A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible 1949

Mabasa 51
Ɀino mumŋe murume, wainzi Ananiasi, wakateŋgesa fuma yake, anaSafira mukadzi wake,
2
akaɀikamurira ɀimŋe pamuteŋgo, mukadzi wake aciɀiziʋa ʋo, akaʋuya nomumŋe mugoʋe, ndokuuisa pamberi paʋaapostora.
3
Asi Petro akati: Ananiasi, Satani wazadzireiko mŋoyo wako, kuti ureʋe nhema kuMŋeya Mutȿene, nokuɀikamurira ɀimŋe pamuteŋgo womunda?
4
Iwo uciri’po, wakaŋga usi wako here? Wateŋgeswa, wakaŋga usinesimba naɀo here? Waita seiko, ɀawafuŋga cinhu ici mumŋoyo mako? Hauna‐kureʋa nhema kuʋanhu, asi kunaMŋari.
5
Ananiasi, wakati acinzwa mashoko iwayo, akawira pasi, akaɓuɗisa mŋeya wake; kutya kukuru kukawira ʋose ʋakaɀinzwa.
6
Majaya akasimuka, akamuputira, ndokumutakurira kunze, ndokumuʋiga.
7
Ŋguʋa dzineŋge senhatu dzakati dzapfuʋura, mukadzi wake akapinda, asiŋgaziʋi ɀaitwa.
8
Petro akapindura kwaari, akati: Ndiʋudze kana makateŋgesa munda ne mari yakaɗai? Iye akati: Hoŋo, neyakaɗai.
9
Petro akati kwaari: Maita seiko ɀamaraŋgana kuidza Mŋeya waShe? Tarira, tsoka dzaʋakaʋiga murume wako, dziciri pamukoʋa, ʋacakutakurira ʋo kunze.
10
Ipapo akawira pasi pakarepo patsoka dzake, akaɓuɗisa mŋeya wake; majaya akapinda, akamuwana afa, ndokumutakurira kunze, ndokumuʋiga kumurume wake.
11
Kutya kukuru kukawira kereke yose naʋose ʋakaɀinzwa.
12
Ɀiratidzo neɀinoshamisa ɀizhinji ɀikaitwa pakati paʋanhu namaʋoko aʋaapostora; ʋose ʋaiʋa nomŋoyo mumŋe paɓiraʋira raSoromoni.
13
Asi pakati paʋamŋe kwakaŋga kusinomunhu wakatsuŋga kuɀiisa kwaʋari; asi ʋanhu ʋaiʋakudza.
14
Ʋatendi ʋazhinji kwaɀo, ʋarume naʋakadzi, ʋairamba ʋaciwedzerwa kunaShe.
15
Nokuɗaro ʋakatakurira ʋarwere munzira dzomumusha, ʋakaʋaradzika pamibeda napanhoʋo, kuti kana Petro acisweɗera’po, kunyaŋge nomumvuri wake ɓedzi udzikatire mumŋe waʋo.
16
Naʋazhinji ʋamaguta akapoteredza Jerusarema ʋakaʋuŋgana, ʋaciʋuya naʋarwere, naʋaitambudzika nemŋeya yetȿina, ʋakaporeswa.
17
Ɀino muprista mukuru akasimuka, naʋose ʋaiʋa naye (ʋaiʋa ʋedzidziso yaʋaSaduse), ʋanegoɗo kwaɀo;
18
ʋakaɓata ʋaapostora ʋakaʋaisa mutoroŋgo maipinzwa ʋanhu ʋose.
19
Asi mutumŋa waShe wakazarura mikoʋa yetoroŋgo ʋusiku, akaʋaɓuɗisa, akati:
20
Endai, mumire mutembere mucitaura kuʋanhu mashoko ose oƲupenyu ubgu.
21
Ʋakati ʋaciɀinzwa, ʋakapinda mutembere maŋgwanani, ʋakadzidzisa. Ɀino muprista mukuru naʋaiʋa naye, ʋakaȿika, ʋakakokera makurukota neʋuŋgano yose yaʋakuru ʋaʋana ʋaIsraeri; ʋakatumira ʋanhu kutoroŋgo kuzoʋuya naʋo.
22
Asi ʋaranda ʋakati ʋaciȿika’po, ʋakawana ʋasi’mo mutoroŋgo; ʋakadzoka, ʋaka ʋa ʋudza iɀoɀo, ʋaciti:
23
Toroŋgo takaiwana yakazarirwa ɀakasimba kwaɀo, naʋarindi ʋakarindira pamikoʋa; asi takati ticizarura, tikasawana munhu mukati.
24
Ɀino mukuru wetembere, naʋaprista ʋakuru, ʋakati ʋacinzwa mashoko iwayo, ʋakakaŋganiswa pamsoro paɀo, ʋasiŋgaziʋi kuti ɀinozoɗini.
25
Ipapo mumŋe munhu akaȿika, akaʋaʋudza, aciti: Tarirai, ʋarume ʋamakaisa mutoroŋgo, ʋaʋa mutembere, ʋamire ʋacidzidzisa ʋanhu.
26
Ɀino mukuru naʋatariri ʋakaenda, ʋakaʋuya naʋo, ʋasiŋgaiti nesimba, nokuti ʋakaŋga ʋacitya ʋanhu, kuti ʋaŋgatakwa namabge.
27
Ʋakati ʋaȿika naʋo, ʋakaʋaisa kumakurukota. Muprista mukuru akaʋabvunza,
28
aciti: Takakurairai ɀikuru kuti murege kudzidzisa nezita iri, ɀino tarirai, mazadza Jerusarema nokudzidzisa kwenyu, muciɗa kuti ropa romunhu uyu riʋuye pamsoro peɗu.
29
Ɀino Petro naʋaapostora ʋakapindura, ʋakati: Tinofanira kuterera Mŋari kupfuʋura ʋanhu.
30
Mŋari wamadziɓaɓa eɗu wakamutsa Jesu, iye wamakaʋuraya mucimuturika pamuti.
31
Mŋari wakamusimudza iye noruʋoko rwake rworudyi, aʋe Mutuŋgamiri noMusunuŋguri, kuti ape ʋaIsraeri kutendeʋuka nekaŋganwiro yeɀiʋi.
32
Isu tiri ɀapupu ɀamashoko iwayo; noMŋeya Mutȿene ʋo, waʋakapiwa naMŋari iʋo ʋanomuterera.
33
Ɀino iʋo ʋakati ʋaciɀinzwa, ʋakafa neshuŋgu, ʋakaɗa kuʋaʋuraya.
34
Ipapo mumŋe muFarise, wainzi Gamarieri, mudzidzisi womurairo, waikudzwa naʋanhu ʋose, akasimuka pamakurukota, akaraira kuti ʋanhu ʋaɓuɗiswe ciŋguʋa ciɗuku;
35
akati kwaʋari: Ʋarume ʋaIsraeri, cenjerai ɀamunoɗa kuitira ʋanhu aʋa.
36
Nokuti kare kwakambomuka Tudasi, aciti, ndiri munhu mukuru, ʋanhu ʋaneŋge mazana manna ʋakamuteʋera; iye akaʋurawa, naʋose ʋaimuterera ʋakaparadzirwa, nokuparadzwa.
37
Shure kwomunhu uyu Judasi weGarirea akamuka, pamazuʋa okuʋereŋgwa, akatsausa ʋanhu kuti ʋamuteʋere; iye akaparara, naʋose ʋakamuterera, ʋakaparadzirwa.
38
Ɀino ndinoti kwamuri: Musaɓata ʋanhu aʋa, muʋarege, nokuti kana kufuŋga uku neɓasa iri ɀiri ɀaʋanhu, ɀicaparadzwa.
39
Asi kana ɀiri ɀaMŋari, hamuŋgagoni kuɀiparadza; kuti ɀimŋe muŋgaɗai mucirwa naMŋari ʋo.
40
Ʋakamunzwa; ipapo ʋakati ʋaɗana ʋaapostora, ʋakaʋaroʋa, ʋakaʋaraira kuti ʋarege kutaura nezita raJesu; ʋakaʋaregedza.
41
Ipapo ʋakaɓuɗa pamakurukota, ʋacifara, ɀaʋakanzi ʋakafanirwa iʋo kuɀidzwa nokuɗa kwezita rake.
42
Haʋana‐kurega kudzidzisa, nokuparidza mazuʋa ose ɀaKristu Jesu, mutembere kana kudzimba dzaʋo.Mabasa 5:1
Mabasa 5:2
Mabasa 5:3
Mabasa 5:4
Mabasa 5:5
Mabasa 5:6
Mabasa 5:7
Mabasa 5:8
Mabasa 5:9
Mabasa 5:10
Mabasa 5:11
Mabasa 5:12
Mabasa 5:13
Mabasa 5:14
Mabasa 5:15
Mabasa 5:16
Mabasa 5:17
Mabasa 5:18
Mabasa 5:19
Mabasa 5:20
Mabasa 5:21
Mabasa 5:22
Mabasa 5:23
Mabasa 5:24
Mabasa 5:25
Mabasa 5:26
Mabasa 5:27
Mabasa 5:28
Mabasa 5:29
Mabasa 5:30
Mabasa 5:31
Mabasa 5:32
Mabasa 5:33
Mabasa 5:34
Mabasa 5:35
Mabasa 5:36
Mabasa 5:37
Mabasa 5:38
Mabasa 5:39
Mabasa 5:40
Mabasa 5:41
Mabasa 5:42


Mabasa 1 / Mab 1
Mabasa 2 / Mab 2
Mabasa 3 / Mab 3
Mabasa 4 / Mab 4
Mabasa 5 / Mab 5
Mabasa 6 / Mab 6
Mabasa 7 / Mab 7
Mabasa 8 / Mab 8
Mabasa 9 / Mab 9
Mabasa 10 / Mab 10
Mabasa 11 / Mab 11
Mabasa 12 / Mab 12
Mabasa 13 / Mab 13
Mabasa 14 / Mab 14
Mabasa 15 / Mab 15
Mabasa 16 / Mab 16
Mabasa 17 / Mab 17
Mabasa 18 / Mab 18
Mabasa 19 / Mab 19
Mabasa 20 / Mab 20
Mabasa 21 / Mab 21
Mabasa 22 / Mab 22
Mabasa 23 / Mab 23
Mabasa 24 / Mab 24
Mabasa 25 / Mab 25
Mabasa 26 / Mab 26
Mabasa 27 / Mab 27
Mabasa 28 / Mab 28