu cipi necipi cinovundusa.
7
Saiɀoɀo imi ʋarume, garai naʋakadzi ʋenyu nokuziʋa, mucikudza mukadzi muciti ndiye mudziyo unesimba ɗuku kwamuri, ɀaʋari ʋadyi ʋenhaka dzenyasha dzoʋupenyu pamŋe cete nemi; kuti minyeŋgetero yenyu irege kudziʋiswa.
8
Pakupedzisira, muʋe nomŋoyo mumŋe mose, munzwirane ŋgoni, muɗe hama, muʋe nomŋoyo munyoro, muɀininipise;
9
musiŋgatsiʋi ɀakaipa neɀakaipa, kana kutuka nokutuka; asi muropafadze, nokuti ndiɀo ɀamakaɗanirwa, kuti mugare nhaka yokuropafadzwa.
10
Nokuti, Uyo, unoɗa ʋupenyu, Nokuʋona mazuʋa akanaka, Ŋgaadzore rurimi rwake paneɀakaipa, Nemiromo yake, kuti irege kutaura ɀinonyeŋgera.
11
Ŋgaanɀenge ɀakaipa, aite ɀakanaka; Ŋgaatȿake rugare, aruteʋere.
12
Nokuti meso aShe ari pamsoro paʋakarurama, Nenzeʋe dzake pakukumbira kwaʋo. Asi ciso caShe ciri pamsoro paʋanoita ɀakaipa.
13
Ndianiko ucakuitirai ɀakaipa, kana mucishiŋgairira ɀakanaka?
14
Asi kana mucitambudzika nokuɗa kwokururama, makaropafadzwa; musatya kutyisa kwaʋo, ʋuye musakaŋganiswa.
15
Asi itai Kristu mutȿene mumŋoyo menyu aʋe Ishe; mugare makaɀigadzira kupindura mumŋe nomumŋe unokubvunzai pamsoro petariro iri mukati menyu, asi muciita noʋunyoro nokutya;
16
iʋai nehana yakanaka, kuti paʋanokucerai, iʋo ʋanomhura mufambire wenyu wakanaka munaKristu, ʋanyadziswe.
17
Nokuti ɀirinani, kana kuri kuɗa kwaMŋari, kuti mutambudzike kana muciita ɀakanaka, pakuti kana muciita ɀakaipa.
18
Nokuti naKristu wakatambudzika ʋo kamŋe cete pamsoro peɀiʋi, iye wakarurama nokuɗa kwaʋasakarurama, kuti atiise kunaMŋari; wakaʋurawa hake panyama, asi wakararamiswa pamŋeya;
19
mauri wakandoparidzira ʋo mŋeya iri pakusuŋgwa,
20
yakaŋga isinakuterera kare, paŋguʋa iya mŋoyo murefu waMŋari ucimirira kugadzirwa kweareka pamazuʋa aNoa; mukati mayo ʋashoma, iʋo ʋanhu ʋasere, ʋakaponeswa nemvura.
21
Naiwo mufananidzo worubapatidzo, runokuponesai ɀino, rusiŋgareʋi kubviswa kwetȿina yenyama, asi kutȿaka hana yakanaka kunaMŋari nokumuka kwaJesu Kristu;
22
iye uri kurudyi rwaMŋari; wakapinda kuɗeŋga, ʋatumŋa namadzishe namasimba ɀikaiswa pasi pake.1 Petro 3:1
1 Petro 3:2
1 Petro 3:3
1 Petro 3:4
1 Petro 3:5
1 Petro 3:6
1 Petro 3:7
1 Petro 3:8
1 Petro 3:9
1 Petro 3:10
1 Petro 3:11
1 Petro 3:12
1 Petro 3:13
1 Petro 3:14
1 Petro 3:15
1 Petro 3:16
1 Petro 3:17
1 Petro 3:18
1 Petro 3:19
1 Petro 3:20
1 Petro 3:21
1 Petro 3:22


1 Petro 1 / 1Pet 1
1 Petro 2 / 1Pet 2
1 Petro 3 / 1Pet 3
1 Petro 4 / 1Pet 4
1 Petro 5 / 1Pet 5