A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shona Bible 1949

Ruka 11
Ʋazhinji ɀaʋakaidza kurondedzera mashoko eɀinhu iɀo ɀakaitika pakati peɗu,
2
seɀaʋakatipa iʋo ʋaka ɀi ʋona nameso aʋo kubva pakutaŋga, na ʋaiʋa ʋanyai ʋeshoko,
3
neni ʋo, ndakati ndanatso‐feya ɀose kubva pakutaŋga, ndakati ɀakanaka kuti ndikunyorerei ʋo nokuteʋedzanisa, imi Teofiro, makakurumbira;
4
kuti muziʋe kuti mashoko amakadzidziswa ndeeɀokwaɗi.
5
Namazuʋa aHerode, mambo weJudea, mumŋe muprista waiʋa’po, wainzi Zakaria, wegoʋero raAbia; mukadzi wake waiʋa waʋanasikana ʋaAroni, zita rake rainzi Erisabete.
6
Ʋakaŋga ʋakarurama ʋose, ʋari ʋaʋiri, pamberi paMŋari, ʋacifamba nemirairo neɀakarurama ɀose ɀaShe, ʋasina‐caʋaŋgapomerwa.
7
Ʋakaŋga ʋasinomŋana, nokuti Erisabete wakaŋga asiŋgaɓereki, ʋuye ʋakaŋga ʋacembera ʋose ʋari ʋaʋiri.
8
Ɀino, wakati aciɓate‐ɓasa roʋuprista pamberi paMŋari, padzoro regoʋero rake,
9
akagoʋerwa netsika dzoʋuprista, kuti apinde mutembere yaShe, kuzopisa ɀinonhuwira.
10
Ʋanhu ʋazhinji ʋose ʋakaŋga ʋacinyeŋgetera kunze neŋguʋa yokupisa ɀinonhuwira.
11
Ipapo mutumŋa waShe wakaʋonekwa naye, amire kurudyi rweartari yeɀinonhuwira.
12
Zakaria akamanikidzwa acimuʋona; kutya kukamuwira.
13
Mutumŋa akati kwaari: Usatya Zakaria, nokuti kukumbira kwako kwanzwika, mukadzi wako Erisabete ucakuɓerekera mŋanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Johane.
14
Iwe ucaʋa nomufaro nokufarisisa, naʋazhinji ʋacafarira kuɓerekwa kwake.
15
Nokuti iye ucaʋa mukuru pamberi paShe; haaŋgatoŋgonwi waini neɀinoɓata; ucazadzwa noMŋeya Mutȿene kubva paɗumbu ramai ʋake.
16
Ucadzorera ʋazhinji ʋaʋana ʋaIsraeri kunaShe, Mŋari waʋo.
17
Ucafamba pamberi pake noMŋeya nesimba raEria, kuti adzorere mŋoyo yamadziɓaɓa kuʋana, naʋasiŋgatereri kuʋucenjeri bgaʋakarurama, agadzirire Ishe ʋanhu ʋaka mu gadzirirwa kwaɀo.
18
Zakaria akati kumutumŋa: Iɀoɀi ndicaɀiziʋa seiko? Nokuti ini ndaʋa mutana, nomukadzi waŋgu wacembera.
19
Mutumŋa akapindura, akati kwaari: Ndini Gabrieri, ndinomira pamberi paMŋari; ndatumŋa kuti nditaure newe, ndikuparidzire mashoko awa akanaka.
20
Tarira, ucanyarara, usiŋgagoni kutaura, kuȿikira zuʋa rinoitwa ɀinhu iɀi, nokuti hauna‐kutenda mashoko aŋgu, acaitika neŋguʋa yawo.
21
Ʋanhu ʋakaŋga ʋakamirira Zakaria ʋakashamiswa nokunonoka kwake mutembere.
22
Ɀino wakati aciɓuɗa, akasagona kutaura naʋo; ʋakaziʋa kuti wakaŋga aʋona ciratidzo mutembere; iye akaramba acininira namaʋoko, akaramba ari mbeʋeʋe.
23
Ɀino mazuʋa okushumira kwake akati apera, akaenda kumba kwake.
24
Mazuʋa iwayo akati apfuʋura, Erisabete mukadzi wake akatora mimba, akaɀiʋanza mŋedzi mishanu, aciti:
25
Ndiɀo ɀandakaitirwa naShe namazuʋa aaka ndi tarira, kuti abvise kunyadzwa kwaŋgu pakati paʋanhu.
26
Nomŋedzi wecitanhatu mutumŋa Gabrieri wakatumŋa naMŋari kuguta reGarirea, rinonzi Nazareta,
27
kumhandara yakaŋga yanyeŋgwa nomurume, wainzi Josefa, weimba yaDavidi; zita remhandara rainzi Maria.
28
Mutumŋa akapinda kwaari, akati: Kwaziwa, iwe wakaropafadzwa, Ishe unewe!
29
Iye akavunduswa kwaɀo neshoko iro, akafuŋga kuti kukwazisa kwakaɗaro ndokweiko.
30
Ipapo mutumŋa akati kwaari: Usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMŋari.
31
Tarira, ucaʋa nemimba, ucaɀara mŋanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu.
32
Iye ucaʋa mukuru, ucanzi Mŋanakomana woWokumsoro‐soro; Ishe Mŋari ucamupa cigaro coʋushe caɓaɓa ʋake Davidi.
33
Ucaɓata imba yaJakobo nokusiŋgaperi, noʋushe bgake habguŋgaʋi nomugumo.
34
Ipapo Maria akati kumutumŋa: Iɀoɀi ɀiŋgaʋa seiko, ɀandisiŋgaziʋi murume?
35
Mutumŋa akapindura, akati kwaari: Mŋeya Mutȿene ucaʋuya pamsoro pako, nesimba roWokumsoro‐soro ricakufukidza; saka ico citȿene cicaɓerekwa cicanzi: Mŋanakomana waMŋari.
36
Ʋuye tarira, Erisabete, hama yako, naiye waʋa nemimba ʋo yomŋanakomana pakucembera kwake; mŋedzi uno waʋa wecitanhatu kunaiye wainzi haaɓereki.
37
Nokuti hakuneshoko raMŋari ricashaiwa simba.
38
Ipapo Maria akati: Tarirai, ndiri mushandiri waShe; ndiitirwe haŋgu seɀamataura. Mutumŋa akabva kwaari.
39
Namazuʋa iwayo Maria akasimuka, akakurumidza kuenda kunyika yamakomo, kuguta reJudea;
40
akapinda mumba maZakaria, akakwazisa Erisabete.
41
Ɀino Erisabete wakati acinzwa kukwazisa kwaMaria, mŋana akakwakuka muɗumbu rake; ipapo Erisabete akazadzwa noMŋeya Mutȿene,
42
akaɗana nenzwi guru, akati: Wakaropafadzwa iwe pakati paʋakadzi, neciɓereko ceɗumbu rako cakaropafadzwa!
43
Ɀaita seiko kwandiri, kuti ndamutswa namai ʋaShe waŋgu?
44
Nokuti, tarira, inzwi rokukwazisa kwako rakati riciȿika munzeʋe dzaŋgu, mŋana akakwakuka nomufaro muɗumbu raŋgu.
45
Wakaropafadzwa iye mukadzi wakatenda, nokuti ɀakataurwa naShe kwaari ɀicaitika.
46
Maria akati: Mŋoyo waŋgu unokudza Ishe,
47
Mŋeya waŋgu wakafara naMŋari, Muponesi waŋgu;
48
Ɀaakaʋona ʋurombo bgomushandiri wake; Nokuti, tarira, kubva ɀino marudzi ose acati, ndakaropafadzwa;
49
Nokuti uyo unamasimba wakandiitira ɀinhu ɀikuru; Zita rake idɀene.
50
Ŋgoni dzake dziri kumarudzi namarudzi Aʋanhu ʋanomutya.
51
Wakaratidza simba rake noruʋoko rwake; Wakaparadza ʋaiɀikudza mundaŋgariro dzemŋoyo yaʋo;
52
Wakabvisa madzimambo paɀigaro ɀaʋo ɀoʋushe, Akasimudza ʋakaninipiswa;
53
Ʋanenzara wakaʋagutsa neɀakanaka, Akadzosera ʋafumi ʋasina;
54
Wakaɓatsira Israeri, muranda wake, Kuti araŋgarire ŋgoni dzake,
55
(Seɀaakareʋa kumadziɓaɓa eɗu), KunaAbrahama nokurudzi rwake nokusiŋgaperi.
56
Maria akagara naye mŋedzi ineŋge semitatu, akadzokera kumusha kwake.
57
Ɀino ŋguʋa yaErisabete yokuɀara kwake yakaȿika; akaɓereka mŋanakomana.
58
Ɀino ʋakaʋakirana naʋo nehama dzake ʋakati ʋanzwa kuti Ishe wakaŋga amuitira ŋgoni huru, ʋakafara naye.
59
Ɀino nezuʋa rorusere ʋakaʋuya kuzodziŋgisa mŋana, ʋakaɗa kumutumidza zita raɓaɓa ʋake, Zakaria.
60
Ipapo mai ʋakapindura, ʋakati: Kwete, ucatumidzwa Johane.
61
Ʋakati kwaari: Hakunomunhu kuhama dzenyu wakatumidzwa zita iro.
62
Ʋakabvunza ɓaɓa ʋake, ʋaciɗudzira namaʋoko, kuti anzi aniko.
63
Ʋakakumbira ibge rokunyora pariri, ʋakanyora ʋaciti: Johane, ndiro zita rake. Ʋakashamiswa ʋose.
64
Kamŋe‐kamŋe muromo wake ukashamiswa, norurimi rwake rukasunuŋguka, akataura, akarumbidza Mŋari.
65
Kutya kukawira ʋose ʋakaŋga ʋagere naʋo; namashoko iwayo ose akanzwika kunyika yose yamakomo eJudea.
66
Ʋose ʋaka a nzwa, ʋakaaceŋgeta mumŋoyo maʋo, ʋaciti: Ucazoʋa mŋana wakaɗiniko? Nokuti ruʋoko rwaShe rwakaʋa naye.
67
Ƃaɓa ʋake, Zakaria, ʋakazadzwa noMŋeya Mutȿene, ʋakaprofita, ʋaciti:
68
Ishe, Mŋari waʋaIsraeri, ŋgaakudzwe; Nokuti wakamutsa ʋanhu ʋake, nokuʋadzikinura,
69
Akatisimudzira runyaŋga rwokuponeswa Mumba momuranda wake, Davidi;
70
(Seɀaakataura nomuromo waʋaprofita ʋake ʋatȿene, ʋakaŋga ʋari’po kubva pakuʋamba kwenyika),
71
Kutiponesa paʋaʋeŋgi ʋeɗu, napamaʋoko aʋose ʋanotiʋeŋga;
72
Kunzwira madziɓaɓa eɗu ŋgoni, Nokuraŋgarira suŋgano yake tȿene;
73
Kupika kwaakapika nako kunaɓaɓa ʋeɗu Abrahama,
74
Kutipa simba isu, tasunuŋgurwa mumaʋoko aʋaʋeŋgi ʋeɗu, Kuti timushumire tisiŋgatyi,
75
Noʋutȿene nokururama pamberi pake mazuʋa eɗu ose.
76
Iwe, Mŋana, ucanzi muprofita woWokumsoro‐soro, Nokuti iwe ucatuŋgamira pamberi paShe, kumugadzirira nzira dzake;
77
Kuziʋisa ʋanhu ʋake nzira yokuponeswa nayo, Ʋacikaŋganwirwa ɀiʋi ɀaʋo,
78
Nomŋoyo munyoro waMŋari weɗu, Ucatishanyira namambakwedza okuɗeŋga,
79
Kuvenekera ʋagere murima nomumumvuri worufu; Nokuraramisa tsoka dzeɗu munzira yorugare.
80
Mŋana akakura, akasimba mumŋeya, akagara mumarenje, kuȿikira zuʋa rokuratidzwa kwake kuʋaIsraeri.Ruka 1:1
Ruka 1:2
Ruka 1:3
Ruka 1:4
Ruka 1:5
Ruka 1:6
Ruka 1:7
Ruka 1:8
Ruka 1:9
Ruka 1:10
Ruka 1:11
Ruka 1:12
Ruka 1:13
Ruka 1:14
Ruka 1:15
Ruka 1:16
Ruka 1:17
Ruka 1:18
Ruka 1:19
Ruka 1:20
Ruka 1:21
Ruka 1:22
Ruka 1:23
Ruka 1:24
Ruka 1:25
Ruka 1:26
Ruka 1:27
Ruka 1:28
Ruka 1:29
Ruka 1:30
Ruka 1:31
Ruka 1:32
Ruka 1:33
Ruka 1:34
Ruka 1:35
Ruka 1:36
Ruka 1:37
Ruka 1:38
Ruka 1:39
Ruka 1:40
Ruka 1:41
Ruka 1:42
Ruka 1:43
Ruka 1:44
Ruka 1:45
Ruka 1:46
Ruka 1:47
Ruka 1:48
Ruka 1:49
Ruka 1:50
Ruka 1:51
Ruka 1:52
Ruka 1:53
Ruka 1:54
Ruka 1:55
Ruka 1:56
Ruka 1:57
Ruka 1:58
Ruka 1:59
Ruka 1:60
Ruka 1:61
Ruka 1:62
Ruka 1:63
Ruka 1:64
Ruka 1:65
Ruka 1:66
Ruka 1:67
Ruka 1:68
Ruka 1:69
Ruka 1:70
Ruka 1:71
Ruka 1:72
Ruka 1:73
Ruka 1:74
Ruka 1:75
Ruka 1:76
Ruka 1:77
Ruka 1:78
Ruka 1:79
Ruka 1:80


Ruka 1 / Ruk 1
Ruka 2 / Ruk 2
Ruka 3 / Ruk 3
Ruka 4 / Ruk 4
Ruka 5 / Ruk 5
Ruka 6 / Ruk 6
Ruka 7 / Ruk 7
Ruka 8 / Ruk 8
Ruka 9 / Ruk 9
Ruka 10 / Ruk 10
Ruka 11 / Ruk 11
Ruka 12 / Ruk 12
Ruka 13 / Ruk 13
Ruka 14 / Ruk 14
Ruka 15 / Ruk 15
Ruka 16 / Ruk 16
Ruka 17 / Ruk 17
Ruka 18 / Ruk 18
Ruka 19 / Ruk 19
Ruka 20 / Ruk 20
Ruka 21 / Ruk 21
Ruka 22 / Ruk 22
Ruka 23 / Ruk 23
Ruka 24 / Ruk 24