A A A A A
×

Shona Bible 1949

VaHebheru 11

1
Ɀino kutenda ndirwo rusimbiso rwe ɀinhu ɀa ti notarira, neciratidzo ce ɀinhu ɀa ti siŋgaʋoni.
2
Nokuti naiko ʋanhu ʋakare ʋakapupurirwa ɀakanaka.
3
Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatso‐roŋgedzwa nenzwi raMŋari, naiɀoɀo ɀinhu, ɀinoʋonekwa, hazina‐kuitwa neɀinhu ɀinoʋonekwa.
4
Nokutenda Aberi wakaɓayira Mŋari ciɓayiro cakanaka kunecaKaini; akapupurirwa naco kuti wakaŋga akarurama, Mŋari acipupurira ɀipo ɀake; naiko kutenda iye, kunyaŋge afa hake, ucaŋgotaura naɀino.
5
Nokutenda Enoki wakatorwa, kuti arege kuʋona rufu; akasaʋonekwa, nokuti Mŋari wakaŋga amutora; nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakaŋga acifadza Mŋari.
6
Kana kusina‐kutenda haɀibviri kumufadza; nokuti unoʋuya kunaMŋari, unofanira kutenda kuti iye uri’po, ʋuye kuti unopa ʋanomutȿaka muɓairo waʋo.
7
Nokutenda Noa wakati anyeʋerwa pamsoro peɀinhu ɀicigere kuʋonekwa, akagadzira areka nokutya Mŋari, kuti aponese mhuri yake; akapa nyika mhoȿa naɀo, akagara nhaka yokururama kunoʋuya nokutenda.
8
Nokutenda Abrahama, wakati aɗanwa, akaterera, akaɓuɗa, akaenda kunɀimbo yaakanzi ucaipiwa iʋe nhaka yake; akaɓuɗa akaenda, asiŋgaziʋi kwaanoenda.
9
Nokutenda wakandogara somutorwa munyika yecipikirwa, sapa nyika yaʋamŋe, akagara mumatente naIsaka naJakobo, ʋadyi ʋenhaka yecipikirwa cimŋe pamŋe cete naye;
10
nokuti wakaŋga acitarira guta rinenheyo, Mŋari ari mhizha nomuʋaki waro.
11
Nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rokutora mimba, kunyaŋge akaŋga acembera, nokuti wakati iye wakamupikira wakatendeka.
12
Saka ku munhu mumŋe, wakaŋga akaita sowafa, kwakabva ʋana ʋakaita senyeredzi dzokuɗeŋga nokuwanda kwaʋo, ʋuye sejeca riri pamhenderekedzo yeguŋgwa risiŋgaʋereŋgwi.
13
Iʋaʋa ʋose ʋakafa ʋacitenda, ʋasina‐kupiwa ɀipikirwa, asi ʋakaɀiʋona ɀiri kure, ʋakaɀikwazisa, ʋakatenda kuti iʋo ʋaeni naʋafambi panyika.
14
Nokuti ʋanotaura ɀakaɗaro, ʋanoratidza kuti ʋanotȿaka nyika yaʋo caiyo.
15
Nokuti kana ʋairamba ʋacifuŋga nyika iyo yaʋakabva kwairi, ʋaŋgaɗai ʋawana ŋguʋa yokudzoka.
16
Asi ɀino ʋanoɗa imŋe inopfuʋura nokunaka, ndiyo yokuɗeŋga; naiɀoɀo Mŋari haanenyadzi pamsoro paʋo kuti aidzwe Mŋari waʋo; nokuti wakaʋagadzirira guta.
17
Nokutenda Abrahama, aciidzwa, wakaɓayira Isaka; iye wakaŋga agamucira kwaɀo ɀipikirwa, wakaŋga aciɓayira mŋana wake wakaɓerekwa mumŋe woga;
18
iye wakaŋga aʋudzwa, ɀicinzi: MunaIsaka ʋana ʋako ʋacatumidzwa;
19
nokuti wakati Mŋari unogona kumutsa munhu kunyaŋge kuʋakafa; ndipapo ʋo, kana ticitaura nomufananidzo, paakamudzoserwa.
20
Nokutenda Isaka wakaropafadza Jakobo naEsau pamsoro peɀinozoitwa.
21
Nokutenda Jakobo pakufa kwake wakaropafadza mŋanakomana mumŋe nomumŋe waJosefa; akanamata akasendamira pamsoro pomuɗonɀo wake.
22
Nokutenda Josefa, ofa, wakataura ɀokuɓuɗa kwaʋana ʋaIsraeri, akaʋaraira pamsoro pamafupa ake.
23
Nokutenda Mosesi pakuɓerekwa kwake wakaʋanzwa naʋaɓereki ʋake mŋedzi mitatu, nokuti ʋakaʋona kuti wakaŋga ari mŋana wakanaka; haʋana‐kutya murairo wamambo.
24
Nokutenda Mosesi, akura, wakaramba kunzi mŋanakomana womukunda waFarao,
25
akati ɀirinani kuitirwa ɀakaipa pamŋe cete naʋanhu ʋaMŋari pakufarira ɀiʋi ŋguʋa ɗuku;
26
akati kuɀidzwa kwaKristu ifuma huru kukufuma kwose kweEgipita; nokuti wakatarira muɓairo.
27
Nokutenda wakabva Egipita, asiŋgatyi kutsamŋa kwamambo; nokuti wakatsuŋgirira somunhu unoʋona iye usiŋgaʋonekwi.
28
Nokutenda wakaʋamba paseka nokusasa ropa, kuti muʋurayi wamataŋgwe aʋarege iʋo.
29
Nokutenda ʋakayambuka Guŋgwa Dɀuku, sapanyika yakawoma; ʋaEgipita ʋaciidza iɀoɀo, ʋakaɓitirirwa.
30
Nokutenda maȿiŋgo eJeriko akawira pasi, apoteredzwa mazuʋa manomŋe.
31
Nokutenda Rakabi cifeʋe, haana‐kufa pamŋe cete naʋasinakuterera, nokuti wakaŋga agamucira ʋashori norugare.
32
Ndicataurireiko ɀimŋe? Nokuti ndicapererwa neŋguʋa, kana ndikataura ɀaGideoni, naBaraki, naSamsoni, naJefta, naDavidi, naSamueri, naʋaprofita;
33
aʋo ʋakakunda ʋushe nokutenda kwaʋo ʋakaita ɀakarurama, ʋakapiwa ɀipikirwa, ʋakadziʋira miromo yeshumba.
34
Ʋakadzima simba romŋoto, ʋakatiza minondo inopinza, ʋakasimbiswa paʋutera, ʋakaʋa nesimba pakurwa, ʋakadziŋga hondo dza mamŋe marudzi.
35
Ʋakadzi ʋakapiwa ɀe ʋakafa ʋaʋo, ʋamutswa; ʋamŋe ʋakapurwa, ʋakaramba kusunuŋgurwa, kuti ʋawane kumuka kwakapfuʋura nokunaka;
36
ʋamŋe ʋakaidzwa, ʋacisekwa, ʋacirobga ɀikuru, ʋuye ɀe ʋacisuŋgwa, ʋaciiswa mutoroŋgo;
37
ʋakatakwa namabge, ʋakatemŋa‐temŋa nejeko, ʋakaidzwa, ʋakaʋurawa nomunondo; ʋakafamba ʋakafuka matebge amakwai, neŋguʋo dzembudzi; ʋasinecinhu, ʋacitambudzika, ʋaciitirwa ɀakaipa;
38
(nyika haina‐kufanirwa naʋo), ʋacidzuŋgaira mumarenje, nomumakomo, nomumapako, nomumakomba enyika.
39
Aʋa ʋose ʋakaŋga ʋapupurirwa nokutenda kwaʋo, asi haʋana‐kupiwa ɀipikirwa,
40
nokuti Mŋari wakaŋga atigadzirira cimŋe cinhu cinopfuʋura nokunaka, kuti iʋo ʋarege kukwaniswa kunze kweɗu.
VaHebheru 11:1
VaHebheru 11:2
VaHebheru 11:3
VaHebheru 11:4
VaHebheru 11:5
VaHebheru 11:6
VaHebheru 11:7
VaHebheru 11:8
VaHebheru 11:9
VaHebheru 11:10
VaHebheru 11:11
VaHebheru 11:12
VaHebheru 11:13
VaHebheru 11:14
VaHebheru 11:15
VaHebheru 11:16
VaHebheru 11:17
VaHebheru 11:18
VaHebheru 11:19
VaHebheru 11:20
VaHebheru 11:21
VaHebheru 11:22
VaHebheru 11:23
VaHebheru 11:24
VaHebheru 11:25
VaHebheru 11:26
VaHebheru 11:27
VaHebheru 11:28
VaHebheru 11:29
VaHebheru 11:30
VaHebheru 11:31
VaHebheru 11:32
VaHebheru 11:33
VaHebheru 11:34
VaHebheru 11:35
VaHebheru 11:36
VaHebheru 11:37
VaHebheru 11:38
VaHebheru 11:39
VaHebheru 11:40
VaHebheru 1 / Heb 1
VaHebheru 2 / Heb 2
VaHebheru 3 / Heb 3
VaHebheru 4 / Heb 4
VaHebheru 5 / Heb 5
VaHebheru 6 / Heb 6
VaHebheru 7 / Heb 7
VaHebheru 8 / Heb 8
VaHebheru 9 / Heb 9
VaHebheru 10 / Heb 10
VaHebheru 11 / Heb 11
VaHebheru 12 / Heb 12
VaHebheru 13 / Heb 13